VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

AKCIJAS

Šie ir vispārīgie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi"), kas attiecas uz visiem piedāvājumiem, balvu akcijām un konkursiem (kopā - "Akcijas"), kas tiek reklamēti vai ir pieejami mūsu vietnē ("Vietne") un/vai GUI programmā ("Programma"). Katru Akciju organizē Rational Gaming Europe Limited ("mēs"/"mūsu"/"mūsu uzņēmums"), Vietnes īpašnieks un operators. Izmantotais termins "Grupa" attiecīgajā kontekstā apzīmē Rational Gaming Europe Ltd kopā ar tā meitas uzņēmumiem un jebkuru Rational Gaming Europe Ltd holdinga uzņēmumu, kā arī jebkuru šāda holdinga uzņēmuma meitas uzņēmumu un jebkuru ar uzņēmumu grupu "Rational Group" saistīto uzņēmumu.

Lai varētu piedalīties jebkurā Akcijā, katrs dalībnieks ("Dalībnieks/"Jūs") ar šo piekrīt bez nosacījumiem būt pakļauts (atkarībā no situācijas): (i) šiem Noteikumiem; (ii) galalietotāja licences līgumam, kas regulē Vietnes izmantošanu ("EULA"); (iii) turnīru noteikumiem, kas regulē dalību ikvienā Vietnes turnīrā ("Turnīru noteikumi"); un (iv) jebkādiem īpašajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz katru individuālo Akciju, kā tas var būt norādīts Vietnē ("Īpašie nosacījumi").

1. Dalība

1.1 Lai varētu piedalīties jebkurā Akcijā, Jums ir jābūt vismaz 18 gadu vecumā vai arī Jūsu dzīvesvietas valstī noteiktajā pilngadības vecumā (vadoties pēc lielākā). Jebkurā laikā Jums var tikt palūgts uzrādīt mums vai mūsu nozīmētai trešajai pusei Jūsu vecumu un/vai personu apliecinošus dokumentus. Pēc pieprasījuma Jums ir jāspēj uzrādīt derīgu pasi vai citu valsts izdotu dokumentu ar fotogrāfiju, lai mūsu drošības nodaļai pierādītu savu vecumu un/vai personību. Ja Jūs nespēsiet uzrādīt šādus dokumentus, Jūs tiksiet automātiski izslēgts no Akcijas un Jūs varat bez kompensācijas zaudēt jebkuras Jums piešķirtās priekšrocības, balvas vai naudu.

1.2 Ikvienam Akcijas Dalībniekam ir jābūt tai pašai personai, kuras vārds ir redzams Stars kontā ("Stars konts"), kurš ir reģistrēts mūsu Vietnē, lai piedalītos Akcijā (ja saskaņā ar Īpašajiem nosacījumiem ir nepieciešams Stars konts). Piedalīdamies šajā Akcijā, Jūs apstiprināt mums to, ka Jūsu Stars kontā reģistrētais vārds, adrese un personīgā informācija ir pareiza. Ja Jūs mums nevarēsiet uzrādīt derīgus sava vārda, adreses vai citas personīgās informācijas pierādījumus, Jūs no Akcijas tiksiet izslēgts vai diskvalificēts. 

1.3 Grupas darbinieki un darbinieku radinieki, kā arī personas, kuras ir saistītas ar Grupu, nedrīkst piedalīties nevienā Akcijā. Šim mērķim termins "radinieks" apzīmē vīru, sievu, partneri, vecākus, brālēnu, māsīcu, bērnu, brāli vai māsu (bet ne tikai), un apzīmējums "saistīts" tostarp attiecas uz personu vai personām (bet ne tikai), ar kurām darbinieks dzīvo kopīgā dzīvesvietā.

1.4 Ja personām, kuras atrodas konkrētā jurisdikcijā, ir aizliegts piedalīties kādā no Akcijām vai arī Akcija ir paredzēta tikai noteiktai jurisdikcijai, tas būs norādīts Īpašajos nosacījumos.

2. Dalībnieku uzvedība

2.1 Jums mūsu vietnē drīkst būt tikai viens Stars konts, un Akcijā Jums ir jāpiedalās ar šo Stars kontu. Turklāt Jūs nedrīkstat atļaut citai personai piedalīties Akcijā ar Jūsu Stars kontu.

2.2 Ja saistībā ar Jūsu dalību Akcijā mēs atklāsim jebkāda veida krāpniecību, apmānu, nepieņemamu uzvedību, negodību vai līdzīga veida darbības vai arī Jūs pārkāpsiet šos Noteikumus, EULA vai Turnīru noteikumus, mēs paturam neierobežotas tiesības Jūs automātiski diskvalificēt vai anulēt Jūsu dalību. Ja krāpniecība, apmāns, pārkāpums vai cita veida uzvedība tiks atklāta tikai pēc Balvas piešķiršanas, Jums pēc pieprasījuma Balva būs jāatgriež (vai jāizmaksā kompensācija) mums, tiklīdz mēs Jūs lūgsim to darīt.

2.3 Ikvienas Akcijas norises laikā visu Dalībnieku uzvedība būs pakļauta stingriem noteikumiem, kuru ievērošanai sekos mūsu komanda un/vai tās pilnvarotie. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem rīkoties ar ikvienu Dalībnieku, kurš pārkāps šos Noteikumus, EULA, Turnīru noteikumus vai Īpašos nosacījumus un/vai saistībā ar Akciju darbosies krāpnieciskā vai negodīgā veidā, un šāda rīcība var būt, bet nav ierobežota ar, izslēgšanu, atstādināšanu vai diskvalifikāciju no Akcijas un/vai Programmas, jebkādas balvas vai atlīdzības konfiskāciju, kas šim Dalībniekam ir piešķirta un/vai tiktu piešķirta parastos apstākļos. Lēmums par to, kāda veida darbības vai uzvedība tiks uzskatīta par šīs Akcijas vai Noteikumu pārkāpumu vai arī par krāpšanu vai negodīgu rīcību attiecībā uz Dalībnieka uzvedību šīs Akcijas laikā, tiks pieņemts pēc mūsu ieskatiem.

3. Balvas/dāvanas

3.1 Mēs Vietnē norādīsim kā norises ilgumu, tā arī pēdējo dienu, kad varēs piedalīties katrā Akcijā, vai arī maksimālo dalībnieku skaitu, pēc kura sasniegšanas Akcija beigsies. Šī informācija būs norādīta līdzās ikvienai balvai ("Balva") vai atlīdzībai ("Dāvana"), taču tā nebūs iekļauta šajos Noteikumos.

3.2 Skaidrības labad, pieejamās balvas vai atlīdzība un/vai citas lietas, kas var tikt piešķirtas šīs Akcijas ietvaros, nav nododamas citiem, tās nevar atdot, piešķirt, pārskaitīt, pārdot vai apmainīt ar kādu citu personu.

3.3 Mēs paturam tiesības ikvienas Balvas vai Dāvanas vietā piedāvāt naudu. Jums nav tiesību balvas vietā pieprasīt naudu, ja vien mēs par to neesam vienojušies. Katras Balvas vai Dāvanas naudas vērtība (ja mēs būsim vienojušies kādā no Akcijām piešķirt šādu naudas alternatīvu) būs norādīta Īpašajos nosacījumos.

3.4 Balvu/Dāvanu ieguvēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiks informēti pa telefonu, e-pastu vai citiem saziņas līdzekļiem, kā tas ir norādīts katras Akcijas Īpašajos nosacījumos. Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par to, ka viņa Stars kontā reģistrētā kontaktinformācija un e-pasta adrese ir derīga un pareiza. Balvu/Dāvanu mēs neizsūtīsim, līdz kamēr Jums nebūs paziņots par Jūsu vinnestu, un Balvas/Dāvanas tiks ieskaitītas tikai Jūsu Stars kontā vai arī nosūtītas uz adresi, kura ir norādīta Jūsu Stars kontā (atkarībā no situācijas).

3.5 Ja nav norādīts savādāk, Dāvanas/Balvas ir jāizņem 30 dienu laikā pēc paziņojuma par Jūsu vinnestu. Ja šajā laika periodā Jūs Balvu/Dāvanu nepieprasīsiet, Jūsu Balva/Dāvana tiks anulēta. Anulētās balvas var tikt izmantotas vēlreiz un piešķirtas citam Dalībniekam vai arī piedāvātas citā Akcijā.

3.6 Pēc tam, kad Jums būs paziņots par to, ka Jūs esat vinnējis Balvu vai varat saņemt Dāvanu, Balva/Dāvana Jums tiks nosūtīta vai būs Jums pieejama ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc Akcijas noslēguma. Ja Jums ir jāsaņem Balva/Dāvana, tā Jums tiks nosūtīta ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas pēc Akcijas noslēguma. Tomēr ņemiet vērā, ja Balvas/Dāvanas daļa būs saistīta ar notikumu, kas notiks nākotnē, līdz šim datumam Jūs Balvu/Dāvanu izmantot nevarēsiet. 

3.7 Balvas/Dāvanas tiks piešķirtas atkarībā no to pieejamības. Nepieejamības gadījumā mēs paturam tiesības piešķirt alternatīvu līdzīgas vērtības vai specifikas Balvu vai Dāvanu.

3.8 Balvas vai Dāvanas piegādātājs var noteikt papildu noteikumus un nosacījumus ("Trešo pušu noteikumi"), lai Jūs varētu saņemt un/vai izmantot noteiktu Balvu vai Dāvanu, un mēs nebūsim atbildīgi par Jūsu nepakļaušanos jebkuriem Trešo pušu noteikumiem. Turklāt Jums var nākties noslēgt atsevišķu līgumu ar mums attiecībā uz nosacījumiem, kas regulē jebkuras Balvas un/vai Dāvanas daļas piešķiršanu un/vai izmantošanu. Šo nosacījumu pārkāpšanas rezultātā Balva/Dāvana var tikt konfiscēta.

3.9 Uzvarētājiem nav tiesību un nav atļauts bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jebkādā veidā pakļaut mūs jebkādiem līgumiem, izdevumiem vai izmaksām.

3.10 Neviena Balva vai Dāvana netiks piešķirta nevienam Dalībniekam, kurš kaut kādu iemeslu dēļ nav likumīgi tiesīgs Balvu vai Dāvanu saņemt un/vai izmantot, vai arī gadījumos, kad Balvas vai Dāvanas piešķiršana šim Dalībniekam būtu nelikumīga.

3.11 Ikviens Dalībnieks, kurš jebkuras Akcijas ietvaros saņems Balvu/Dāvanu, pats būs atbildīgs par visām nodevām, nodokļiem vai citiem maksājumiem attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei, kurus jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, vai nu tā būtu nodokļa atvilkšana no Balvas/Dāvanas maksājuma vai arī nodoklis par Balvas/Dāvanas saņemšanu. Ja mums no Balvas/Dāvanas būs jāietur nodoklis, Jūsu saņemtā summa var būt mazāka par reklamēto Balvu/Dāvanu. 

4. Veselība un drošība

4.1 Jums jāpakļaujas visām veselības un drošības vadlīnijām un/vai norādījumiem, kurus var sniegt mums vai arī par kuriem Jums ir jābūt lietas kursā (attiecībā uz Jūsu dalību šajā Akcijā), un Jums jāpakļaujas visām attiecīgajām juridiskajām un normatīvajām prasībām. Jebkuru norādījumu neizpildīšanas gadījumā Jūs varat tikt izslēgts no Akcijas.

4.2 Piedaloties jebkuros ar Akciju vai Balvu saistītos notikumos vai aktivitātēs, Jums ir jādara viss nepieciešamais, lai parūpētos par savu veselību un drošību. Jebkuras Jūsu darbības vai uzvedības rezultātā, kura pēc mūsu uzskatiem var apdraudēt veselību vai drošību (ieskaitot, bet ne tikai, jebkāda veida aizskarošu uzvedību, fizisku vai psiholoģisku), Jūs nekavējoties tiksiet diskvalificēts.

4.3 Jūsu pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai parūpētos par savu drošību un novērtētu Akcijas piemērotību, kā arī apzināties to, ka atbildību par dalību Akcijā uzņemas pats Dalībnieks.

4.4 Jūsu pienākums ir ziņot mums par jebkurām veselības vai citām problēmām, kuru dēļ Jūs nevarat piedalīties Akcijā, tiklīdz Jūs atklājat šādas problēmas. Mēs paturam tiesības bez kompensācijas vai turpmākām saistībām anulēt Jūsu akcijā ieņemto vietu vai nepiešķirt Jums balvu (ja tāda ir paredzēta), ja mēs uzskatām, ka Jūs varat pakļaut sevi vai apkārtējos veselības vai savainojuma riskam vai būt par cēloni akcijas atcelšanai, traucēšanai vai pārtraukšanai.

5. Īpašumtiesības

5.1 Šis 5. punkts attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad Akcijas ietvaros Jums jāiesniedz kaut kāda veida materiāls, kuru mēs izskatīsim kā pieteikumu dalībai šajā Akcijā, ieskaitot, bet ne tikai, īsus stāstus, rakstus, blogus, audiovizuālus ierakstus un fotogrāfijas (viss kopā - "Saturs").

5.2 Ar šo Jūs garantējat, ka Jūs esat visu Jūsu iesniegtajā Saturā iekļauto materiālu un elementu īpašnieks, Jums ir tiesības izmantot Saturu šīs Akcijas ietvaros un Jūs esat ieguvis visas nepieciešamās atļaujas, pilnvaras un piekrišanu ikvienas Jūsu Saturā redzamās personas vai materiāla iekļaušanai. Turklāt Jūs apstiprināt to, ka līdz ar Satura iesniegšanu Jūs ar šo mums piešķirat beznosacījumu, neatsaucamu, neekskluzīvu, bez honorāra, citiem piešķiramu, mūžīgu vispasaules licenci izmantot, publicēt vai pārraidīt, vai arī pilnvarot trešās puses izmantot, publicēt vai pārraidīt Saturu jebkādā formātā un jebkurā platformā, tagad pastāvošā vai nākotnē izgudrotā, bez jebkāda veida kompensācijas Jums vai jebkurai trešajai pusei, kas jebkādā veidā parādās Saturā.

5.3 Jūs garantējat to, ka Jūsu saturā nebūs iekļauta vai nepiedalīsies neviena persona, kas ir jaunāka par 18 (astoņpadsmit) gadiem, tas nebūs rasistisks, nepieklājīgs, noniecinošs, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, maldinošs, krāpniecisks, nepārkāps nevienas personas privātumu, nebūs aizvainojošs, neslavu ceļošs vai savādākā veidā nesaturēs vai neatbalstīs nelikumīgas darbības. Jūs garantējat, ka Jūsu mums iesniegtais personīgais video nepārkāpj nevienu patentu, preču zīmes, tirdzniecības noslēpumus, autortiesības vai citas juridisko vai fizisko personu intelektuālās, īpašuma vai privātuma tiesības. Jūs piekrītat savā Saturā neiekļaut vai neattēlot neko tādu: (i) kā mērķis ir aizskart vai sāpināt citus lietotājus; (ii) kas nosoda, aizskar, pazemo vai iebiedē personu vai personu grupu, pamatojoties uz klasifikāciju, ieskaitot, bet ne tikai, reliģiju, dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, krāsu, ticību, etnisko piederību, nacionālo izcelsmi, pilsonību, vecumu, ģimenes stāvokli, militāro statusu vai invaliditāti; (iii) kas būtu vai veicinātu kriminālas darbības, vai būtu iemesls civilprasībai; (iv) kas ir domāts komerciāliem mērķiem, ieskaitot, bet ne tikai, jebkāda veida materiāla iesniegšanu, kura mērķis ir finansējuma piesaistīšana vai jebkādu preču vai pakalpojumu popularizēšana, reklamēšana vai pārdošana.

5.4 Jūs atzīstat, ka, nosūtot mums savu Saturu, Jūs to darāt pēc savas izvēles un uz savu atbildību, un tikai Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkuriem Jūsu Saturā iekļautajiem elementiem. Jūs apzināties, ka mūsu pienākums nav iepriekš izskatīt, kontrolēt, pārbaudīt vai rediģēt jebkuru Saturu, kuru Jūs iesniedzat saistībā ar šo Akciju.

5.5 Līdz ar sava Satura iesniegšanu Jūs atzīstat, ka mēs vai mūsu pilnvarotas trešās puses paturam tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt publicēt, izņemt, saīsināt, izgriezt vai rediģēt Jūsu Saturu (un Jūs mums atļaujat veikt šīs darbības pēc saviem ieskatiem) un mūsu pienākums nebūs izmantot, augšuplādēt, pārraidīt un/vai translēt Jūsu Saturu mūsu Vietnē vai jebkuros medijos.

6. Atbildības ierobežošana

6.1 Līdz ar dalību jebkurā Akcijā Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības un nevainot mūsu uzņēmumu, mūsu juridiskos pārstāvjus, sadarbības partnerus, nodaļas, pārstāvniecības un attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus un mūsu Grupas pārstāvjus par izdevumiem, izmaksām, zaudējumiem, prasībām, darbībām vai tiesvedības no Jūsu puses (vai trešās puses Jūsu uzdevumā) ("Prasības"), kas cēlušās no Jūsu dalības šajā Akcijā un/vai no jebkuras Balvas/Dāvanas, kas Jums saistībā ar to var tikt piešķirta, un mēs pilnībā izslēdzam jebkāda veida atbildību attiecībā uz šādām Prasībām (izņemot izmaksu un izdevumu segšanu, kas tiek nodrošināta šīs Akcijas Balvas ietvaros (ja tas ir paredzēts)). Šajā ierobežojumā nav iekļauta mūsu atbildība pret Jums par: (i) nevērību; (ii) nāvi vai personīgiem ievainojumiem, kas radušies mūsu vai mūsu darbinieku nevērības dēļ; (iii) krāpniecisku maldināšanu; (iv) jebkuru atbildību, kuru attiecīgo likumu ietvaros nevar izslēgt vai ierobežot.

6.2 Izņemot kā norādīts punktā 6.1, Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka, līdz attiecīgajos likumos noteiktajai pakāpei, neatkarīgi no darbības formas, vai tas būtu līguma ietvaros, deliktā vai savādāk, mēs vai mūsu Grupa vai mūsu sadarbības partneri, tostarp to attiecīgās amatpersonas, direktori, darbinieki, pārņēmēji un juridiskie mantinieki, nebūs atbildīgi pret Jums vai citiem par: (i) jebkādiem netiešiem, īpašiem, sodāmiem, nejaušiem, izrietošiem (ieskaitot, bet ne tikai, zaudējumiem no uzņēmējdarbības pārtraukšanas, uzņemējdarbības un citas peļņas zudumiem, programmu zaudējumiem, aprīkojuma vai programmu aizstāšanas izdevumiem vai informācijas vai datu zuduma) vai citiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā radušies no vai saistībā ar Jūsu dalību šajā Akcijā (vai nespēju piedalīties tajā), pat tad, ja mēs tikām informēti par šādu zaudējumu iespējamību; vai (ii) jebkuru prasību saistībā ar kļūdām, neiekļaušanu vai citām akcijas neprecizitātēm.

6.3 Mēs attiecībā pret Jums nebūsim atbildīgi par savu pienākumu neizpildīšanu saistībā ar Akciju vai attiecībā uz Balvu/Dāvanu, ja mēs to nespēsim izdarīt no mums neatkarīgu apstākļu dēļ. Kaut arī mēs varam mēģināt piedāvāt alternatīvu Balvu/Dāvanu, šādos gadījumos mūsu pienākums nebūs Dalībniekam piešķirt kompensāciju, ja mēs to neizdarīsim.

6.4 Ar šo Jūs piekrītat aizsargāt mūsu uzņēmumu, tā juridiskos pārstāvjus, sadarbības partnerus, nodaļas, pārstāvniecības un attiecīgās mūsu Grupas amatpersonas, direktorus un darbiniekus pret jebkādām izmaksām, zaudējumiem, izdevumiem un saistībām (ieskaitot kaitējumu reputācijai un samaksu par profesionālu padomdevēju pakalpojumiem), kas mums radušies tādēļ, ka Jūs neievērojāt savus pienākumus, kas ir atrunāti šajos Noteikumos, Galalietotāja licences līgumā, Turnīru noteikumos vai Īpašajos nosacījumos, vai arī saistībā ar to, ka Jūs neizpildījāt mūsu komandas sniegtos norādījumus, vai saistībā ar jebkuru jautājumu, kas attiecas uz Jūsu dalību Akcijā.

7. Dažādi

7.1 Strīdu vai nesaskaņu gadījumā par jebkuru Akcijas jautājumu, ieskaitot visus jautājumus par Balvas/Dāvanas piešķiršanu, Dalībnieka tiesībām piedalīties Akcijā, jebkura Dalībnieka uzvedību, šiem Noteikumiem, Galalietotāja licences līgumam, Turnīru noteikumiem vai Īpašajiem nosacījumiem, galīgo lēmumu pieņems mūsu komanda, un ikviens mūsu lēmums būs galīgs un Jums saistošs, un Jūs vai trešā puse to nedrīkstēs pārskatīt vai pārsūdzēt.

7.2 Ja šajos Noteikumos ir norādīts tas, ka uzvarētāja noteikšanai, vadoties pēc subjektīvas analīzes vai interpretācijas, ir nepieciešama žūrija, mēs žūrijā iecelsim vienu neatkarīgu personu.

7.3 Piedalīdamies jebkurā mūsu Akcijā, Jūs mums piešķirat tiesības bez kompensācijas izmantot Jūsu vārdu, izskatu, balsi un tēlu mārketinga un reklāmas kampaņās visa veida medijos, un Jūs nepārprotami atsakāties no jebkāda veida prasībām vai tiesībām uz darbībām pret mums saistībā ar šādu izmantošanu.

7.4 Šie Noteikumi, Galalietotāja licences līgums, Turnīru noteikumi un visi attiecīgie Īpašie nosacījumi ir visa vienošanās starp Jums un mums attiecībā uz katru Akciju, kurā Jūs piedalāties, un tie aizstāj visas iepriekšējās norunas, vienošanās, pārrunas vai saprašanās (mutiskas vai rakstiskas) starp Jums un mums. Izņemot šeit atrunātos noteikumus, visi nosacījumi, garantijas, norunas un nosacījumi (saskaņā ar pastāvošajiem likumiem) ir pilnībā izslēgti. Šo Noteikumu vai to daļas spēkā neesamība, nelikumīgums vai neizpildāmība neietekmē un neatceļ pārējo Noteikumu spēkā esamību.

7.5 Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem labot šos Noteikumus, Galalietotāja licences līgumu, Turnīru noteikumus vai Īpašos nosacījumus, tostarp atcelt, mainīt vai atlikt ikvienu Akciju, ja mēs uzskatām, ka to nav iespējams novadīt kā paredzēts. Jebkuras Akcijas izmaiņas tiks publicētas Vietnē, un Jūsu dalība Akcijā tiks uzskatīta par piekrišanu jebkurām izmaiņām, labojumiem vai grozījumiem.

7.6 Šie noteikumi un visi ar tiem saistītie jautājumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Maltas likumiem. Ar šo Jūs neatsaucami piekrītat tam, ka saskaņā ar tālāk aprakstīto Maltas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija attiecībā uz jebkuru prasību, strīdu vai nesaskaņām šīs akcijas sakarā un jebkuru ar to saistīto jautājumu, un Jūs neatsaucami atsākaties no jebkurām tiesībām iebilst pret tiesvedības uzsākšanu šajās tiesās vai apgalvot, ka tiesvedība ir ierosināta neizdevīgā tiesā vai šīm tiesām nav jurisdikcijas. Nekas šajos noteikumos nevar ierobežot mūsu tiesības uzsākt pret Jums tiesvedību jebkurā citā kompetentas jurisdikcijas tiesā, kā arī tiesvedības uzsākšana vienā vai vairākās jurisdikcijās nevar būt par šķērsli tās uzsākšanai citā jurisdikcijā, vienlaicīgi vai nē, konkrētās jurisdikcijas likumu ietvaros.

Ja Jums ir kādi jautājumi par jebkuru akciju, lūdzu, rakstiet atbalsta dienestam.

Interneta kase

Chip Stack

Izmantojiet interneta kasi, lai papildinātu savu PokerStars kontu no savas Android vai iOS ierīces. Pokera spēlēšana mobilajā aplikācijā būs vēl vienkāršāka!

Pirmās iemaksas bonuss

First Deposit Bonus

Visi spēlētāji, kas veic savu pirmo iemaksu, var saņemt PokerStars 100% iemaksas bonusu līdz $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million ir vislielākais iknedēļas pokera turnīrs tiešsaistē, turklāt tā garantētais balvu fonds ir $1 000 000!