Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

POKERA AKCIJU VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie ir vispārīgie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi"), kas attiecas uz visiem piedāvājumiem, balvu akcijām un konkursiem (kopā – "Akcijas"), kuri tiek reklamēti vai ir pieejami vietnēs www.pokerstars.com un www.pokerstars.eu ("Vietne(-es)") un/vai tiešsaistes platformā, kuru Jums piedāvā Vietne ("Programma"). Katru Akciju organizē TSG Interactive Gaming Europe Limited ("mēs"/"mūs"/"mūsu"/"mūsu uzņēmums"). Mūsu uzņēmums ietilpst uzņēmumu grupā, kuru tiešā vai netiešā veidā kontrolē Flutter Entertainment PLC ("Flutter grupa").

Lai varētu piedalīties jebkurā no Akcijām, katrs dalībnieks ("Dalībnieks"/"Jūs") ar šo piekrīt ievērot: (i) šos Noteikumus; (ii) Galalietotāja licences līgumu, kas regulē Vietnes izmantošanu ("GLLL"); (iii) turnīru noteikumus, kas regulē dalību ikvienā Vietnes turnīrā ("Turnīru noteikumi"); un (iv) jebkādus īpašos noteikumus un nosacījumus, kuri attiecas uz katru individuālo Akciju, kā tas var būt norādīts Vietnē ("Īpašie nosacījumi").

1. Tiesības piedalīties

1.1. Lai piedalītos jebkurā no Akcijām, Jums ir: (a) jādzīvo un jāspēlē no jurisdikcijas, kurā Jums ir likumīgi atļauts kā spēlēt Vietnē un Programmā, tā arī piedalīties Akcijā; (b) jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumā vai arī Jūsu dzīvesvietas valstī noteiktajā pilngadības vecumā (atkarībā no lielākā); (c) jāatbilst visiem atbilstības un/vai pārbaudes kritērijiem, kas ir atrunāti attiecīgajos Īpašajos nosacījumos; un (d) jāievēro norādījumi un jāatbilst prasībām, kas ir atrunātas attiecīgajos Īpašajos nosacījumos.

1.2. Lai varētu piedalīties Akcijā, ikvienam Akcijas Dalībniekam ir jābūt tai pašai personai, kuras vārds ir redzams mūsu Vietnē reģistrētajā spēlētāja kontā ("Stars konts") (ja saskaņā ar Īpašajiem nosacījumiem ir nepieciešams Stars konts). Piedalīdamies Akcijā, Jūs apstiprināt mums to, ka Jūsu Stars kontā reģistrētais vārds, adrese un personas informācija ir pareiza un nav mainījusies. Ja pēc pieprasījuma Jūs mums nespēsiet uzrādīt derīgus Jūsu vārda, uzvārda vai citus personas informācijas pierādījumus, Jūs tiksiet automātiski izslēgts vai diskvalificēts no Akcijas un varat zaudēt jebkuras Jums piešķirtās priekšrocības, balvas vai naudu. 

1.3. Flutter grupas darbiniekiem, radiniekiem un/vai ar darbiniekiem saistītām personām Akcijā piedalīties nav atļauts. Šī punkta mērķim termins "radinieks" apzīmē sievu, vīru, partneri, vecākus, brālēnu, māsīcu, bērnu, brāli vai māsu (bet ne tikai), un apzīmējums "saistīts" tostarp attiecas uz personu vai personām (bet ne tikai), ar kurām darbinieks dzīvo vienā dzīvesvietā.

1.4. Ja personām, kuras atrodas konkrētā jurisdikcijā, ir aizliegts piedalīties kādā no Akcijām vai arī Akcija ir paredzēta tikai noteiktai jurisdikcijai, tas būs norādīts Īpašajos nosacījumos.

1.5. Skaidrības labad, ja Akcijas ietvaros ir: (i) iespējams kvalificēties bez maksas; vai arī (ii) jāpiedalās spēlējot uz naudu, un ja jebkurā no šiem scenārijiem tiek piedāvāta naudas balva vai balva naudas vērtībā, šo aizliegto valstu rezidentiem šādās Akcijās piedalīties ir stingri aizliegts.

2. Dalībnieku uzvedība

2.1. Ja Jūs pārkāpsiet šos Noteikumus, Galalietotāja licences līgumu, Turnīru noteikumus vai Īpašos nosacījumus vai arī mēs uzzināsim, vai mums būs pamats uzskatīt, ka saistībā ar Akciju Jūs esat krāpies vai rīkojies negodīgi, mēs būsim tiesīgi (i) Jūs izslēgt, apturēt Jūsu dalību vai diskvalificēt Jūs no Akcijas; un (ii) izslēgt Jūs no ikvienas vai visām turpmākajām Akcijām. Lēmums par to, kāda veida darbības vai uzvedība tiks uzskatīta par šo Noteikumu vai Īpašo noteikumu pārkāpumu vai arī par krāpšanu vai negodīgu rīcību attiecībā uz Jūsu uzvedību Akcijas laikā, tiks pieņemts pēc mūsu ieskatiem.

2.2. Mēs stingri vēršamies pret darbībām, kuru mērķis ir ļaunprātīgi izmantot Akcijas, mēģinot iegūt garantētu peļņu neatkarīgi no rezultāta (vienalga, vai Jūs rīkojaties viens vai grupā) ("Spēlēšana ar negodīgām priekšrocībām"). Ja mums būs pamats uzskatīt, ka Jūs esat izmantojis Spēlēšanu ar negodīgām priekšrocībām, mums būs tiesības: (i) atsaukt Akciju un atgūt no Jūsu Stars konta jebkuru ar Akciju saistīto balvu, vinnestu vai cita veida atlīdzību; un (ii) slēgt Jūsu Stars kontu saskaņā ar Galalietotāja licences līgumu

3. Balvas/Dāvanas

3.1. Norises ilgums, kā arī pēdējais datums, līdz kuram var piedalīties katrā Akcijā, maksimālais dalības reižu skaits (vienam Dalībniekam un/vai vispār), pēc kura sasniegšanas Akcija beigsies, attiecīgā dalības maksa, konkrēti norādījumi par dalību katrā Akcijā, katras piedāvātās balvas ("Balva") vai atlīdzības ("Dāvana") apraksts un informācija par to, kā tiks izvēlēts uzvarētājs(-i), tiks norādīta Īpašajos nosacījumos, kuri par katru Akciju tiks publicēti mūsu Vietnē.

3.2. Skaidrības labad, Balvas, Dāvanas un/vai citas lietas, kas var tikt piešķirtas Akcijas ietvaros, nav nododamas citiem, par tām nevar saņemt kompensāciju, tās nevar atdot, piešķirt, pārdot vai apmainīt ar kādu citu personu.

3.3. Mums būs tiesības (rīkojoties samērīgi) ikvienas Balvas vai Dāvanas vietā piedāvāt naudu, tostarp tad, ja sākotnējā Balva vai Dāvana nebūs pieejama, kā arī situācijās, kad Balvas vai Dāvanas nodrošināšana mums radītu pārmērīgu finansiālo vai loģistikas slogu. Jums nebūs tiesību Balvas vai Dāvanas vietā pieprasīt naudu, ja vien mēs par to nevienojamies. Katras Balvas vai Dāvanas naudas vērtība (ja mēs būsim vienojušies kādā no Akcijām piešķirt šādu naudas alternatīvu) būs norādīta Īpašajos nosacījumos.

3.4. Ja vien Īpašajos nosacījumos nav norādīts savādāk, Balvu/Dāvanu ieguvēji 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiks informēti pa telefonu, e-pastu vai citiem saziņas līdzekļiem, kā tas var būt norādīts katras Akcijas Īpašajos nosacījumos. Jūs esat atbildīgs par to, lai Jūsu Stars kontā norādītā kontaktinformācija un e-pasta adrese, kā arī kontaktinformācija, kuru Jūs varējāt norādīt, iesaistoties Akcijā un/vai Akcijas laikā, būtu derīga un pareiza. Balvu/Dāvanu mēs neizsūtīsim, līdz kamēr Jums nebūs paziņots par Jūsu vinnestu, un Balva vai Dāvana tiks ieskaitīta Jūsu Stars kontā vai arī nosūtīta uz adresi, kura ir reģistrēta Jūsu Stars kontā (atkarībā no situācijas).

3.5. Ja Īpašajos nosacījumos un/vai paziņojumā, kuru Jūs no mums esat saņēmis, nav norādīts savādāk, Dāvanas/Balvas ir jāizņem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Jums tiks paziņots par Jūsu Balvu/Dāvanu. Ja šajā laika periodā Jūs Balvu/Dāvanu nepieprasīsiet, Jūsu Balva/Dāvana tiks anulēta. Anulētās balvas var tikt izmantotas vēlreiz un piešķirtas citam Dalībniekam vai arī piedāvātas citā Akcijā.

3.6. Pēc tam, kad Jums tiks paziņots par to, ka Jūs esat vinnējis Balvu vai varat saņemt Dāvanu, Balva/Dāvana Jums tiks nosūtīta vai kļūs Jums pieejama ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc Akcijas noslēguma, ja vien Īpašajos nosacījumos nav norādīts savādāk. Ja Balva/Dāvana ir jāieskaita Jūsu Stars kontā, tas tiks izdarīts, cik drīz vien iespējams un saskaņā ar Īpašajiem nosacījumiem. Ja Balvas/Dāvanas daļa būs saistīta ar nākotnē paredzētu notikumu, līdz šim datumam Jūs Balvu/Dāvanu vai tās daļu izmantot nevarēsiet. 

3.7. Balvas vai Dāvanas piegādātājs var noteikt papildu noteikumus un nosacījumus ("Trešās puses noteikumi"), lai Jūs varētu saņemt un/vai izmantot konkrētu Balvu vai Dāvanu, un mēs nebūsim atbildīgi par Jūsu nepakļaušanos jebkuriem Trešās puses noteikumiem. Turklāt Jums var nākties noslēgt atsevišķu līgumu ar mums attiecībā uz nosacījumiem, kas regulē Balvu un/vai Dāvanu un/vai jebkuras Balvas un/vai Dāvanas daļas izmantošanu. Šo nosacījumu pārkāpšanas rezultātā attiecīgā Balva/Dāvana var tikt konfiscēta.

3.8. Uzvarētājiem nav tiesību un nav atļauts bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jebkādā veidā pakļaut mūs jebkādiem līgumiem, izdevumiem vai izmaksām.

3.9. Neviena Balva vai Dāvana netiks piešķirta Dalībniekam, kurš:

3.9.1. Kaut kādu iemeslu dēļ nav likumīgi tiesīgs Balvu vai Dāvanu saņemt un/vai izmantot, vai arī gadījumos, kad Balvas vai Dāvanas piešķiršana šim Dalībniekam būtu nelikumīga; vai

3.9.2. Ir atteicies vai izslēdzis sevi no spēlēšanas, dalības vai mūsu produktu vai pakalpojumu informācijas saņemšanas, ja attiecīgo Balvu vai Dāvanu var vinnēt, izmantojot šos produktus vai pakalpojumus.

3.10. Ikviens Dalībnieks, kurš jebkuras Akcijas ietvaros saņems Balvu/Dāvanu, pats būs atbildīgs par visām nodevām, nodokļiem vai citiem maksājumiem attiecīgajai valsts pārvaldes iestādei, kurus jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, vai nu tā būtu nodokļa atvilkšana no Balvas/Dāvanas maksājuma vai arī nodoklis par Balvas/Dāvanas saņemšanu. Ja mums no Balvas/Dāvanas būs jāietur nodoklis, Jūsu saņemtā summa var būt mazāka par reklamēto Balvu/Dāvanu. 

4. Veselība un drošība – turnīru un atvaļinājuma Balvas

4.1. Jums jāievēro visas veselības un drošības vadlīnijas un/vai norādījumi, kurus mēs varam sniegt vai arī par kuriem Jums jābūt informētiem (attiecībā uz Jūsu dalību Akcijā), un Jums jāievēro visas attiecīgās tiesiskās un normatīvās prasības. Jebkuru norādījumu neizpildīšanas gadījumā Jūs varat tikt izslēgts no Akcijas.

4.2. Piedaloties jebkuros ar Akciju vai Balvu/Dāvanu saistītajos notikumos vai aktivitātēs, Jums ir jādara viss nepieciešamais, lai parūpētos par savu veselību un drošību. Jebkuras Jūsu darbības vai uzvedības rezultātā, kura pēc mūsu uzskatiem var apdraudēt veselību vai drošību (tostarp jebkāda veida aizskarošas uzvedības, fiziskas vai psiholoģiskas), Jūs nekavējoties tiksiet no Akcijas diskvalificēts.

4.3. Jūsu pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai ievērotu atbilstošos drošības standartus un izvērtētu to, cik piemērota ir dalība Akcijā, un Jūs apzināties, ka atbildību par dalību Akcijā uzņematies Jūs pats.

4.4. Jūsu pienākums ir ziņot mums par jebkurām veselības vai citām problēmām, kuru dēļ Jūs nevarat piedalīties Akcijā, tiklīdz Jūs atklājat šādas problēmas. Mums būs tiesības (rīkojoties samērīgi) bez kompensācijas vai turpmākām saistībām anulēt Jūsu akcijā ieņemto vietu vai nepiešķirt Jums Balvu vai Dāvanu (atkarībā no situācijas), ja mums ir pamats uzskatīt, ka Jūs varat pakļaut sevi vai citus veselības vai savainojuma riskam vai jebkādā veidā kļūt par cēloni Akcijas atcelšanai, traucēšanai vai pārtraukšanai.

5. Īpašumtiesības

5.1. Šis piektais punkts attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad saistībā ar Akciju Jums jāiesniedz noteikta veida materiāls, kuru mēs izskatīsim kā pieteikumu dalībai šajā Akcijā, tostarp tie var būt īsi stāsti, raksti, blogi, audiovizuālie ieraksti un fotogrāfijas (viss kopā – "Saturs").

5.2. Ar šo Jūs garantējat un apstiprināt, ka Jums pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības un citi materiāli, kas atrodas Jūsu iesniegtajā Saturā, un/vai Jūs esat pilnvarots un Jums ir visas rakstiskās atļaujas, kas mums ir nepieciešamas, lai mēs varētu izmantot Saturu Akcijā, un Jūs esat saņēmis visas nepieciešamās atļaujas, pilnvaras un piekrišanu, kas mums ir nepieciešama, attiecībā uz Jūsu Saturā esošo personu (tostarp viņa vārdu, uzvārdu, attēlu, izpildījumu, balsi, preču zīmēm, līdzības un/vai biogrāfijas). Turklāt Jūs apstiprināt to, ka līdz ar Satura iesniegšanu Jūs ar šo mums piešķirat beznosacījumu, neatsaucamu, neekskluzīvu, bezatlīdzības, pilnībā apmaksātas, pilnībā nododamas, beztermiņa, vispasaules tiesības un licenci izmantot, publicēt vai pārraidīt Saturu jebkādā formātā un jebkurā platformā, šobrīd pastāvošā vai nākotnē izgudrotā, bez jebkādas kompensācijas Jums vai jebkurai personai (visplašākajā nozīmē, tostarp fiziskām personām, uzņēmumiem, partnerībām un citām organizācijām), kas jebkādā veidā parādās Saturā.

5.3. Jūs garantējat to, ka Jūsu Saturā nebūs iekļauta vai nepiedalīsies neviena persona, kura ir jaunāka par 18 gadiem, Saturs nebūs rasistisks, nepieklājīgs, noniecinošs, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, maldinošs, krāpniecisks, nepārkāps nevienas personas privātumu, nebūs aizvainojošs, zaimojošs, neslavu ceļošs vai savādākā veidā nesaturēs un neatbalstīs neko kaitīgu (tostarp vīrusus un/vai līdzīgus piesārņotājus), nelikumīgu, pretlikumīgu un/vai jebko, kas pārkāpj kādas personas tiesības. Jūs garantējat to, ka Jūsu mums iesniegtais Saturs nepārkāpj nevienu patentu, preču zīmes, tirdzniecības noslēpumus, autortiesības vai citas juridisko vai fizisko personu intelektuālās, īpašuma vai privātuma tiesības. Jūs piekrītat Saturā neiekļaut vai neattēlot neko tādu: (i) kā mērķis ir aizskart vai sāpināt citus lietotājus; (ii) kas nosoda, aizskar, pazemo vai iebiedē personu vai personu grupu, pamatojoties uz klasifikāciju, tostarp reliģiju, dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, krāsu, ticību, etnisko piederību, nacionālo izcelsmi, pilsonību, vecumu, ģimenes stāvokli, militāro statusu vai invaliditāti; (iii) kas būtu uzskatāms par kriminālām darbībām vai arī tās veicinātu, vai būtu iemesls civilprasībai, vai pārkāptu jebkuru piemērojamo likumu; (iv) kas ir paredzēts komerciāliem mērķiem, tostarp finansējuma piesaistīšanai vai jebkādu preču vai pakalpojumu popularizēšanai, reklamēšanai vai pārdošanai.

5.4. Jūs atzīstat, ka, nosūtot vai savādākā veidā nododot mums savu Saturu saistībā ar jebkuru Akciju, Jūs to darāt pēc savas izvēles un uz savu atbildību, un tikai Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkuriem Jūsu Saturā iekļautajiem materiāliem. Jūs apzināties, ka mūsu pienākums nav iepriekš izskatīt, kontrolēt, pārbaudīt vai rediģēt jebkuru Saturu, kuru Jūs iesniedzat saistībā ar Akciju.

5.5. Līdz ar sava Satura iesniegšanu, Jūs atzīstat, ka mēs vai mūsu pilnvarotas trešās puses, kuras rīkojas mūsu vārdā, paturam tiesības atteikt publicēt, izņemt, saīsināt, izgriezt vai rediģēt Jūsu Saturu pēc saviem ieskatiem vai arī, ja mūsu vārdā rīkojas pilnvarotas trešās puses, pēc viņu ieskatiem. Jūs mums atļaujat veikt jebkuras un visas iepriekš minētās darbības pēc mūsu ieskatiem, un mūsu pienākums nebūs izmantot, augšuplādēt, pārraidīt un/vai translēt Jūsu Saturu mūsu Vietnē vai jebkuros plašsaziņas līdzekļos (tostarp mūsu sociālo mediju platformās).

6. Atbildības ierobežošana

6.1. Līdz ar dalību jebkurā Akcijā, tostarp jebkura Satura iesniegšanu, Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības un nevainot mūsu uzņēmumu, mūsu juridiskos pārstāvjus, sadarbības partnerus, nodaļas, pārstāvniecības un attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus un Flutter grupas pārstāvjus par izdevumiem, izmaksām, zaudējumiem, prasībām, darbībām vai tiesvedības no Jūsu puses (vai trešās puses Jūsu uzdevumā) ("Prasības"), kas cēlušās no Jūsu dalības Akcijā un/vai no jebkuras Balvas/Dāvanas, kas Jums saistībā ar to var tikt piešķirta, un mēs pilnībā izslēdzam jebkāda veida atbildību attiecībā uz šādām Prasībām (izņemot izmaksu un izdevumu segšanu, kas tiek nodrošināta šīs Akcijas/Balvas ietvaros (ja tas ir paredzēts)). Šajā ierobežojumā nav iekļauta mūsu atbildība pret Jums par: (i) nevērību; (ii) nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu vai mūsu darbinieku nolaidības rezultātā; (iii) krāpniecisku maldināšanu; (iv) jebkuru atbildību, kuru attiecīgo likumu ietvaros nevar izslēgt vai ierobežot. Skaidrības labad, šis 6.1. punkts attiecas arī uz jebkuru Balvu un/vai Dāvanu, kuru nodrošina trešā puse.

6.2. Izņemot kā norādīts punktā 6.1., Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka līdz attiecīgajos likumos noteiktajai pakāpei, neatkarīgi no darbības formas, vai tas būtu līguma ietvaros, deliktā vai savādāk, mēs vai Flutter grupa vai mūsu sadarbības partneri, tostarp to attiecīgās amatpersonas, direktori, darbinieki, pārņēmēji un juridiskie mantinieki, nebūs atbildīgi pret Jums vai citu pusi (tostarp jebkuru trešo pusi, kura piedalās Saturā) par: (i) jebkādiem netiešiem, īpašiem, soda, nejaušiem, izrietošiem (tostarp zaudējumiem no uzņēmējdarbības pārtraukšanas, uzņemējdarbības un citas peļņas zudumiem, programmu zaudējumiem, aprīkojuma vai programmu aizstāšanas izdevumiem vai informācijas vai datu zuduma) vai citiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā radušies no vai saistībā ar Jūsu dalību jebkurā Akcijā (vai nespēju piedalīties tajā), pat tad, ja mēs tikām informēti par šādu zaudējumu iespējamību; vai (ii) jebkuru prasību saistībā ar kļūdām, neiekļaušanu vai citām Akcijas neprecizitātēm.

6.3. Attiecībā pret Jums mēs nebūsim atbildīgi par jebkuru savu pienākumu neizpildīšanu saistībā ar Akciju vai attiecībā uz Balvu/Dāvanu, ja mēs to nespēsim izdarīt no mums neatkarīgu apstākļu dēļ. Kaut arī mēs varam mēģināt piedāvāt alternatīvu Balvu/Dāvanu, šādos gadījumos mūsu pienākums nebūs Dalībniekam piešķirt kompensāciju, ja mēs to neizdarīsim.

6.4. Ar šo Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības un nevainot mūsu uzņēmumu, juridiskos pārstāvjus, sadarbības partnerus, nodaļas, pārstāvniecības un attiecīgās Flutter grupas amatpersonas, direktorus un darbiniekus par jebkādām un visām izmaksām, zaudējumiem, izdevumiem, jebkuras regulējošās iestādes uzliktiem sodiem un saistībām (tostarp kaitējumu reputācijai un izdevumus un samaksu par profesionālu padomdevēju pakalpojumiem), kas mums radušās tādēļ, ka Jūs neievērojāt, pārkāpāt vai neizpildījāt savus pienākumus, kas ir atrunāti šajos Noteikumos, Galalietotāja licences līgumā, Turnīru noteikumos un/vai Īpašajos nosacījumos, vai arī saistībā ar to, ka Jūs neizpildījāt mūsu sniegtos norādījumus, vai saistībā ar jebkuru jautājumu, kas attiecas uz Jūsu dalību Akcijā.

7. Papildu informācija

7.1. Strīdu vai nesaskaņu gadījumā par jebkuru Akcijas jautājumu, ieskaitot jebkurus un visus jautājumus par Balvas/Dāvanas piešķiršanu, Dalībnieka tiesībām piedalīties Akcijā, jebkura Dalībnieka uzvedību, šiem Noteikumiem, Galalietotāja licences līgumam, Turnīru noteikumiem vai Īpašajiem nosacījumiem, galīgo lēmumu pieņemsim mēs, un ikviens mūsu pieņemtais lēmums būs galīgs un Jums saistošs, un Jūs vai trešā puse to nedrīkstēs pārskatīt vai pārsūdzēt. Skaidrības labad, tas neierobežo nevienas citas Jūsu tiesības vai darbības, kuras var būt Jums pieejamas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Ja šajos Īpašajos noteikumos ir norādīts, ka uzvarētāja noteikšanai pēc subjektīvas analīzes vai interpretācijas ir nepieciešama žūrija, mēs žūrijā iecelsim vienu neatkarīgu personu.

7.3. Personas informāciju, kuru Jūs iesniedzat jebkuras Akcijas laikā vai piedaloties tajā, mēs apstrādāsim, glabāsim un izmantosim saskaņā ar Privātuma politiku. Jūs atzīstat, ka Jūsu lietotājvārds un dzimšanas valsts Akcijas mērķiem var tikt publicēti līderu sarakstā, taču saistībā ar Jūsu vinnestiem mēs Jūsu personas informāciju neizmantosim, ja vien Jūs nebūsiet mums atļāvis to darīt. Tomēr ņemiet vērā, ka gadījumā, ja mēs vēlēsimies, lai saistībā ar Jūsu dalību šādā Akcijā Jūs piedalāties publicitātes vai mārketinga kampaņās, pirms šādas informācijas izmantošanas mēs lūgsim Jūsu rakstisku piekrišanu.

7.4. Šie Noteikumi, Galalietotāja licences līgums, Turnīru noteikumi un visi attiecīgie Īpašie nosacījumi ir visa vienošanās starp Jums un mums attiecībā uz katru Akciju, kurā Jūs piedalāties, un tie aizstāj visas iepriekšējās norunas, vienošanās, pārrunas vai saprašanās (mutiskas vai rakstiskas) starp Jums un mums. Izņemot šeit atrunātos noteikumus, visi nosacījumi, garantijas, norunas un nosacījumi (saskaņā ar pastāvošajiem likumiem) ir pilnībā izslēgti. Šo Noteikumu vai to daļas spēkā neesamība, nelikumīgums vai neizpildāmība neietekmē un neatceļ pārējo Noteikumu spēkā esamību.

7.5. Ja Jūs pieteiksieties Akcijai, kurā dalības nolūkos Jums jāveic iemaksa savā Stars kontā, taču pirms attiecīgās iemaksas veikšanas no sava Stars konta izņemsiet līdzekļus, Jūs Akcijas priekšrocības izmantot nevarēsiet. Lai nepieļautu, ka Jūs neapzināti kļūstat Akcijai nepiemērots, izmaksas pieprasīšanas brīdī parādās informācijas logs, informējot Jūs par to, ka, turpinot veikt savu pieprasījumu, Jūs nevarēsiet saņemt Balvas/Dāvanas.

7.6. Mēs saglabājam tiesības nepiešķirt Balvas/Dāvanas, ja pastāvēs pamatotas aizdomas par krāpniecisku iemaksu vai arī par to, ka iemaksa netika veikta ar mērķi to izmantot spēlēs uz naudu mūsu Vietnē.

7.7. Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā veikt nelielus papildinājumus vai izmaiņas šajos Noteikumos vai Īpašajos nosacījumos, lai labotu kļūdas vai mūsu spēlētāju un/vai Dalībnieku interesēs uzlabotu teksta skaidrību un saprotamību. Turklāt (vienmēr rīkojoties samērīgi) mēs varam mainīt šos Noteikumus vai Īpašos nosacījumus, kā arī atcelt, mainīt vai atlikt jebkuru Akciju vai atsaukt Akciju konkrētiem spēlētājiem un/vai Dalībniekiem, ja; (a) mēs pamatoti uzskatām, ka persona vai personu grupa ļaunprātīgi izmanto Akciju, tādējādi apdraudot Akciju; vai (b) mums tas ir jādara saskaņā ar tiesiskajām vai normatīvajām izmaiņām; vai (c) pastāv citi pamatoti iemesli, kuri liedz mums turpināt Akciju (ja šie iemesli ir pietiekoši nopietni), piemēram, mūsu sistēmu darbības problēmas vai acīmredzamas kļūdas. Par jebkurām plānotajām būtiskām šo Noteikumu vai Īpašo nosacījumu izmaiņām Jums tiks vai nu paziņots un/vai arī tās tiks publicētas mūsu Vietnē. Ņemiet vērā, ka Akcijas grozījumi, pārveidošana vai atcelšana neietekmēs tos Dalībniekus, kuri attiecīgajai Akcijai jau ir pieteikušies, izņemot gadījumus, kuri nav atkarīgi no mums (piemēram, tiesisku un/vai normatīvu iemeslu dēļ).

7.8. Ja starp šiem Noteikumiem un Īpašajiem nosacījumiem būs pretrunas vai neatbilstības, noteicošie būs Īpašajos nosacījumos iekļautie noteikumi un nosacījumi.

Ja Jums ir kādi jautājumi par Akciju, lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu.

Atjaunots 2022. gada aprīlī.