Promocja PokerStars „Droga do 100 miliardów” - regulamin

Niniejszy dokument stanowi regulamin promocji PokerStars „Droga do 100 miliardów” (zwanej dalej „Promocją”), organizowanej przez operatora (zwanego dalej „PokerStars”) strony internetowej www.pokerstars.eu (zwanej dalej „Stroną”) oraz oprogramowania PokerStars GUI (zwanego dalej „Programem”). Logowanie się w Programie traktowane jest jako pełna akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnicy Promocji muszą mieć ukończone 18 lat lub więcej, jeśli w danej jurysdykcji pełnoletniość osiąga się w późniejszym wieku (decydująca jest wyższa granica wieku). Użytkownicy mogą zostać poproszeni o dostarczenie PokerStars lub stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego wiek i/lub tożsamość. Wszyscy gracze muszą na żądanie okazać ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem w celu dokonania weryfikacji wieku i/lub tożsamości. W razie niedostarczenia wspomnianych dokumentów gracz może zostać wykluczony z gry za pośrednictwem Programu.

 2. Przez przyjęcie nagrody w Promocji dajesz PokerStars prawo do wykorzystania Twojego nazwiska, wizerunku, głosu i zdjęć w kampaniach marketingowych i promocyjnych w dowolnych mediach bez dodatkowego wynagrodzenia i zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec PokerStars w tym zakresie.

 3. Pracownicy PokerStars i ich krewni, a także podmioty współpracujące lub powiązane z PokerStars nie mogą brać udziału w Promocji. Dla potrzeb niniejszego regulaminu termin „krewny” oznacza małżonka, partnera, rodziców, dzieci, rodzeństwo lub współlokatorów.

 4. Promocja będzie trwać w przedziale czasowym wyznaczonym przez kolejne rozdania w Programie, począwszy od rozdania numer 59.700.000.000, a kończąc na rozdaniu numer 100.000.000.000.

 5. Poprzez udział w Promocji każdy z uczestników wyraża zgodę na zwolnienie PokerStars, jego reprezentantów prawnych, członków, filii, agencji i ich poszczególnych kierowników, dyrektorów, pracowników i agentów od odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody, wliczając szkody osobiste doświadczone lub poniesione w związku z przyjęciem jakiejkolwiek nagrody.

 6. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego regulaminu według własnego uznania, w tym anulowanie, zmodyfikowanie lub zawieszenie Promocji, jeśli PokerStars uzna, iż Promocja nie może zostać przeprowadzona w określony z góry sposób.

 7. Wszyscy gracze uczestniczący w Promocji muszą przestrzegać wszystkich regulaminów PokerStars, a także warunków umowy dla użytkowników wyszczególnionych na stronie /poker/room/tos/, ogólnego regulaminu turniejów PokerStars zamieszczonego na stronie /poker/tournaments/rules/.

 8. Podczas Promocji obowiązują ścisłe reguły odnośnie zachowania się graczy. PokerStars zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań wobec graczy, którzy podejmą próby nadużycia jakichkolwiek aspektów Promocji. Działania te objąć mogą, choć nie wyłącznie, wykluczenie z Promocji lub Programu, bądź też zawieszenie udziału w nich oraz konfiskatę nagród zdobytych w wyniku takiego nadużycia. Decyzja kierownictwa PokerStars będzie w przypadku nadużyć Promocji wyłączna i ostateczna.

 9. Przełomowe rozdania liczone są wyłącznie dla gier stolikowych na pieniądze. Za zwycięzcę(ów) przełomowych rozdań uznaje się każdego gracza, który wygrał część głównej puli danego rozdania. Pięćdziesiąt rozdań, które będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości nagród, musi mieścić się w ciągu ostatnich 60 minut przed przełomowym rozdaniem. Odejście i ponowne dołączenie do stołu kasuje punkty VPP zdobyte na poczet nagrody. Rozdania starsze niż rozegrane przed godziną nie będą brane pod uwagę. Wszystkie nagrody będą przyznawane w walucie USD.

 10. Biorąc udział w Promocji, potwierdzasz, że imię, nazwisko i adres z Twojego konta PokerStars są poprawne i aktualne.

 11. Nagrody w tej Promocji przysługują wyłącznie za udział w rozdaniach odbywających się w ramach gier stolikowych rozgrywanych w Programie dostępnym na Stronie. Rozdania w grach stolikowych rozgrywanych w ramach produktu Home Games są wyłącznone z Promocji.

 12. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zwycięzca nie odbierze jakiejkolwiek części nagrody w czasie określonym przez PokerStars, uznane to będzie za zrzeczenie się prawa do tej nagrody, a PokerStars nie będzie zobowiązane do żadnego zrekompensowania jej takiemu graczowi.

 13. W razie sporów odnośnie praw uczestnictwa, spraw powiązanych z wypłacaniem nagród i regulaminem ostateczna decyzja leży po stronie kierownictwa PokerStars. Decyzja taka będzie wiążąca i nie będzie podlegać rewizji ani odwołaniu przez uczestnika ani żadną osobę trzecią.

 14. Postanowienia niniejszego regulaminu oraz wszelkie kwestie z nimi powiązane będą regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na Macie i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie promocji PokerStars „Droga do 100 miliardów”, wyślij je na adres support@pokerstars.eu.

Powrót do strony głównej promocji „Droga do 100 miliardów”.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.