Zasady bonusu powitalnego PokerStars

1. Regulamin bonusu za pierwszą wpłatę

 1. Promocja Bonus powitalny (zwana dalej „Promocją”) podlega niniejszym warunkom oraz wszelkim innym zasadom, które mogą zostać określone przez PokerStars („Regulamin”).

 2. Aby móc wziąć udział w promocji, gracze muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa w miejscu zamieszkania, jeśli granica ta jest wyższa. PokerStars (lub strona trzecia w imieniu PokerStars) może w dowolnym momencie zażądać przedstawienia wystawionego przez organ państwowy dokumentu potwierdzającego wiek i/lub tożsamość gracza (paszportu lub ważnego dowodu osobistego). Osoba, która nie będzie mogła wylegitymować się we wskazanym czasie takim dokumentem, zostanie zdyskwalifikowana i wyłączona z Promocji.

 3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla graczy serwisu www.pokerstars.eu („Serwis”), którzy dokonają pierwszej wpłaty pieniędzy na swoje konto gracza w Serwisie („Kwalifikowalna Wpłata”).

 4. Maksymalna Kwalifikowalna Wpłata dla każdego gracza wynosi 600 USD ($), 500 EUR (€), 400 GBP (£) lub 600 CAD (CAN $).

 5. Z zastrzeżeniem punktu 6 niniejszego regulaminu, gracz dokonujący Kwalifikowalnej Wpłaty otrzyma bonus w kwocie równej dokonanej Kwalifikowalnej Wpłacie („Bonus”), z zastrzeżeniem że maksymalny wypłacany Bonus nie przekroczy maksymalnej Kwalifikowalnej Wpłaty, czyli $600 (sześćset dolarów amerykańskich), czy to w całości, czy w ratach.

 6. Aby zakwalifikować się do otrzymania Bonusu, gracze muszą dokonać Kwalifikowalnej Wpłaty i dopełnić następujących warunków: (I) wpisać odpowiedni kod bonusowy, który podawany jest w Serwisie na stronie danej Promocji; (II) brać udział w grach na pieniądze w Serwisie w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni po dokonaniu Kwalifikowalnej Wpłaty („Odnośny Okres”); oraz (III) zdobyć w Odnośnym Okresie pewną liczbę punktów VPP (VIP player points).

 7. Kwota otrzymywanego przez gracza bonusu uzależniona jest od liczby punktów VPP zdobytych przez niego w Odnośnym Okresie. Aby uwolnić cały bonus, gracz musi zdobyć liczbę VPP stanowiącą 20-, 25- lub 30-krotność (w zależności od waluty depozytu – patrz: punkt 8) kwoty Kwalifikowalnej Wpłaty. W przypadku gdy liczba punktów VPP przekracza wymaganą ilość, nadwyżka punktów zostanie doliczona do konta gracza (np. na poczet statusu VIP i punktów FPP).

 8. Bonus będzie wypłacany na konto gracza w Serwisie w ratach po $10 (lub równowartość tej kwoty, jeśli Kwalifikowalna Wpłata została dokonana w funtach szterlingach, euro lub dolarach kanadyjskich) do wysokości Kwalifikowalnej Wpłaty. Na przykład, gracz dokonuje Kwalifikowalnej Wpłaty w wysokości $50, by otrzymać 100% Bonusu. Teraz na jego koncie znajduje się czekający na uwolnienie Bonus wynoszący $50, a warunkiem jego uwolnienia jest zdobycie w Odnośnym Okresie 1000 VPP (20 x 50). Kwota ta będzie wypłacana w ratach po $10, za każdym razem gdy gracz zbierze 200 VPP. Jeśli gracz dokona kolejnej Kwalifikowalnej Wpłaty w wysokości $400, otrzyma do uwolnienia kolejną część Bonusu wynoszącą $400, którą uwolni pod warunkiem zdobycia wymaganej liczby punktów VPP w zgodzie z warunkami określonymi w punktach 6 i 7 niniejszego Regulaminu. Gracz może śledzić swoje postępy w uwalnianiu Bonusu w oprogramowaniu do gry w Serwisie („Oprogramowanie”) po wciśnięciu przycisku „Kasjer”. W oknie Kasjera w Oprogramowaniu znajduje się przycisk „Status bonusu”. W Kasjerze można też sprawdzić otrzymane raty po $10. Aby to uczynić, należy wejść w zapis swoich transakcji („Kasjer” → „Historia”). Są one oznaczone jako „BONUS”. W poniższej tabeli znajdują się wymagania punktowe dla poszczególnych walut:

  Waluta Punkty wymagane dla danej kwoty
  USD ($) 10,00 USD za każde 200 VPP
  EUR (€) 10,00 EUR za każde 250 VPP
  GBP (£) 10,00 GBP za każde 300 VPP
  CAD (CAN $) 10,00 CAD za każde 200 VPP
 9. Aby w pełni wykorzystać dostępny w ramach tej promocji Bonus, gracze mogą dokonać do 3 (trzech) Kwalifikowalnych Wpłat, pod warunkiem że wszystkie Kwalifikowalne Wpłaty spełnią następujące kryteria: (I) zostaną dokonane w ciągu 60 dni od daty pierwszej Kwalifikowalnej Wpłaty; (II) przy ich dokonywaniu wpisany zostanie ten sam kod bonusowy - zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.

 10. Jeżeli gracz chce zdobyć maksymalny dopuszczalny Bonus, a zakończył już pierwszą Kwalifikowalną Wpłatę, winien aktywować bonus za kolejne zasilenie konta przed sfinalizowaniem dalszych Kwalifikowalnych Wpłat dopuszczalnych w ramach tej Promocji oraz powinien: (I) dopilnować, by wszystkie dozwolone Kwalifikowalne Wpłaty dokonane zostały w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od pierwszej Kwalifikowalnej Wpłaty, jak określono w punkcie 9; a także (II) spełnić wszystkie kryteria wyszczególnione w niniejszym Regulaminie.

 11. W przypadku gdy gracz wypłaci jakąkolwiek kwotę po dokonaniu Kwalifikowalnej Wpłaty, wszelkie późniejsze wpłaty nie będą trakowane jako Kwalifikowalne Wpłaty. Niemniej jednak Kwalifikowalna Wpłata poprzedzająca wypłatę jest nadal ważna, a gracz nadal może otrzymać bonus wygenerowany w wyniku Kwalifikowalnej Wpłaty dokonanej przed wypłatą.

 12. Dla celów niniejszej Promocji z Kwalifikowalnych Wpłat wyłącza się:

  1. wszelkie transfery pieniężne pomiędzy graczami;
  2. wszelkie inne rodzaje zasileń konta środkami pieniężnymi, takie jak zasilenie w ramach akcji marketingowej, wpływy ze szkół pokerowych dowolnego z naszych serwisów (lub jakichkolwiek stron trzecich, jeśli je oferują) czy wygrane we freerollach.
 13. Bonusu nie można w ramach ninejszej Promocji łączyć z żadnymi innymi ofertami bonusowymi za zasilenie konta dostępnymi w Serwisie ani gdziekolwiek indziej. Do każdej Kwalifikowalnej Wpłaty dokonanej w ramach niniejszej Promocji musi być zastosowany ten sam kod bonusowy.

 14. Jeśli gracz nie wpisze kodu bonusowego podczas dokonywania Kwalifikowalnej Wpłaty i:

  1.  nie minie więcej niż 7 (siedem) dni od dokonania pierwszej Kwalifikowalnej Wpłaty, gracz musi skontaktować się w tej sprawie z PokerStars, pisząc na adres support@pokerstars.eu przed upłynięciem terminu 7 (siedmiu) dni, a (pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków promocji) Bonus zostanie przekazany na konto gracza wraz z punktami VPP zdobytymi od chwili dokonania pierwszej Kwalifikowalnej Wpłaty do momentu przyznania Bonusu;
  2. minie więcej niż 7 (siedem) dni, ale mniej niż 3 (trzy) miesiące od dokonania pierwszej Kwalifikowalnej Wpłaty, gracz musi skontaktować się w tej sprawie z PokerStars, pisząc na adres support@pokerstars.eu przed upłynięciem terminu 3 (trzech) miesięcy, a na konto gracza zostanie przekazany sam Bonus do uwolnienia; dla uniknięcia wątpliwości dookreślamy, że na poczet Bonusu graczowi takiemu nie nalicza się żadnych wcześniejszych punktów VPP;
  3. miną więcej niż 3 (trzy) miesiące od dokonania pierwszej Kwalifikowalnej Wpłaty, na konto gracza nie zostanie przekazany ani Bonus, ani punkty VPP na jego uwolnienie.
 15. W przypadku jakichkolwiek sporów odnośnie Kwalifikowalnych Wpłat, Bonusów, Promocji lub dowolnych jej aspektów, ostateczna decyzja leży wyłącznie w gestii PokerStars, a wszelkie decyzje podjęte przez PokerStars w odniesieniu do nich uważa się za wiążące dla graczy i niepodlegające rewizji ani odwołaniu w jakikolwiek sposób przez gracza ani przez żadne osoby trzecie.

 16. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego regulaminu według własnego uznania, w tym do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji, jeśli PokerStars uzna, iż Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z założeniami.

 17. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego regulaminu według własnego uznania, w tym do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji, jeśli PokerStars uzna, iż Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z założeniami.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.