Zasady promocji zwycięzcy WSOP Chrisa Moneymakera

EUREKA Poker Tour - regulamin

Poniższe warunki uczestnictwa (zwane dalej „Regulaminem”) mają zastosowanie do promocji „Eureka Chrisa Moneymakera” („Promocja”) organizowana przez operatora („PokerStars”) serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.pokerstars.eu („Serwis”) oraz oprogramowania GUI PokerStars („Oprogramowanie”). Wszyscy uczestnicy („Uczestnicy”), którzy chcą wziąć udział w Promocji tym samym akceptują ninejszy Regulamin oraz postanowienia umowy licencyjnej Serwisu („Umowa Licencyjna”) wyszczególnione na stronie www.pokerstars.eu/poker/room/tos/ (polska wersja językowa dostępna na stronie /poker/room/tos/) oraz ogólnego regulaminu turniejów rozgrywanych w Serwisie („Regulamin Turniejów”) znajdującego się pod adresemwww.pokerstars.eu/poker/tournaments/rules/ (polska wersja:/poker/tournaments/rules/), a także zobowiązują się do bezwarunkowego przestrzegania niniejszego Regulaminu, Umowy Licencyjnej i Regulaminu Turniejów.

 1. Szczegóły promocji

  1. Promocja trwać będzie od 25 lipca 2011 do 16 sierpnia 2011 („Czas trwania”).
  2. Dokładne informacje na temat przebiegu promocji zamieszczone są na stronie Eureka Chrisa Moneymakera.
 2. Eligibility

  1. Aby wziąć udział w Promocji, wszyscy Uczestnicy muszą (I) mieć ukończone 18 lat, jeśli mieszkają w Wielkiej Brytanii, lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa, jeśli w jurysdykcji Uczestnika granica ta jest wyższa, oraz (II) okazać na dowolnym etapie na żądanie PokerStars lub wyznaczonych osób trzecich dokument potwierdzający wiek i/lub tożsamość. Wszyscy Uczestnicy muszą być w stanie przedstawić ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem, za pomocą którego można w zadowalający dla PokerStars sposób zweryfikować wiek i/lub tożsamość Uczestnika. Osoba, która nie będzie w stanie przedstawić takich, zadowalającego dokumentów, zostanie automatycznie wykluczona z udziału w Promocji i może utracić wszelkie przywileje, nagrody lub środki finansowe, które Użytkownik zdobył lub otrzymał w powiązaniu z nią.
  2. Udział w Promocji równoznaczny jest z przyznaniem PokerStars przez każdego Uczestnika praw do wykorzystania jego imienia i nazwiska, podobizny, głosu i wizerunku w kampaniach marketingowych i promocyjnych w dowolnych mediach bez dodatkowego wynagrodzenia i wyraźnie zrzeka się praw do jakichkolwiek roszczeń lub działań wobec PokerStars w tym zakresie.
  3. Pracownicy PokerStars i osoby z nimi związane oraz wszystkie podmioty powiązane z PokerStars nie posiadają prawa do wzięcia udziału w Promocji. W tym przypadku określenie „osoby z nimi związane” oznacza: małżonka, partnera, rodzica, dziecko, rodzeństwo lub współlokatora.
  4. Biorąc udział w Promocji, wszyscy Uczestnicy potwierdzają, że imię, nazwisko i adres zarejestrowane na ich koncie w Serwisie PokerStars są poprawne i aktualne.
 3. Przepisy bezpieczeństwa

  1. Uczestnicy są zobowiązani do podjęcia w rozsądnych granicach wszelkich kroków w celu ochrony własnego zdrowia i zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa we wszystkich turniejach i wydarzeniach będących częścią Promocji lub Nagrody. Każde zachowanie lub działanie, które PokerStars może uznać za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa lub grożące interwencją medyczną (w tym, bez ograniczeń, zachowania agresywne w sensie fizycznym i psychologicznym), będzie prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji.
  2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania podczas uczestnictwa w Promocji i potwierdza, że udział w Promocji podejmuje na własne ryzyko.
  3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia PokerStars o ewentualnych medycznych lub innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w Promocji, jak tylko się dowie o zaistnieniu takich przeciwwskazań. PokerStars zastrzega sobie prawo do odmówienia brania dalszego udziału takiego Uczestnika w Promocji lub przyznania mu „Nagrody”, o czym mowa w punkcie 6 (bez odszkodowania lub ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności), jeśli – w opinii PokerStars – Uczestnik może narazić siebie lub innych na ryzyko zachorowania lub uszkodzenia ciała, bądź też odwołania, zakłócenia lub skrócenia Promocji.
 4. Zachowania Uczestników

  1. Przez cały czas trwania Promocji obowiązywać będą ścisłe reguły zachowania. W przypadku naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Promocji PokerStars zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko takiemu Uczestnikowi. Działania takie obejmują, choć nie wyłącznie, wykluczenie z Promocji, zawieszenie uczestnictwa w niej lub korzystania z Oprogramowania oraz konfiskatę nagród uzyskanych w wyniku nadużycia. Decyzja w sprawie tego, jakie działanie można uznać za nadużycie, należy do kierownictwa PokerStars – według własnego uznania.
  2. Jeśli PokerStars dowie się o jakichkolwiek nadużyciach finansowych, oszustwach, wykroczeniach lub innych podobnych działaniach w ramach udziału Uczestnika w promocji lub łamaniu Postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy licencyjnej lub Regulaminu Turniejów, PokerStars zastrzega sobie nieograniczone prawo do automatycznej dyskwalifikacji takiego Uczestnika lub uznania udziału Uczestnika w Promocji za nieważny. Jeśli takie oszustwo, wykroczenie lub inne podobne działanie zostanie wykryte po przyznaniu Nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do jej zwrotu (lub wypłacenia odszkodowania) PokerStars w trybie natychmiastowym – zaraz po otrzymaniu powiadomienia od PokerStars.
 5. Nagrody

  1. Nagrody stanowią cztery pakiety turniejowe po €1400 na Eureka Poker Tour w chorwackim Zagrzebiu, który odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia 2011, oraz jedno spotkanie z Chrisem Moneymakerem w Zagrzebiu 24 sierpnia 2011 i zagranie z nim jeden na jednego (heads-up) o €1000. Nagrody nie mogą zostać przekazane, podarowane, przepisane ani odsprzedane innej osobie.
  2. Nagrody nie zostaną przyznane osobom, które z jakichś powodów nie będą ich mogły w świetle przepisów prawa wykorzystać lub gdyby dostarczenie Nagród tym osobom było niezgodne z prawem.
  3. Zwycięzca będzie zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z PokerStars określającej warunki przyznania Nagrody („Warunki Otrzymania Nagrody”). Nieprzestrzeganie Warunków Otrzymania Nagrody może spowodować utratę nagrody.
  4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo, ani też nie są oni w żaden sposób upoważnieni do angażowania PokerStars w zawierane umowy, poniesione wydatki lub koszty bez uprzedniej pisemnej zgody.
 6. Zwolnienie z odpowiedzialności

  1. PokerStars nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty, wydatki, straty, zobowiązania lub szkody poniesione przez Uczestnika, a wynikające z udziału w Promocji lub przyjęcia Nagrody lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązane, oprócz kosztów i wydatków przewidzianych w ramach Nagrody (jeśli są one w nią wliczone). Ten wyjątek nie obejmuje odpowiedzialności za żadne (I) zaniedbania PokerStars; (II) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania PokerStars lub pracowników firmy; (III) oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; lub (IV) zobowiązania, które nie mogą być wyeliminowane lub ograniczone przez prawo.
  2. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności (i wyklucza wszelką odpowiedzialność) za jakąkolwiek utratę zysków, interesów, kontraktów, przychodów lub spodziewanych oszczędności, ani też żadnych mogących zaistnieć szczególnych, bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat dowolnej natury.
  3. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za realizację jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Promocji lub odnoszących się do Nagród, jeśli nie jest w stanie ich zrealizować w wyniku okoliczności pozostających poza kontrolą PokerStars i jednocześnie może dążyć do zapewnienia alternatywnej Nagrody, nie będąc odpowiedzialne za wypłacenie Zwycięzcy w takich okolicznościach żadnej rekompensaty.
 7. Postanowienia ogólne

  1. W razie zaistnienia sporów odnośnie praw uczestnictwa, wszelkich spraw związanych z przyznawaniem nagród i/lub regulaminów ostateczna decyzja należy do kierownictwa PokerStars. Każda decyzja podejmowana przez PokerStars będzie wiążąca i nie będzie podlegać rewizji ani odwołaniu przez Uczestnika ani żadne strony trzecie.
  2. Wszyscy Uczestnicy będą stosować się do instrukcji i wskazówek PokerStars oraz przedstawicieli firmy. Niezastosowanie się do nich może prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji z promocji lub wycofania Nagrody według wyłącznego uznania PokerStars.
  3. PokerStars zastrzega sobie prawo do uzupełniania, zmiany lub uchylenia według swobodnego uznania w rozsądnym zakresie postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy Licencyjnej lub Regulaminu Turniejów, a wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją takich zmian. Uczestnicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania w Serwisie, czy w niniejszym Regulaminie, Umowie Licencyjnej i Regulaminie Turniejów nie wprowadzono jakichś zmian.
  4. Uczestnik wyraża zgodę na zabezpieczenie PokerStars i pracowników firmy przed wszelkimi kosztami, stratami, szkodami, wydatkami i zobowiązaniami (w tym za utratę reputacji i wartości firmy oraz za opłaty dla profesjonalnych doradców) poniesionymi przez PokerStars w wyniku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszych Postanowień, Umowy licencyjnej lub Regulaminu Turniejów lub w inny sposób niestosowania się do uzasadnionych instrukcji PokerStars w odniesieniu do udziału Uczestnika w Promocji lub przyjęcia Nagrody.
  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu winny być regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami Wyspy Man i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.
  6. Niniejszy Regulamin, Umowa Licencyjna i Regulamin Turniejów stanowią całość umowy między Uczestnikiem a PokerStars w związku z Promocją (chyba że zostanie przez PokerStars na piśmie potwierdzone, że jest inaczej) i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, umowy, porozumienia i negocjacje (ustne lub pisemne). Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie wszystkie warunki, gwarancje i oświadczenia wyrażone przez prawo lub z niego wynikające są wyłączone. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność całości lub jakiejkolwiek części niniejszych Postanowień nie mają wpływu na utrzymanie w mocy pozostałej części Regulaminu.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie promocji EUREKA Chrisa Moneymakera, wyślij je na adres support@pokerstars.eu.

Powrót na główną stronę promocji Eureka Chrisa Moneymakera.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.