REGULAMIN

PROMOCJE

Poniżej znajduje się ogólny regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) mający zastosowanie do wszystkich ofert, promocji z nagrodami oraz konkursów (zwanych ogólnie „Promocjami”) ogłaszanych lub dostępnych w serwisie www.pokerstars.pl („Serwis”) i/lub w oprogramowaniu GUI („Oprogramowanie”). Wszystkie Promocje organizowane są przez Entertainment Enterprises Limited („PokerStars”), właściciela i operatora Serwisu.

Biorąc udział w Promocji, każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża tym samym zgodę na bezwarunkowe przestrzeganie następujących (mających w danym przypadku zastosowanie) zbiorów zasad: (I) niniejszego Regulaminu; (II) umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego określającej sposób korzystania z Serwisu (ang. End User Licence Agreement – dalej zwanej „EULA”); (III) regulaminu turniejów określającego zasady udziału w dowolnym turnieju Serwisu („Regulamin Turniejów”) oraz (IV) wszelkich specjalny warunków i regulaminów mających zastosowanie do poszczególnych Promocji i publikowanych w Serwisie („Warunki Specjalne”).

1. Kwalifikowalność

1.1 Aby móc wziąć udział w Promocji, Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa w miejscu zamieszkania, jeśli granica ta jest wyższa. Uczestnik może na dowolnym etapie zostać poproszony o dostarczenie PokerStars lub wyznaczonej stronie trzeciej dokumentu potwierdzającego jego wiek i/lub tożsamość. Wszyscy Uczestnicy muszą być w stanie przedstawić ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem wystawiony przez organ państwowy, za pomocą którego można zweryfikować ich wiek i/lub tożsamość w sposób zadowalający dla PokerStars. Osoba, która nie będzie w stanie przedstawić wystarczających dokumentów, zostanie automatycznie wykluczona z udziału w Promocji i może utracić wszelkie przywileje, nagrody lub środki finansowe, które otrzymała w powiązaniu z nią, bez żadnej rekompensaty.

1.2 Uczestnik Promocji musi być tą samą osobą, której imię i nazwisko widnieje na koncie PokerStars w Serwisie („Konto Gracza”), którego użyto do rejestracji w Promocji (o ile posiadanie Konta Gracza jest wymagane zgodnie z Warunkami Specjalnymi). Wzięcie udziału w niniejszej Promocji jest równoznaczne z potwierdzeniem PokerStars, że imię, nazwisko i adres oraz dane osobowe zarejestrowane i widoczne na Koncie Gracza są poprawne i aktualne. Osoba, która nie dostarczy zadowalającego PokerStars aktualnego dokumentu potwierdzającego jej imię, nazwisko, adres lub inne dane osobowe, zostanie wykluczona lub zdyskwalifikowana z Promocji.

1.3 Pracownicy PokerStars i ich krewni lub inne jednostki w jakiś sposób powiązane z nimi lub z PokerStars nie mają prawa do wzięcia udziału w żadnej Promocji. W tym przypadku określenie „krewni” oznacza między innymi: małżonka, partnera, rodzica, dziecko, kuzynostwo czy rodzeństwo, a określenie „powiązane” odnosi się między innymi do wszystkich osób mieszkających z pracownikami PokerStars.

1.4 W przypadku gdy z danej Promocji wykluczone są osoby znajdujące się w obrębie określonych jurysdykcji lub gdy Promocja obejmuje jedynie wybrane jurysdykcje, będzie to wyszczególnione w Warunkach Specjalnych.

2. Zachowania Uczestników

2.1 Uczestnik może posiadać na PokerStars tylko jedno Konto Gracza i z niego właśnie powinien korzystać w celu wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi nie wolno też umożliwiać innej osobie wzięcia udziału w Promocji za pośrednictwem jego Konta Gracza.

2.2 Jeśli PokerStars dowie się o jakichkolwiek nadużyciach finansowych, oszustwach, wykroczeniach, nieuczciwym zachowaniu lub innych podobnych działaniach w związku z udziałem Uczestnika w Promocji lub łamaniu Postanowień niniejszego Regulaminu, EULA lub Regulaminu Turniejów, zastrzega sobie nieograniczone prawo do automatycznej dyskwalifikacji takiego Uczestnika lub uznania udziału Uczestnika w Promocji za nieważny. Jeśli takie oszustwo, nadużycie, wykroczenie, nieuczciwe zachowanie lub inne podobne działanie zostanie wykryte po przyznaniu jakiejkolwiek nagrody, Uczestnik jest zobowiązany do jej zwrotu – na żądanie – (lub wypłacenia odszkodowania) PokerStars w trybie natychmiastowym – zaraz po otrzymaniu od PokerStars powiadomienia o tym.

2.3 Przez cały czas trwania dowolnej Promocji wszystkich Uczestników obowiązywać będą ścisłe reguły zachowania i będą one egzekwowane przez PokerStars i/lub wyznaczone przez firmę osoby. PokerStars zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uzna za konieczne, wobec każdego Uczestnika przyłapanego na naruszeniu niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów lub Specjalnych Warunków i/lub podstępnym lub nieuczciwym działaniu w ramach Promocji. Działania karne mogą obejmować m.in. wykluczenie, zawieszenie udziału lub dyskwalifikację z Promocji i/lub Oprogramowania, bądź konfiskatę wszelkich nagród, które zostały przyznane i/lub normalnie zostałyby przyznane takiemu Uczestnikowi. Decyzja w sprawie tego, jakie działanie można uznać za naruszenie niniejszego Regulaminu lub zasad Promocji oraz co można uznać za oszustwo lub nieuczciwość w odniesieniu do postępków Uczestnika podczas udziału w tej Promocji, należy do PokerStars – według własnego uznania.

3. Nagrody/prezenty

3.1 PokerStars ogłosi w Serwisie czas trwania oraz datę zakończenia zgłoszeń do poszczególnych Promocji lub dopuszczalną liczbę uczestników przed zakończeniem Promocji. Informacje te będą dostępne wraz z powiadomieniem o oferowanej nagrodzie („Nagroda”) lub prezencie („Prezent”), lecz nie zostaną uwzględnione w niniejszym Regulaminie.

3.2 Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się niniejszym, iż oferowanych nagród, prezentów i/lub wszelkich innych korzyści przyznawanych w ramach Promocji nie można nikomu podarować, przepisać, przekazać, sprzedać ani wymienić.

3.3 PokerStars zastrzega sobie prawo do zapewnienia ekwiwalentu pieniężnego dla dowolnej Nagrody lub Prezentu. Uczestnik nie ma prawa wymagać otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, jeżeli nie zostało to ustalone przez PokerStars. Wartość pieniężna każdej Nagrody czy Prezentu (w przypadku gdy PokerStars umożliwia zaoferowanie w danej Promocji ekwiwalentu pieniężnego) zostanie określona w Warunkach Specjalnych.

3.4 Zdobywcy Nagród/Prezentów zostaną powiadomieni o wygranej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zdobycia nagrody drogą telefoniczną, elektroniczną lub przy użyciu dowolnej innej metody komunikacji zgodnie z Warunkami Specjalnymi danej Promocji. Uczestnik ma obowiązek upewnić się, że dane kontaktowe oraz adres e-mail widoczne na Koncie Gracza są aktualne i poprawne. PokerStars nie przekaże Nagrody/Prezentu przed poinformowaniem Uczestnika o wygranej. Nagroda/Prezent zostanie przekazana/-y na Konto Gracza lub (w stosownych przypadkach) na adres powiązany z Kontem Gracza.

3.5 O ile nie ustalono inaczej, Nagrody/Prezenty należy odebrać w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody/Prezentu w określonym czasie, Nagroda/Prezent straci ważność. Unieważnione nagrody mogą być przyznane na nowo innemu Uczestnikowi lub zaoferowane w innej Promocji.

3.6 Po otrzymaniu powiadomienia o zdobyciu Nagrody lub upoważnieniu do odebrania Prezentu, Nagroda/Prezent zostanie wysłana/-y lub udostępniona/-y najpóźniej w ciągu 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia Promocji. Nagrody/Prezenty zostaną wysłane Uczestnikom nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od zakończenia Promocji. Niemniej jednak należy pamiętać, że niektóre elementy Nagrody/Prezentu mogą odnosić się do turnieju mającego miejsce w przyszłości, co może uniemożliwić wykorzystanie Nagrody/Prezentu przed wyznaczoną datą.

3.7 Dostępność Nagród/Prezentów może ulec zmianie. W przypadku braku dostępności PokerStars zastrzega sobie prawo do zapewnienia alternatywnej Nagrody lub Prezentu o zbliżonej wartości i charakterystyce.

3.8 Dostarczyciel Nagrody lub Prezentu może narzucić Uczestnikowi dodatkowe warunki dotyczące jej/jego odbioru i/lub wykorzystania („Regulamin Strony Trzeciej”), a PokerStars nie będzie ponosić odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Ponadto Uczestnik może być zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z PokerStars określającej warunki przyznania i/lub wykorzystania dowolnego elementu Nagrody i/lub Prezentu. Nieprzestrzeganie takich warunków może spowodować utratę Nagrody/Prezentu.

3.9 Zwycięzcy nie są w żaden sposób uprawnieni ani upoważnieni do angażowania PokerStars w żadne zawierane umowy, poniesione wydatki lub koszty bez uprzedniej pisemnej zgody.

3.10 Nagroda lub Prezent nie zostaną przyznane tym Uczestnikom, którzy z jakichkolwiek powodów nie będą jej mogli w świetle stosownych przepisów prawa otrzymać i/lub wykorzystać lub gdyby dostarczenie Nagrody albo Prezentu tym osobom było niezgodne z prawem.

3.11 Każdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę/Prezent w ramach jakiejkolwiek Promocji ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich ceł, podatków lub innych opłat, które mogą być należne właściwym organom w związku z otrzymaniem Nagrody/Prezentu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przepisy bezpieczeństwa

4.1 Uczestnicy winni przestrzegać wszelkich otrzymanych od PokerStars wytycznych i/lub instrukcji odnośnie ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa lub innych zasad, których powinni być świadomi, uczestnicząc w Promocji, a także przestrzegać wszelkich obowiązujących wymogów prawnych oraz przepisów. Niezastosowanie się do jakichkolwiek otrzymanych wytycznych może spowodować wykluczenie z Promocji.

4.2 Uczestnicy są zobowiązani do podjęcia w rozsądnych granicach wszelkich kroków w celu ochrony własnego zdrowia i zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa we wszystkich turniejach i wydarzeniach będących częścią Promocji lub Nagrody. Każde zachowanie lub działanie, które PokerStars może uznać za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa lub grożące interwencją medyczną (w tym m.in. zachowanie agresywne w sensie fizycznym i psychologicznym), będzie prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji.

4.3 Uczestnik jest zobowiązany do podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia standardów bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania podczas uczestnictwa w Promocji i potwierdza, że udział w Promocji podejmuje na własne ryzyko.

4.4 Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia PokerStars o ewentualnych medycznych lub innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w Promocji, jak tylko się dowie o zaistnieniu takich przeciwwskazań. PokerStars zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi brania udziału w Promocji lub przyznania mu Nagrody (jeśli mu ona przysługuje) bez odszkodowania lub innych zobowiązań, jeśli – w opinii PokerStars – Uczestnik może narazić siebie lub innych na ryzyko zachorowania lub uszkodzenia ciała, bądź też spowodować odwołanie, zakłócenie lub skrócenie Promocji.

5. Prawo własności

5.1 Niniejszy punkt regulaminu (5) ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy uczestnictwo w Promocji wymaga od Uczestnika przesłania do oceny przez PokerStars treści obejmujących między innymi: opowiadania, artykuły, blogi, nagrania audiowizualne, fotosy i fotografie (określane wspólnym mianem „Treści”).

5.2 Uczestnik niniejszym gwarantuje i zapewnia, że jest właścicielem wszystkich materiałów i elementów zawartych w przekazywanych Treściach oraz wyraża zgodę na użycie i wykorzystanie takich Treści w ramach Promocji. Uczestnik potwierdza też, iż posiada wszelkie konieczne zgody, autoryzacje oraz pozwolenia na wykorzystanie obecności osób lub materiałów występujących w tych Treściach. Ponadto, Uczestnik potwierdza, iż wysyłając takie Treści, gwarantuje PokerStars lub uprawnionym Stronom Trzecim bezwarunkową, nieodwołalną, niewyłączną, nieodpłatną, w pełni zbywalną, wieczystą, obowiązującą na całym świecie licencję na używanie, publikowanie lub transmitowanie Treści w dowolnym formacie, na jakiejkolwiek platformie, zarówno obecnie znanej, jak i mogącej się pojawić w przyszłości, bez żadnego wynagrodzenia.

5.3 Uczestnik gwarantuje, że przesłane przez niego Treści nie przedstawiają żadnej osoby, która nie ukończyła 18 (osiemnastu) lat, nie mają charakteru rasistowskiego, obscenicznego, obraźliwego, napastliwego, nie stanowią oszustwa, nie naruszają niczyjej prywatności, nie zawierają gróźb, oszczerstw czy też w inny sposób nie naruszają prawa ani nie mają nielegalnego charakteru. Uczestnik gwarantuje, że zgłoszone przez niego nagranie wideo nie narusza żadnego patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich ani innej wartości intelektualnej, ani też żadnych innych praw własności lub prywatności żadnej jednostki czy podmiotu. Uczestnik wyraża zgodę na nieprzedstawianie Treści, które: (I) mają na celu skrzywdzenie innych osób lub zaszkodzenie im; (II) można odebrać jako prześladowanie, dręczenie, poniżanie lub zastraszanie jednostki lub grupy osób na podstawie jakichkolwiek kryteriów, jak na przykład: religia, płeć, orientacja seksualna, rasa, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, wiek, stan cywilny, stosunek do służby wojskowej czy niepełnosprawność; (III) stanowią czyny przestępcze lub zachęcają do nich, lub mogą powodować odpowiedzialność cywilną; (IV) są przeznaczone do celów komercyjnych, jak na przykład, do zbierania funduszy, promowania, reklamowania lub zachęcania do zakupu jakichkolwiek dóbr czy usług.

5.4 Uczestnik potwierdza, że wysyłając Treści do PokerStars, robi to na własne ryzyko i według własnego uznania oraz że w pełni odpowiada za elementy w nich zawarte. Użytkownik potwierdza że PokerStars nie ma obowiązku wstępnego przeglądania, monitorowania, kontrolowania lub edytowania jakichkolwiek Treści zgłoszonych przez niego w ramach niniejszej Promocji.

5.5 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że po przesłaniu Treści PokerStars lub uprawniona w tym celu Strona Trzecia zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, usunięcia, skrócenia, cięcia lub edytowania Treści Uczestnika według własnego uznania (Uczestnik wyraża zgodę na wprowadzenie uznanych za konieczne zmian). PokerStars nie ma obowiązku zamieszczenia, prezentowania i/lub transmitowania Treści w swoim Serwisie ani żadnych innych mediach.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1 Wzięcie udziału w dowolnej Promocji jest równoznaczne ze zwolnieniem PokerStars, prawnych przedstawicieli firmy, jej partnerów, spółek zależnych, agencji oraz członków jej zarządu, kierowników, pracowników i agentów, z wszelkich kosztów, odszkodowań, roszczeń, skarg i postępowań prawnych wnoszonych przez Uczestnika (lub dowolną stronę trzecią w jego imieniu) („Roszczenia”) w wyniku jego uczestnictwa w niniejszej Promocji i/lub w odniesieniu do jakichkolwiek Nagród/Prezentów, które mogą być w niej przyznane, a PokerStars całkowicie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność w odniesieniu do takich Roszczeń (innych niż wypłaty wszelkich kosztów i wydatków dostarczanych w ramach Nagrody – jeżeli przysługuje ona Uczestnikowi – w niniejszej Promocji). To ograniczenie nie obejmuje żadnej odpowiedzialności ze strony PokerStars wobec Uczestnika za: (I) zaniedbania; (II) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania PokerStars lub pracowników firmy; (III) świadomego wprowadzenia w błąd; lub (IV) zobowiązań, które nie mogą być wyeliminowane lub ograniczone przez odnośne prawo.

6.2 Z zastrzeżeniem tego, na co zezwala punkt 6.1, Uczestnik potwierdza i zgadza się – w pełnym dopuszczalnym przez stosowne prawo zakresie, niezależnie od formy działania, czy chodzi o kontrakt, delikt czy coś innego – na to, że PokerStars lub współpracownicy firmy, do których należą m.in. członkowie zarządu, kierownicy, pracownicy, następcy prawni i cesjonariusze, w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności przed Uczestnikiem lub jakąkolwiek stroną trzecią za: (I) jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, moralne, uboczne, wtórne (w tym m.in. szkody spowodowane przerwami w działalności, straty gospodarcze lub inne straty zysków, programów, koszty wymiany sprzętu lub oprogramowania, archiwów, informacji czy dowolnych danych) czy związane z nimi odszkodowania, ani też dowolne inne szkody w jakiejkolwiek formie powstałe w wyniku udziału Uczestnika w niniejszej Promocji lub w powiązaniu z nim (lub niemożności wzięcia udziału), nawet jeśli PokerStars zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód; (II) jakiekolwiek roszczenia związane z błędami, zaniedbaniami lub innymi nieścisłościami w Promocji.

6.3 PokerStars nie ponosi przed Uczestnikiem odpowiedzialności za realizację jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Promocji lub odnoszących się do Nagrody/Prezentu, jeśli nie jest w stanie ich zrealizować w wyniku okoliczności pozostających poza kontrolą PokerStars i jednocześnie może dążyć do zapewnienia zastępczej Nagrody/Prezentu, nie ponosząc odpowiedzialności za wypłacenie żadnemu Uczestnikowi w takich okolicznościach jakiejkolwiek rekompensaty.

6.4 Uczestnik zgadza się wynagrodzić PokerStars, prawnym reprezentantom firmy, jej partnerom, podmiotom zależnym, agencjom oraz członkom zarządu, kierownikom i pracownikom wszelkie koszty, straty, szkody, pokryć wydatki i zobowiązania (w tym wynagrodzenie za utratę reputacji oraz wartości firmy, oraz opłacenie profesjonalnych doradców) nałożone na PokerStars w wyniku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów, Warunków Specjalnych lub w związku z niezastosowaniem się do otrzymanych od PokerStars instrukcji, lub też w odniesieniu do jakiejkolwiek kwestii dotyczącej udziału Uczestnika w Promocji.

7. Pozostałe postanowienia

7.1 W razie sporów lub niezgody odnośnie dowolnego aspektu Promocji, w tym m.in. wszelkich spraw związanych z przyznawaniem Nagród/Prezentów, prawem Uczestnika do udziału w Promocji, stosowania się Uczestnika do postanowień niniejszego Regulaminu, EULA i Warunków Specjalnych, ostateczna decyzja należeć będzie do PokerStars, a każda podjęta przez PokerStars decyzja będzie ostateczna i wiążąca, i nie będzie podlegać weryfikacji ani odwołaniu przez Uczestnika ani żadną stronę trzecią.

7.2 W przypadku gdyby w zgodzie z niniejszym Regulamin potrzebne było powołanie jury decydującego o ustanowieniu zwycięzcy na podstawie subiektywnej analizy lub interpretacji, PokerStars wyznaczy w tym celu niezależną jednostkę.

7.3 Wzięcie udziału w dowolnej z naszych Promocji jest równoznaczne z przyznaniem PokerStars prawa do wykorzystania imienia, nazwiska, wizerunku, głosu i podobizny Uczestnika w kampaniach marketingowych i promocyjnych w dowolnych mediach bez wynagrodzenia, a Uczestnik wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń lub praw do podjęcia jakichkolwiek działań przeciwko PokerStars w powiązaniu z takimi działaniami.

7.4 Niniejszy Regulamin, EULA, Regulamin Turniejów oraz (w stosownych przypadkach) Warunki Specjalne stanowią całość umowy między Uczestnikiem a PokerStars w związku z Promocją, w której bierze udział i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, umowy, negocjacje i porozumienia (ustne lub pisemne) pomiędzy Uczestnikiem a PokerStars. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie wszystkie warunki, zasady, gwarancje i oświadczenia (wyrażone przez prawo lub z niego wynikające) zostają wyłączone. Nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność całości lub jakiejkolwiek części niniejszych Postanowień nie mają wpływu na utrzymanie w mocy pozostałej części Regulaminu.

7.5 PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień niniejszego Regulaminu, EULA, Regulaminu Turniejów lub Warunków Specjalnych według własnego uznania, w tym do anulowania, zmodyfikowania lub zawieszenia Promocji, jeśli PokerStars uzna, iż Promocja nie może zostać przeprowadzona zgodnie z założeniami. Wszelkie zmiany w Promocji będą publikowane w Serwisie i kontynuowanie udziału w Promocji będzie traktowane jako akceptacja wszystkich proponowanych zmian, modyfikacji czy przeróbek.

7.6 Niniejszy Regulamin i wszelkie kwestie z nim związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Uczestnik niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Promocji lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa PokerStars do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

 

W przypadku pytań dotyczących promocji prosimy wysłać wiadomość na adres support@pokerstars.eu .

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.