Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania internetowego PokerStars VR – GRY NA WIRTUALNE PIENIĄDZE

Darmowe gry

Stars Mobile Limited, spółka zarejestrowana na Wyspie Man pod numerem 008457V, z siedzibą pod adresem Douglas Bay Complex, King Edward Road, Onchan, Wyspa Man, IM3 1DZ., oferuje poprzez strony store.steampowered.com, www.oculus.com, www.viveport.com lub inne strony bądź linki okresowo publikowane w PokerStars lub na innej stronie Stars Mobile („Serwisy”) pokerowe gry „na wirtualne pieniądze” / „darmowe” w wirtualnej rzeczywistości („Gry na Wirtualne pieniądze”) w aplikacji Stars Mobile („Aplikacja Stars Mobile”), do pobrania lub udostępnianej Użytkownikowi na jego urządzeniu (jak zestaw do wirtualnej rzeczywistości, komputer, konsola do gier, telefon komórkowy, palmtop, tablet czy dowolny inny rodzaj już istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości urządzenia przenośnego) („Urządzenie”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Stars Mobile użytkownik (dalej zwany Użytkownikiem”) zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej użytkownika (dalej zwanej „Umową”). Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Stars Mobile Limited (określaną dalej jako „Stars Mobile” lub „Firma”).

Zasady udziału Użytkowników w Grach na Wirtualne pieniądze przez Aplikację Stars Mobile znajdują się poniżej.

Poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Stars Mobile wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw. W związku z tym, gdy kontekst na to pozwala, zastosowanie terminu „Grupa” oznacza Stars Mobile wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej Stars Mobile oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki i wszelkimi firmami stowarzyszonymi ze Stars Mobile, w tym m.in. spółkami powiązanymi świadczącymi usługi w ramach marki „PokerStars”.

Użytkownik powinien też zapoznać się z zasadami ochrony prywatności, informacjami o plikach cookie oraz innymi przepisami, zasadami i regulaminami wiążącymi się z grami i ofertami okresowo dostępnymi w Aplikacji Stars Mobile, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi zasadami, o których Użytkownik może być w razie potrzeby informowany.

Kliknięcie „Wyrażam zgodę” podczas procesu instalacji oprogramowania oraz korzystanie z Oprogramowania (zdefiniowanego poniżej) oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszej Umowie, zasadach ochrony prywatnościinformacjach o plikach cookie wraz z późniejszymi aktualizacjami i zmianami, zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie oraz w nich samych.

Dla celów niniejszej Umowy definicja terminu „Oprogramowanie” obejmuje każdy program udostępniany Użytkownikowi przez Firmę w Aplikacji Stars Mobile, bez względu na rodzaj medium oraz to, czy program jest pobierany przez Użytkownika na jego Urządzenie, czy też nie. „Oprogramowanie” obejmuje zatem Aplikację Stars Mobile, do pobrania lub udostępnianą Użytkownikowi na jego Urządzeniu, oraz każde oprogramowanie pomocnicze do Oprogramowania (czy to umieszczane na stronie czy na serwerze bądź klienckie).

1. UDZIELENIE LICENCJI / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.1

Na warunkach zawartych w niniejszej Umowie Stars Mobile udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, odwoływalnego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do zainstalowania i użytkowania Oprogramowania na Urządzeniu, odpowiednio do przypadku, w celu uzyskania dostępu do serwerów Stars Mobile (lub osoby trzeciej) oraz brania udziału w dostępnych Grach na Wirtualne pieniądze („Gry”) (Oprogramowanie i Gry będą dalej łącznie zwane „Usługami”).

1.2

Stars Mobile udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie do użytku prywatnego. Usługi nie są przeznaczone dla (I) osób poniżej 18 roku życia; (II) osób niepełnoletnich na mocy przepisów w lokalnej jurysdykcji; a także (III) osób łączących się z Serwisami i/lub Aplikacją Stars Mobile z krajów, w których jest to prawnie zabronione. Stars Mobile nie ma możliwości sprawdzania legalności Usług w każdej jurysdykcji, zatem weryfikacja sytuacji prawnej i sprawdzenie, czy korzystanie z Usług jest legalne w danym regionie, pozostaje obowiązkiem Użytkownika.

1.3

Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnym momencie okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu sprawdzenia, czy z Usług nie korzystają osoby niepełnoletnie. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i odebrania mu czasowo lub bezterminowo możliwości korzystania z Usług, jeśli nie dostarczy on satysfakcjonującego dokumentu potwierdzającego wiek lub zaistnieje podejrzenie, iż Użytkownik jest niepełnoletni.

1.4

Stars Mobile, wraz z Grupą powiązanych firm oraz licencjodawcami, jest jedynym posiadaczem praw do Oprogramowania i jego kodu, struktury i organizacji, w tym praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej oraz innych praw. Nie zezwala się – w granicach wytyczonych przez obowiązujące przepisy – na:

 1. kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, programowanie zwrotne, dekompilację, dezasemblację, modyfikację ani tłumaczenie Oprogramowania, ani też podejmowanie jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania w celu stworzenia pochodnych produktów na jego podstawie lub w jakimkolwiek innym celu;
 2. sprzedawanie, przekazywanie, udzielanie sublicencji, przenoszenie, dystrybuowanie ani dzierżawienie Oprogramowania;
 3. udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;
 4. eksportowanie Oprogramowania do innego kraju (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej);
 5. korzystanie z Oprogramowania w sposób zabroniony przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze.

Każdy z wymienionych powyżej przypadków traktowany będzie jako „Nielegalne wykorzystanie”.

Stars Mobile, Grupa powiązanych ze Stars Mobile firm oraz licencjodawcy Stars Mobile zastrzegają sobie wszelkie prawa wyrażone w sposób dorozumiany lub inny, które nie są wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane z Oprogramowaniem.

Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez Nielegalne wykorzystanie przez niego Oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Stars Mobile o każdym przypadku Nielegalnego wykorzystania Oprogramowania przez dowolną osobę, o którym się dowie, oraz do udzielenia Stars Mobile uzasadnionej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle dostarczonych przez Użytkownika informacji w tym zakresie.

1.5

Nazwy „Stars Mobile”, „PokerStars” i „PokerStars VR”, nazwy domen „pokerstarsvr.com,” „www.pokerstarsvr.eu” i „pokerstarsvr.us”, a także dowolne inne – zarejestrowana lub niezarejestrowane (w zależności od przypadku) – znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe i nazwy domen używane okresowo przez Stars Mobile w ramach Usług (zwane dalej „Znakami handlowymi”) są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi, nazwami firmowymi i nazwami domen Stars Mobile i/lub Grupy i/lub ich licencjodawców, a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków handlowych. Ponadto cała zawartość Usług, w tym między innymi Oprogramowanie, ilustracje, obrazki, elementy graficzne, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i teksty (zwane dalej „Zawartością Usług”), jest własnością Stars Mobile lub Grupy powiązanych ze Stars Mobile firm i licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Stars Mobile nie udziela żadnych gwarancji (w sposób wyraźny ani dorozumiany) w odniesieniu do jakichkolwiek zarejestrowanych lub niezarejestrowanych Znaków Handlowych w ramach Usług i nie gwarantuje, iż żadna osoba trzecia nie posiada uprzednio nabytych praw do takich Znaków Handlowych. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie z Usług nie zyskuje żadnych praw do Zawartości Usług i/lub Znaków Handlowych ani ich części. W żadnych okolicznościach nie ma on prawa do wykorzystania Zawartości Usług ani Znaków Handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

Ponadto Użytkownik zgadza się nie czynić niczego, co naruszałoby (realnie lub potencjalnie) prawa, w tym prawa własności intelektualnej, posiadane przez Stars Mobile, Grupy i licencjodawców do Oprogramowania, Znaków handlowych lub Zawartości Usług. Użytkownik nie będzie też robić niczego, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji Stars Mobile, Grupy oraz wszystkich ich pracowników, dyrektorów, urzędników i konsultantów.

1.6

Użytkownik zapewnia, że żadne nazwy ani obrazy używane przez niego w ramach Usług (na przykład nazwa użytkownika i awatar) nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym udziela Stars Mobile oraz Grupie powiązanych ze Stars Mobile firm ważnej na całym świecie, nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takich nazw i obrazów w dowolnym celu związanym z Usługami, z zastrzeżeniem warunków określonych w zasadach ochrony prywatności.

1.7

Podczas korzystania z Usług można „zarabiać” lub w inny sposób wykorzystywać wirtualne żetony w ramach Usług („Wirtualne żetony”). Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że powyższe terminy nie są używane w sensie rzeczywistym, a tylko symbolicznym, i wyraża zgodę na to, że nie posiada żadnych tytułów ani praw do Wirtualnych żetonów występujących w jakichkolwiek Grach bądź z nich pochodzących, zarówno „zarobionych” w Grze, jak i zdobytych w inny sposób przez Stars Mobile, ani też do żadnych innych atrybutów powiązanych z kontem lub przechowywanych w obrębie Usług. Żadna „wirtualna waluta” znajdująca się na koncie Użytkownika nie stanowi rzeczywistego salda ani nie odzwierciedla realnej wartości, a jedynie wyznacza zakres licencji Użytkownika.

1.8

Stars Mobile zabrania i nie uznaje jakichkolwiek realizowanych poza Usługami transakcji przedstawianych jako przekazy Wirtualnych żetonów ani realizowanych w „realnym świecie” transakcji przedstawianych jako sprzedaż, zakup czy przekazanie w podarunku czegokolwiek, co występuje w Usługach lub z nich pochodzi, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez Stars Mobile. W związku z powyższym nie wolno udzielać sublicencji, kupować, sprzedawać ani podejmować prób wymiany Wirtualnych żetonów na posiadające realną wartość dobra poza Grą. Wszystkie takie przekazy lub próby ich dokonania są zakazane i nieważne, i mogą skutkować zamknięciem konta przez Stars Mobile. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Firma może wszcząć kroki prawne wobec Użytkownika z powodu jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez taki przekaz Wirtualnych żetonów lub próbę jego dokonania poza Usługami.

2. BRAK GWARANCJI
2.1

Stars Mobile zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, bezpośrednich lub dorozumianych, w związku z udostępnianymi Użytkownikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”) Usługami i nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w zakresie ich jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.

2.2

Niezależnie od dążeń Firmy do zapewnienia Użytkownikowi usług o najwyższej jakości i bezpieczeństwie Firma nie gwarantuje, że Usługi będą dostarczane w sposób niezakłócony, nieprzerwany i terminowy, będą wolne od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a Oprogramowanie i Serwisy będą wolne od wirusów, wad lub innych skaz.

2.3

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania Usług według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadomienia o tym Użytkowników, kiedy uzna to za konieczne, w tym (na przykład) po uzyskaniu informacji, że Użytkownik zawarł umowę o dobrowolnym wykluczeniu z gier w jakimkolwiek serwisie hazardowym, lub z powodu zarządzania Oprogramowaniem, jego konserwacji lub aktualizacji, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z dowolnych decyzji pojętych przez Stars Mobile w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE
3.1

Stars Mobile ma prawo do otwierania, utrzymywania i zamykania kont Użytkowników w ramach Usług. Decyzja kierownictwa Stars Mobile w dowolnej materii dotyczącej konta Użytkownika, korzystania z Usług bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna.

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz na cały okres korzystania z nich Użytkownik oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i zgadza na to, iż:

4.1

Korzystanie z Usług jest dobrowolne, podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

4.2

Dostęp do usług telekomunikacyjnych i internetowych, niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, jest całkowicie poza kontrolą Stars Mobile i Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, spowolnienia, ograniczenia lub inne braki w tym zakresie.

4.3

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Usług w jakikolwiek sposób przynoszący jakiekolwiek zyski czy korzyści finansowe lub umożliwiający ich przekaz i odbiór Użytkownikowi lub osobom trzecim (niezależnie od tego, czy występują one w imieniu Użytkownika, czy też nie). Wirtualne żetony same w sobie nie posiadają żadnej wartości i są nieprzekazywalne oraz niewymienialne w ramach konta Użytkownika. Wirtualne żetony jako takie nie posiadają żadnej wartości i nie można ich wymienić na żadną prawdziwą walutę czy nagrodę. W związku z tym zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, leasingowania, sprzedaży, handlowania, darowania, zapisywania w testamencie oraz stosowania innych sposobów przekazania konta Użytkownika czy dowolnych Wirtualnych żetonów z nim powiązanych osobom trzecim;

4.4

Użytkownik ma ukończone 18 lat i nie jest aktualnie dobrowolnie wykluczony z jakiegokolwiek innego internetowego lub mobilnego serwisu hazardowego oraz poinformuje Firmę bezzwłocznie, jeśli zdecyduje się na dobrowolne wykluczenie się z jakiegokolwiek serwisu oferującego usługi hazardowe.

5. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE
5.1

MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, programowania zwrotnego lub dezasemblowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób.

5.2

UŻYTEK OSOBISTY. Usługi przeznaczone są wyłącznie do osobistego użytku i rozrywki, a nie do generowania zysków czy przynoszenia korzyści finansowych, i nie powinny być w żaden sposób wykorzystywane w takim celu. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia Firmie pełnych i prawdziwych informacji oraz danych, a także do uaktualniania takich danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

5.3

GRA W ZMOWIE. Zmowa pomiędzy Użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart lub realizowana dowolnymi innymi sposobami jest surowo zabroniona. Stars Mobile zastrzega sobie, obok innych środków, prawo do ograniczania Użytkownikom możliwości zasiadania i/lub grania przy określonym stole, w tym do zablokowania wybranym Użytkownikom możliwości gry przy tym samym stole. Ponadto Stars Mobile zastrzega sobie prawo do uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym Użytkownikami) lub jakiejkolwiek próby działania w zmowie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, uprawniające Firmę do zamknięcia konta Użytkownika, gdyby podejmował on takie działania lub próby ich wykonania – bez względu na wynik takiej próby.

5.4

ZEWNĘTRZNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE GRACZA. Stars Mobile zabrania korzystania z zewnętrznych narzędzi wspomagających gracza (external player assistance tools, dalej „Narzędzia EPA”), które zostały zaprojektowane tak, by dawać graczowi „nieuczciwą przewagę” nad przeciwnikami. Stars Mobile definiuje „Narzędzia EPA” jako programy komputerowe (inne niż Oprogramowanie), a także systemy nie opierające się na określonym oprogramowaniu (np. strony internetowe, usługi subskrypcji czy materiały fizyczne).  Stars Mobile przyjmuje szeroki zakres definicji „nieuczciwej przewagi” w kontekście używania Narzędzi EPA Tools – szczegóły można znaleźć na stronie Zewnętrzne narzędzia i usługi – FAQ. Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż zakazane czynności obejmują między innymi uzyskiwanie lub gromadzenie informacji o innych graczach, poza tymi, które Użytkownik zdobył poprzez własne obserwacje dokonane podczas gry, a także pomoc, rady lub wskazówki dotyczące rozgrywki, uzyskiwane na bieżąco podczas gry i wykraczające poza zakres podstawowy.

5.5

AUTOMATYCZNI GRACZE (BOTY). Korzystanie ze sztucznej inteligencji, a w szczególności z „botów”, w powiązaniu z Usługami jest surowo zabronione. Wszystkie zagrania i działania Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez niego osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania i bez pomocy jakiejkolwiek formy sztucznej inteligencji.

5.6

Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Stars Mobile czynności mających na celu wykrycie zakazanych Narzędzi EPA i uniemożliwienie korzystania z nich. Czynności te mogą obejmować m.in. badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem Stars Mobile na komputerze Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania takich czynności, w tym m.in. nie będzie korzystać z zewnętrznego oprogramowania powodującego ich omijanie, zakłócanie lub blokowanie.

5.7

CHIP-DUMPING (PRZEKAZYWANIE ŻETONÓW). Chip-dumping (przekazywanie żetonów) ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik celowo przegrywa rozdanie pokerowe, by w ten sposób przekazać swoje Wirtualne żetony innemu Użytkownikowi. Dowolny Użytkownik, który zastosuje chip-dumping lub podejmie próbę przekazania w ten sposób żetonów innemu Użytkownikowi podczas gry lub uzyskania żetonów od innego Użytkownika, może zostać na stałe wykluczony i stracić możliwość korzystania z Usług, a jego konto Użytkownika może zostać bezzwłocznie zamknięte. W takich okolicznościach Stars Mobile nie ma obowiązku zwrócić Użytkownikowi jakichkolwiek Wirtualnych żetonów, które znajdują się w danym momencie na jego koncie.

5.8

NIEUCZCIWE DZIAŁANIA. W przypadku gdy Stars Mobile uzna, iż w trakcie korzystania z Usług Użytkownik działał lub podjął próbę działania w sposób nielegalny, nieuczciwy, bezprawny lub niestosowny, w tym m.in. poprzez podejmowanie czynności wymienionych w punkcie 5 lub jakiekolwiek inne manipulowanie grą, lub też dokonywanie nielegalnych płatności, w tym m.in. korzystanie z kradzionej karty kredytowej, celowe obciążanie zwrotne konta lub pranie brudnych pieniędzy, Stars Mobile ma prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za właściwe, w tym m.in. do:

 1. bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług;
 2. zamknięcia konta Użytkownika w Stars Mobile;
 3. konfiskaty wszystkich Wirtualnych żetonów z konta takiego Użytkownika;
 4. podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.
6. OBRAŹLIWE WYPOWIEDZI LUB TREŚCI
6.1

Użytkownikowi zakazuje się podczas korzystania z Usług zamieszczania lub wypowiadania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, rasistowskich, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych treści, pogróżek lub innych materiałów, których publikacja może się wiązać z naruszeniem przepisów prawa lub które powszechnie uważane są za obraźliwe, za pośrednictwem funkcji rozmów głosowych, opisanej w regulaminie serwisu, w awatarze lub w korespondencji skierowanej do personelu Stars Mobile.

W celu zapewnienia przestrzegania niniejszego przepisu (6.1) Firma może aktywnie monitorować funkcję czatu głosowego, również z wykorzystaniem technologii.

7. NARUSZENIE PRZEPISÓW
7.1

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, w przypadku naruszenia przez Użytkownika w całości lub części postanowień niniejszej Umowy, Stars Mobile lub dowolna inna firma z Grupy, która świadczy usługi Użytkownikowi, zastrzega sobie prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej z Użytkownikiem, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług lub do jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Grupę, zamknięcia konta Użytkownika w Usługach lub w jakichkolwiek innych Usługach prowadzonych przez Grupę, konfiskaty wszystkich Wirtualnych żetonów z konta Użytkownika w Usługach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Grupę i/lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

7.2

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Stars Mobile, Grupę, wspólników, dyrektorów i pracowników Firmy z konieczności zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom i żądaniom oraz z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

 1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
 2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich;
 3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego identyfikatorów logowania (zgodnie z poniższymi definicjami) za jego zgodą lub bez niej.
8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1

W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, Stars Mobile ani żaden inny członek Grupy nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym m.in. szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli firma Stars Mobile dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

8.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Stars Mobile lub Grupy za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

9. BEZPIECZEŃSTWO I KONTO UŻYTKOWNIKA
9.1

Każdy Użytkownik posiada dostęp do swojego konta za pośrednictwem Serwisów i zgodnie z odnośnymi regulaminami.

9.2

Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego identyfikatorów logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać. Użytkownikowi nie wolno również zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług za pośrednictwem jego konta Użytkownika.

9.3

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich identyfikatorów logowania zawsze w tajemnicy oraz do podjęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego identyfikatorów logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

9.4

Użytkownikowi wolno posiadać tylko jedno konto w Stars Mobile i wyłącznie poprzez to konto może on korzystać z oferowanych Usług. Zakładanie przez Użytkownika kolejnych kont w Stars Mobile jest zabronione. W przypadku, gdy Stars Mobile (lub działająca w imieniu Stars Mobile osoba trzecia) dowie się o założonych przez Użytkownika dodatkowych kontach, może je zamknąć bez uprzedzenia i skonfiskować przechowywane na nich Wirtualne żetony.

9.5

Użytkownik nie może stawiać za pośrednictwem Usług kwot (w Wirtualnych żetonach) wyższych, niż wynosi suma Wirtualnych żetonów na jego koncie.

9.6

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności i tożsamości Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych agencji lub serwisów kredytowych, wykorzystując dane przekazane Firmie przez Użytkownika (czy to za pośrednictwem działającej w imieniu Stars Mobile osoby trzeciej, czy w inny sposób) podczas rejestracji w Usługach. Zewnętrzne agencje i serwisy kredytowe mogą zachować zapis tych informacji, ale nie wykorzystają ich w żadnym innym celu.

9.7

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych systemów obsługi elektronicznych płatności oraz usług instytucji finansowych do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika i na jego rzecz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

10. ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE
10.1

Oprogramowanie zawiera (jako komponent) aplikacje osób trzecich („Licencjonowane Oprogramowanie”).

10.2

Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanego Oprogramowania podlega wszystkim warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy.

10.3

Licencjonowanego oprogramowania nie wolno zmieniać, modyfikować ani wydzielać z Oprogramowania.

10.4

Użytkownik ograniczony jest do „użytkowania wewnętrznego” Licencjonowanego Oprogramowania, co oznacza korzystanie z niego wyłącznie w ramach zwykłych działań Użytkownika na wewnętrzny użytek firmy lub osobisty, a nie do dalszej odsprzedaży, udzielania sublicencji lub dystrybucji. „Zwykłe działania na wewnętrzny użytek firmowy” oznaczają (dla Użytkownika, który jest podmiotem) wykorzystanie Licencjonowanego oprogramowania przez takiego Użytkownika, jego pracowników lub upoważnionych przedstawicieli w normalnej, zwykłej wewnętrznej działalności biznesowej. „Zwykłe działania na użytek osobisty” oznaczają (dla Użytkownika, który jest osobą fizyczną) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika lub jego domownika na wewnętrzne, osobiste potrzeby. Wszyscy tacy pracownicy, przedstawiciele i domownicy powinni zostać zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

10.5

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach Licencjonowanego oprogramowania, są zastrzeżone.

10.6

Licencjonowane Oprogramowanie jest dostarczane jako gotowy produkt (w stanie „as is”) i jakiekolwiek bezpośrednie lub dorozumiane gwarancje, w tym m.in. dorozumiane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, są wykluczone.

11. POPRAWKI
11.1

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Umowy lub jej części w dowolnym momencie bez powiadomienia, a wszelkie takie zmiany zaczynają obowiązywać Użytkownika po upływie 14 dni od opublikowania zmienionej wersji Umowy w Aplikacji Stars Mobile lub na innych stronach Stars Mobile. Z tego względu zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania Aplikacji Stars Mobile lub stron Serwisów w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy pozostają dalej w mocy. Dalsze użytkowanie Usług przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

12. PRAWO WŁAŚCIWE
12.1

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Wyspie Man i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa Stars Mobile do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w poszczególnych jurysdykcjach nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

13. KLAUZULA SALWATORYJNA
13.1

W przypadku jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

14. CESJA
14.1

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

15. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
15.1

Żadne zrzeczenie się przez Stars Mobile roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez Stars Mobile żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub innych postanowień niniejszej Umowy.

15.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim ani innych świadczeń na rzecz osób trzecich nie będących stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem firm wchodzących w skład Grupy.

15.3

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje – ani nie powinno być tak interpretowane – ustanowieniem pomiędzy Firmą a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa ani też joint venture.

15.4

Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy firmą a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem.

15.5

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez Stars Mobile w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach ochrony prywatności.

15.6

W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją wiążąca jest ta ostatnia.

Copyright © 2021 Rational Intellectual Holdings Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ze Stars Mobile można kontaktować się za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Wersja nr 1.1 umowy licencyjnej dla użytkowników indywidualnych oprogramowania Stars Mobile. Obowiązuje od kwietnia 2021 r.