Zobowiązania dotyczące wpisowego

Zobowiązania dotyczące wpisowego powodują w rzadkich okolicznościach podniesienie minimalnego wpisowego w grach stolikowych i Zoom. Ograniczenie to będzie odczuwalne tylko przez niewielki odsetek graczy.

Restrykcje mają zastosowanie dla osób, które często:

  1. Rejestrują się za kwotę mniejszą niż maksymalne dozwolone wpisowe.
  2. Potem rozgrywają tylko kilka rozdań.
  3. Opuszczają stół z większą niż początkowa liczbą żetonów.
  4. Następnie siadają do podobnego stołu, mając mniej żetonów, niż kiedy opuszczali grę.

Restrykcje obejmą osoby, które powtórzą opisany wzorzec zachowania przy podobnych stołach ponad osiem razy w ciągu 20 godzin. Tacy gracze będą zobowiązani do opłacenia wyższego minimalnego wpisowego przy niektórych stołach. Jest to zarazem jedyne obostrzenie, jakim zostaną objęci.

Zobowiązania dotyczące wpisowego to mechanizm, który ogranicza liczbę przypadków opuszczania stołu po wygraniu pieniędzy tylko po to, żeby dołączyć do innego stołu z mniejszym stackiem. Obecnie gracze mogą dołączać do gry na nowo osiem razy w ciągu 20 godzin.

Po przekroczeniu tego limitu minimalne wpisowe gracza zostanie zastąpione przez liczbę żetonów, z jaką opuścił on poprzedni stół. Stąd nazwa „zobowiązania dotyczące wpisowego” – opuszczenie stołu po wygranej spowoduje powstanie zobowiązania polegającego na zainwestowaniu tej samej liczby żetonów przy dołączaniu do kolejnego stołu.

Zobowiązania te mają zastosowanie do wszystkich stołów z tym samym początkowym zakresem wpisowego (liczonym w dużych ciemnych), na przykład 40-100 DC. Dlatego też zobowiązanie utworzone przy stole NLHE 0,05/0,10 $ (40-100 DC) będzie mieć także zastosowanie do stołu PLO 5/10 $ (40-100 DC). Jednakże zobowiązania powstałe przy stołach NLHE 0,05/0,10 $ (40-100 DC) nie będą mieć zastosowania przy stołach NLHE 0,05/0,10 $ (100-250 DC). Stoły z zakresem 100-250 DC będą rządzić się własnymi zobowiązaniami dotyczącymi wpisowego.

Należy też pamiętać, że nie ma zakazu rejestrowania się do gier przy użyciu minimalnego wpisowego przy dowolnej liczbie stołów, jeżeli gracz nie ma aktywnych zobowiązań. Zobowiązania takie nigdy nie spowodują wymuszenia opłacenia wpisowego wyższego niż domyślne maksymalne wpisowe stołu, do którego gracz dołącza.

Nie będą one bezpośrednio dotyczyć większości graczy. Wprowadzenie ich ma na celu zmniejszenie liczby rozwiązywanych stołów i nadużywania niepożądanych zachowań („meta games”), a także zniechęcenie graczy do zbyt częstego przesiadania się. Umożliwi to użytkownikom skupienie się na grze w pokera zamiast na ciągłym szukaniu nowych stołów.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis tej funkcji.

Powstawanie zobowiązań

Zobowiązanie dotyczące wpisowego powstaje za każdym razem, kiedy gracz rejestruje się do gry, opłacając mniejsze niż maksymalne wpisowe i opuszcza stół z liczbą żetonów większą niż na początku gry. Kwota, z jaką gracz opuszcza stół, zostaje zachowywana i zyskuje miano „zobowiązania”.

Utworzone zobowiązanie reprezentuje liczbę żetonów, jaka może być wymagana od gracza jako przyszłe wpisowe. Jego wartość określana jest zawsze jako liczba dużych ciemnych mieszczących się w stacku gracza w chwili opuszczania stołu.

Zobowiązania dotyczące wpisowego zaczynają obowiązywać w przypadku utworzenia ośmiu zapisów w ciągu 20 godzin.

W razie aktywowania zobowiązania wielkość posiadanego stacka (mierzona w dużych ciemnych) zastąpi domyślne minimalne wpisowe przy kolejnym stole z tego samego zakresu wpisowego liczonego w dużych ciemnych.

Zobowiązanie ma zastosowanie przez 20 godzin – po tym czasie wygasa i zostaje unieważnione.

Zastosowanie zobowiązań

W przypadku gdy gracz posiadający co najmniej osiem aktywnych zapisów powodujących powstanie zobowiązań dotyczących określonego rodzaju wpisowego dołącza do nowego stołu tego samego typu, wyświetlane dla niego minimalne wpisowe będzie wyższe niż zwykłe, domyślne minimalne wpisowe.

W przypadku gdy gracz ma więcej niż jedno aktywne zobowiązanie, stosuje się je w kolejności od najmniej do najbardziej restrykcyjnego. W razie zastosowania zobowiązania przypisana do niego liczba żetonów zostanie wyświetlona jako minimalne wpisowe zamiast domyślnego minimalnego wpisowego przy danym rodzaju stołów.

Jeżeli zastosowanie mają wszystkie zobowiązania gracza (czyli osiem), jako minimalne wpisowe dla każdego nowo otwartego stołu danego rodzaju obowiązuje największy stack (liczony w dużych ciemnych) z aktualnych zobowiązań.

Należy mieć na uwadze, że zobowiązania obejmują wszystkie gry stolikowe mające te same minimalne i maksymalne wielkości wpisowego mierzone w dużych ciemnych.

Aktualizowanie zobowiązań

Za każdym razem, kiedy dane zobowiązanie ma zastosowanie, będzie ono aktualizowane po odejściu gracza od stołu na podstawie rodzaju stołu i rozmiaru stacka (liczonego w dużych ciemnych), jaki gracz posiadał w momencie opuszczania stołu.

W większości przypadków zobowiązanie będzie aktualizowane zgodnie z liczbą dużych ciemnych w stacku gracza w chwili opuszczenia stołu. Jednak jeśli liczba żetonów gracza spadnie poniżej domyślnego minimalnego wpisowego, zobowiązanie zostanie anulowane.

W przypadku gdy liczba żetonów gracza przekracza domyślne maksymalne wpisowe dla danego rodzaju stołu, zachowane zostanie domyślne maksymalne wpisowe (liczone w dużych ciemnych).

Zapobieganie zjawisku „chip dumpingu”

Jedynym wyjątkiem od zobowiązań jest mieszanie rodzajów stołów z mocno zróżnicowanymi stawkami. Ten wyjątek służy zapobieganiu celowemu przegrywaniu żetonów, by wspomóc nimi partnera (tzw. „chip dumping”).

Każde zobowiązanie zachowuje także informację o najwyższej dużej ciemnej przy wszystkich stołach, przy których je wykorzystano. W przypadku gdy gracz siedzi przy stole, przy którym duże ciemne stanowią mniej niż 1/3 najwyższej wartości, zobowiązanie nie zaktualizuje się, uwzględniając niższą wartość stacku, nawet jeśli gracz straci pieniądze, siedząc przy takim stole.

Przykładowo, gracz tworzy zobowiązanie, siadając i grając przy stole NLHE 5/10 $, a następnie opuszczając go. Jeżeli gracz dołączy do stołu NLHE 1/2 $, który wykorzystuje to zobowiązanie, może zostać ono zaktualizowane tylko wtedy, jeśli wartość zobowiązania wzrośnie, ponieważ duża ciemna w wysokości 2 $ przy nowym stole wynosi mniej niż 1/3 wielkości zobowiązania zachowanego dla dużej ciemnej w wysokości 10 $.

Zobowiązania w grach Zoom

Zobowiązania w grach Zoom funkcjonują na takiej samej zasadzie, jak w normalnych grach stolikowych. Różnica polega na tym, że jeśli Twoje minimalne wpisowe zostaje zmodyfikowane przez zobowiązanie dla puli Zoom, będziesz mógł wkupywać się gry pojedynczo, dzięki czemu wpisowe nie będzie ograniczane bardziej niż to konieczne. Opłacając wpisowe pojedynczo, możesz wkupywać się do gry tyle razy, co zwykle.

Jeśli masz jakieś pytania na temat zobowiązań dotyczących wpisowego, nie wahaj się przesłać ich do działu obsługi klienta.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.

[an error occurred while processing this directive]