Zasady ochrony prywatności i danych osobowych obowiązujące w PokerStars, PokerStars Casino, BetStars i Full Tilt

Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników jest w PokerStars, PokerStars Casino, BetStars i Full Tilt kwestią niezmiernie istotną. Wspomniane serwisy są pod kontrolą i należą do grupy firm znanej jako „Rational Group”, właściciela i operatora stron umieszczonych pod adresami: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu (zwanych dalej „Serwisami”).

Gdy kontekst na to wskazuje, zastosowanie terminu „Grupa” odnosi się do Rational Gaming Europe Limited wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej Rational Gaming Europe Limited oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z grupą firm znanych jako „Rational Group” (zwaną dalej „Rational Gaming”, „Grupą” lub „Fir”).

Firma zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych, które gromadzi, aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z pakietu produktów udostępnianych za pośrednictwem Serwisów poprzez zabezpieczenie ich za pomocą najlepszych w tej klasie architektury programowej i sprzętowej technik, metod i procedur. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Firma stosuje się do obowiązujących na Malcie przepisów Data Protection Act 2001.

Akceptacja Polityki prywatności

 1. Korzystanie z Usług (zgodnie z definicją z Umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania) przez Użytkownika (zwanego dalej „Użytkownikiem”) jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Firma zastrzega sobie prawo do jej modyfikacji, a zmiany takie wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich w Serwisach. Dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności wraz ze wszelkimi zmianami. Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego ma pierwszeństwo przed dowolnymi sprzecznymi z nią przepisami niniejszej Polityki Prywatności. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie licencyjna dla użytkownika oprogramowania. Celem niniejszej Polityki prywatności jest ułatwienie Użytkownikom zrozumienia sposobu zbierania, przechowywania, wykorzystania i zabezpieczania ich danych osobowych oraz uświadomienie im praw z nimi związanych.

Jakie dane są gromadzone i w jakim celu

 1. W ramach procesu zakładania konta Użytkownika w Serwisach oraz w celu umożliwienia Firmie świadczenia Użytkownikom usług są oni proszeni o podanie pewnych danych osobowych, a w szczególności swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego wraz z hasłem oraz o potwierdzenie, że ukończyli oni 18 lat lub więcej w jurysdykcjach, w których minimalny wiek dla korzystania z Serwisu jest wyższy niż 18 lat. W zgodzie z wymogami prawnymi i w celu zapewniania Użytkownikowi dostępu do oprogramowania i korzystania z niego lub Usług Firmy przez dowolną z należących do niej stron internetowych Użytkownik niniejszym przyznaje Firmie (lub stronom trzecim działającym w jej imieniu) zgodę na: (I) korzystanie przez Firmę z serwisów lokalizujących do określania położenia geograficznego Użytkownika poprzez jego komputer osobisty lub Urządzenie (zgodnie z definicją z punktu 9.) (w tym celu wykorzystywane mogą być m.in. adres IP Użytkownika, połączenie Wi-Fi i dane z plików cookie); (II) gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, uzyskiwanie i przesyłanie danych osobowych Użytkownika (w tym m.in. danych odnoszących się do jego lokalizacji) lub innych danych bądź informacji, które mogą zostać pozyskane z jego Urządzenia/komputera, w celu udostępnienia Użytkownikowi Usług/oprogramowania oraz zrealizowania celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na powyższe lub dostarczenie danych, nie wolno mu korzystać z oprogramowania ani Usług Firmy. Aby móc świadczyć Użytkownikom Usługi, Firma może też wykorzystać ich dane osobowe w celu zweryfikowania wiarygodności przez zewnętrzne podmioty, w tym instytucje finansowe, agencje weryfikacji tożsamości oraz agencje informacji kredytowych lub we współpracy z nimi. Ponadto, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu, Firma przechowuje określone dane na jego temat, dotyczące m.in. jego aktywności w Serwisach oraz dane przechowywane na Urządzeniu, w celu rozbudowania oferty Usług dla Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane przez Firmę, jej partnerów oraz inne podmioty świadczące usługi w imieniu Firmy do następujących celów:

  • potwierdzanie transakcji finansowych;
  • świadczenie Użytkownikowi Usług;
  • identyfikacja i weryfikacja;
  • badania i analizy statystyczne;
  • badania i rozwój;
  • marketing, badania rynku i profilowanie klientów;
  • analiza danych;
  • zastosowanie się do wymogów prawnych i licencji;
  • analiza ryzyka kredytowego i nadużyć finansowych;
  • potwierdzanie położenia geograficznego Użytkownika. 

  Firma może ujawnić dane osobowe Użytkowników:

  • jeśli wymagają tego przepisy prawa lub organy regulacyjne;
  • jeśli Firma w dobrej wierze uzna, iż działanie takie jest wymagane:
   1. przez procedury prawne dotyczące Firmy lub dla egzekucji jakiegokolwiek prawa;
   2. w celu ochrony i obrony praw lub własności Firmy;
   3. przez dowolny organ władzy, organ wydający licencje lub inny;
   4. przez zewnętrzny podmiot w celu rozliczenia lub dokonania płatności w związku ze stawianiem jakichkolwiek zakładów;
   5. przez firmę zarządzającą płatnościami lub windykacyjną zatrudnioną przez Firmę do obsługi płatności i procesu podejmowania środków od Użytkowników i na ich rzecz;
   6. przez zewnętrzne podmioty, które dostarczają usługi dla Firmy lub w jej imieniu;
   7. przez dowolne zewnętrzne podmioty wykupujące Firmę lub przejmujące jej interesy, lub też dowolną ich część;
   8. przez biuro informacji kredytowej, w sytuacjach takich, jak opisane w poniższym akapicie punktu 2;
  • za zgodą Użytkowników;
  • w celu odzyskania danych po awarii;
  • w sytuacjach określonych w punktach 5 i 6.

  Firma może sporadycznie przesyłać użytkownikom aktualności oraz informacje o imprezach i nowościach w zakresie usług, a także inne wiadomości w celu zapewnienia obsługi klienta. Jeżeli Użytkownicy nie będą chcieli otrzymywać biuletynu, mogą z niego zrezygnować, stosując się do instrukcji zamieszczonych w każdej takiej wiadomości.

  W razie gdyby Użytkownicy nie zwrócili Firmie dowolnych obciążeń zwrotnych, środków z cofniętych lub niezrealizowanych wpłat, Firma może przekazać dane z ich kont i informacje o zarządzaniu nim agencjom informacji kredytowej (Credit Reference Agencies - CRA). CRA odnotuje zadłużenie. Informacje te mogą być przekazywane innym organizacjom i będą przechowywane przez CRA przez 6 lat od momentu zaistnienia obciążenia, odmowy realizacji płatności lub jej odwrócenia. Są one wykorzystywane w celu zapobiegania przestępczości, oszustwom, praniu brudnych pieniędzy, weryfikowaniu tożsamości Użytkownika w razie, gdyby Użytkownik, jego partnerzy, inni członkowie rodziny/gospodarstwa domowego, wspólnicy biznesowi czy finansowi zgłaszali gdzieś prośbę o monitorowanie rachunków Użytkownika, podjęcie decyzji kredytowej lub z kredytowaniem powiązanej, wyśledzenie miejsca pobytu, windykację długów, analizy statystyczne czy testowanie systemu.

  Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Firmę, jej partnerów, agencje i zewnętrzne podmioty świadczące usługi dla Firmy w jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W wypadku takim Firma stosować się będzie do obowiązujących na Malcie przepisów Data Protection Act 2001.

  Imiona i nazwiska Użytkowników będą wykorzystywane w materiałach reklamowych wyłącznie za ich zgodą.

  Imię i nazwisko podane przy rejestracji w serwisie musi być prawdziwym imieniem i nazwiskiem Użytkownika. Ponadto ważne jest, aby Użytkownicy podawali na swoim koncie aktualne i prawdziwe informacje, ponieważ będą one wykorzystane do potwierdzania transakcji finansowych oraz dla innych wyżej wymienionych celów. Użytkownicy powinni informować Firmę o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych.

  Użytkownicy mogą zmieniać dane na koncie poprzez jego opcje w pobranym oprogramowaniu.

Wpłaty i podejmowanie środków

 1. W celu dokonania wpłaty Użytkownicy muszą dostarczyć dane związane z metodą płatności (np. numer karty kredytowej i inne powiązane z nią dane). Informacje te, wraz z innymi danymi osobowymi, mogą zostać wykorzystane do rozliczenia zrealizowanych przez Użytkownika transakcji finansowych z Rational Gaming. Użytkownicy powinni informować Firmę o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych.

Poufność

 1. Rational Gaming podejmuje znaczne wysiłki w celu ochrony poufności tożsamości, preferencji oraz innych informacji zebranych o poszczególnych Użytkownikach i świadomie nie zezwoli na udostępnienie tych danych nikomu spoza Rational Gaming poza samym Użytkownikiem lub podmiotami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Firma Rational Gaming poczyniła znaczne inwestycje w serwer, bazę danych, sprzęt zapasowy, firewall oraz technologie kodowania dla ochrony gromadzonych przez siebie danych. Technologie te są stosowane w ramach najnowocześniejszej architektury zabezpieczeń.

  Użytkownicy również powinni podjąć pewne kroki w celu ochrony swoich danych. Identyfikatory Logowania Użytkowników (zgodnie z definicją z Umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania) są poufne i Użytkownicy są zobowiązani do zachowania ich zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem.

  Należy pamiętać, iż w przypadku korzystania z usługi Home Games widniejący na koncie Użytkownika pseudonim Stars będzie też identyfikatorem Menedżera lub Członka Klubu i będzie widoczny dla Menedżera i innych Członków klubu w lobby Home Games, Lobby klubu i (jeśli Menedżer Klubu zgodzi się na włączenie do katalogów) w publicznych katalogach Klubów. A zatem osoby, które znają Użytkownika poprzez Home Games i/lub Klub, będą również znać jego powiązany z kontem Użytkownika pseudonim Stars. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, nie wolno mu korzystać z Home Games.

Ograniczenia poufności

 1. Ujawnienie danych na mocy przepisów prawa: Ze względu na przepisy prawa, regulacje i bezpieczeństwo środowiska, w którym Rational Gaming działa, w pewnych okolicznościach Firma może być wezwana do ujawnienia danych osobowych poszczególnych Użytkowników bez powiadamiania ich o uczynieniu tego. Rational Gaming podejmie w rozsądnym zakresie wysiłki, aby ograniczyć takie ujawnienie do następujących okoliczności: do przypadków, kiedy Rational Gaming w dobrej wierze sądzi, że jest to wymagane w odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz albo inną procedurę prawną; a także przypadków, kiedy istnieje uzasadniona konieczność identyfikacji, kontaktu lub złożenia pozwu przeciw osobom lub podmiotom dla ochrony lub egzekucji praw Rational Gaming. Oprócz tego, Firma może, a Użytkownik upoważnia ją do tego, ujawnić pseudonim Stars Użytkownika, jego imię i nazwisko, wiek, adres: ulicę, miasto, stan, kod pocztowy, kraj, nr telefonu, adres mailowy oraz położenie geograficzne i dane na temat instrumentów finansowych używanych do wpłat i wypłat przedstawicielom Firmy będącymi podmiotami zewnętrznymi lub oficjalnym instytucjom rządowym, w przypadku gdy – według uznania Firmy – jest to konieczne lub celowe w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwem lub innymi bezprawnymi działaniami lub działaniami, które mogą narazić Firmę na odpowiedzialność prawną.

Kto otrzymuje dane Użytkowników?

 1. Oprócz ujawnienia danych w przypadkach określonych przepisami prawa opisanych powyżej w niniejszej Polityce Prywatności, Firma może ujawnić dane osobowe Użytkowników swoim pracownikom, agentom oraz dostawcom usług będącym podmiotami zewnętrznymi, którzy wykorzystują dane osobowe Użytkowników dla potrzeb świadczenia usług na rzecz Firmy w związku z występowaniem osób, których te dane dotyczą, w charakterze Użytkowników Serwisów.

  Firma może łączyć dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez użytkownika z Serwisu zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności z informacjami zdobytymi od niego w trakcie korzystania z innych serwisów prowadzonych przez Rational Gaming, m.in. z internetowych serwisów działających pod markami: „PokerStars”, „PokerStars Casino”, „BetStars” i „Full Tilt” oraz wszelkich produktów z nimi związanych lub pod nie podlegających, w tym usług sieci telefonii komórkowej i sieci społecznościowych. Takie powiązane informacje Firma będzie wykorzystywać w zgodzie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i zgodnie z celami w niej określonymi.

  Wszyscy odbiorcy danych osobowych Użytkowników będą zobowiązani właściwymi przepisami prawa o ochronie danych do zachowania prywatności tych danych w stopniu nie mniejszym niż Firma.

Prawa Użytkowników w odniesieniu do ich danych osobowych

 1. Firma dąży do tego, aby przechowywane przez nią dane dotyczące Użytkowników były możliwie dokładne i aktualne. Użytkownicy zawsze mogą skontaktować się z Firmą w celu dokonania przeglądu, zmiany, uzyskania kopii swych danych bądź wprowadzenia zmian lub korekty danych zgodnie z obowiązującymi na Malcie postanowieniami Data Protection Act 2001. W takim przypadku Firma może wymagać od nich dostarczenia dowodu tożsamości. W tym celu należy pisać do działu obsługi klienta. W pewnych okolicznościach Firma może obciążyć Użytkownika niewielką opłatą na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w związku z jego żądaniami w tym zakresie.

Pliki cookie

 1. Pliki cookie to ciągi informacji tekstowych, pobieranych na Twój komputer stacjonarny, laptopa lub urządzenie przenośne (każde z nich zwane będzie dalej „Urządzeniem”) podczas wizyt w Serwisach. Następnie są one odsyłane na stronę, z której pochodzą, przy każdych kolejnych odwiedzinach lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki.

  Są one bardzo użyteczne, a wykorzystuje się je do wielu różnych celów. Pozwalają one na efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji Użytkownika i wpływają na ogólną poprawę jego doświadczeń z korzystania z Serwisów. Czasem pliki cookie pomagają w doborze reklam wyświetlanych online pod kątem zainteresowań Użytkownika.

  Firma wykorzystuje te pliki do śledzenia przekierowań do swoich stron, zapamiętywania preferencji Użytkowników, zwiększania responsywności stron i generowania anonimowych danych statystycznych, które mają na celu ulepszanie stron. Pomagają też one sprawdzać efektywność kampanii promocyjnych, ograniczać wyświetlanie reklam, zapamiętywać odwiedzane przez Użytkownika strony i prezentować mu reklamy profilowane pod kątem jego zainteresowań.

  Szczegółowe informacje na temat tych plików i ich wykorzystywania w Serwisie można znaleźć w polityce odnoszącej się do plików cookie, gdzie opisano też, jak je wyłączyć lub kontrolować, które pliki są zapisywane na Urządzeniu użytkownika (szczególnie w sekcji „Jak zmienić ustawienia plików cookie”).

O nas

 1. Firma zarejestrowana została przez Commissioner of Data Protection zgodnie z Data Protection Act of the Laws of Malta.

Data ostatniego przeglądu Polityki Prywatności Rational Gaming Europe Ltd: lipiec 2016 r.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.