Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania internetowego PokerStars, BetStars i Full Tilt

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

Wydrukuj

Przed rozpoczęciem korzystania z usług lub produktów PokerStars, BetStars i Full Tilt użytkownik (dalej zwany „Użytkownikiem”) zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania (dalej zwanej „Umową”). Niniejsza Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Rational Gaming Europe Limited (określaną dalej jako „Rational Gaming”) i Rational Social Projects Limited („Rational Social”) (Rational Gaming i Rational Social zwane będą dalej łącznie „Rational Group” lub „Firmą”).

Rational Gaming to firma zarejestrowana na Malcie (C54266) pod adresem Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX1011 Malta i licencjonowana przez Malta Gaming Authority (CL3/795/2011) i na tej podstawie oferująca gry na prawdziwe pieniądze („Gry na Pieniądze”) poprzez strony internetowe dostępne pod adresami: www.pokerstars.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu („Serwisy”). Regulują to następujące licencje: LGA/CL3/795/2011, LGA/CL4/795/2011, LGA/CL1/1050/2014, MGA/CL2/1059/2014, MGA/CL1/1083/2015, MGA/CL1/1084/2015, MGA/CL1/1121/2015. Zasady udziału Użytkowników w Grach na Pieniądze znajdują się poniżej. Rational Social oferuje Użytkownikom Serwisów gry „na wirtualne pieniądze” / „darmowe” („Gry na Wirtualne Pieniądze”). Korzystanie z Gier na Wirtualne Pieniądze regulują osobne przepisy.

Poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PokerStars, BetStars, PokerStars Casino i Full Tilt to marki będące w posiadaniu i pod kontrolą grupy firm znanej jako „Rational Group”. W związku z tym, gdy kontekst na to pozwala, zastosowanie terminu „Grupa” oznacza Rational Gaming wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej Rational Gaming oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z Rational Group. Użytkownik powinien też zapoznać się z Polityką prywatności, Polityką odnoszącą się do plików cookie, Zasadami Gier na Wirtualne Pieniądze, Zasadami pokera, Zasadami gier, sekcjami FAQ, Zasadami zakładów bukmacherskich, Zasadami realizacji transakcji finansowych i walutowych, a także Regulaminem Klubu VIP, które stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy, a także z innymi publikowanymi od czasu do czasu na stronach Serwisów warunkami, zasadami i regulaminami odnoszącymi się do gier i promocji oferowanych przez Serwisy, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi zasadami, o których Użytkownik może być w razie potrzeby informowany.

Zaznaczenie i zatwierdzenie podczas procesu instalacji oprogramowania opcji „Wyrażam zgodę” oraz korzystanie z Oprogramowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszej Umowie, Polityce prywatności, Polityce odnoszącej się do plików cookie, Zasadach Gier na Wirtualne Pieniądze, Zasadach pokera, Zasadach gier, sekcjach FAQ, Zasadach zakładów bukmacherskich oraz Zasadach realizacji transakcji finansowych i walutowych, które mogą być okresowo aktualizowane lub modyfikowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Dla celów niniejszej Umowy definicja terminu „Oprogramowanie” obejmuje każdy program udostępniany Użytkownikowi przez Firmę, bez względu na rodzaj medium oraz to, czy program jest pobierany przez Użytkownika na jego urządzenie, czy też nie. A zatem „Oprogramowanie” obejmuje program Rational Group, który można pobrać na komputer osobisty lub laptop („PC”) ze stron www.pokerstars.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu, program udostępniany z poziomu stron www.pokerstars.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu, a także aplikację mobilną Rational Group do pobrania lub udostępnianą Użytkownikowi końcowemu na jego urządzeniu (a w szczególności na telefonie komórkowym, palmtopie, tablecie czy dowolnym innym rodzaju urządzenia przenośnego już istniejącym lub mogącego powstać w przyszłości) („Urządzenie”) oraz każde oprogramowanie pomocnicze (czy to umieszczane na stronie czy na serwerze/klienckie).  

Rational Group może oferować Gry (zgodnie z definicją z punktu 1.1) pod własną marką oraz na podstawie licencji udzielonej Rational Group przez zewnętrznego właściciela („Zewnętrzni Dostawcy”).

1. UDZIELENIE LICENCJI / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • 1.1Na warunkach zawartych w niniejszej Umowie Rational Group udziela Użytkownikowi niewyłącznego, indywidualnego, niezbywalnego prawa do instalacji i korzystania z Oprogramowania na PC lub Urządzeniu dla potrzeb dostępu do serwerów Rational Group oraz brania udziału w dostępnych Grach na Pieniądze, takich jak poker, gry karciane czy zakłady bukmacherskie o ustalonych kursach, oraz Grach na Wirtualne Pieniądze („Gry”) (Oprogramowanie i Gry zwane są łącznie „Usługami”).

 • 1.2Rational Group udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie do użytku prywatnego. Usługi nie są przeznaczone dla (I) osób poniżej 18 roku życia; (II) osób niepełnoletnich na mocy przepisów w lokalnej jurysdykcji; a także (III) osób łączących się z Serwisami z krajów, w których jest to prawnie zabronione. Rational Group nie ma możliwości sprawdzania legalności Usług w każdej jurysdykcji, zatem weryfikacja sytuacji prawnej i sprawdzenie, czy korzystanie z Usług jest legalne w danym regionie, pozostaje obowiązkiem Użytkownika.

 • 1.3Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnym momencie okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu sprawdzenia, czy z Usług nie korzystają osoby niepełnoletnie. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i zablokowania mu, czasowo lub na stałe, dostępu do Usług, jeśli odpowiedni dokument potwierdzający wiek nie zostanie dostarczony lub firma poweźmie podejrzenie, że Użytkownik jest niepełnoletni.

 • 1.4Rational Group, Grupa powiązanych z Rational Group firm oraz licencjodawcy Rational Group (w tym Zewnętrzni Dostawcy) są jedynymi posiadaczami praw do Oprogramowania, kodu, struktury i organizacji Oprogramowania, praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej oraz innych praw. Nie zezwala się – w granicach wytyczonych przez obowiązujące przepisy – na:

  1. kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, programowanie zwrotne, dekompilację, dezasemblację, modyfikację ani tłumaczenie Oprogramowania, ani też podejmowanie jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania w celu stworzenia pochodnych produktów na jego podstawie lub w jakimkolwiek innym celu;
  2. sprzedawanie, przekazywanie, udzielanie sublicencji, przenoszenie, dystrybuowanie ani dzierżawienie Oprogramowania;
  3. udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;
  4. eksportowanie Oprogramowania do innego kraju (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej);
  5. korzystanie z Oprogramowania w sposób zabroniony przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze;

  (każdy z wymienionych powyżej przypadków traktowany będzie jako „Nielegalne Wykorzystanie”).

  Rational Group, Grupa powiązanych z Rational Group firm oraz licencjodawcy Rational Social (wraz z Zewnętrznymi Dostawcami) zastrzegają sobie wszelkie prawa wyrażone bezpośrednio lub dorozumiane, które nie są wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane z Oprogramowaniem.

  Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez Nielegalne Wykorzystanie przez niego Oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Rational Group o każdym wiadomym sobie przypadku Nielegalnego Wykorzystania Oprogramowania przez dowolną osobę oraz do udzielenia Rational Group uzasadnionej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle dostarczonych przez Użytkownika informacji w tym zakresie.

 • 1.5Nazwy „PokerStars”, „BetStars”, „Full Tilt” i „PokerStars Casino”, nazwy domen „pokerstars.eu”, „betstars.eu”, „fulltilt.eu” i „fulltiltmobile.eu” i „pokerstarsmobile.eu”, a także dowolne inne znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe i nazwy domen używane czasem przez Rational Group w Serwisach i Oprogramowaniu (zwane dalej „Znakami Handlowymi”) są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi, nazwami firmowymi i nazwami domen Rational Group lub Grupy powiązanych z Rational Group firm i licencjodawców, a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków Handlowych. Ponadto cała zawartość stron i Serwisów, w tym między innymi Oprogramowanie, ilustracje, obrazki, elementy graficzne, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i teksty (zwane dalej „Zawartością Serwisu”), jest własnością Rational Group lub Grupy powiązanych z Rational Group firm i licencjodawców (w tym Zewnętrznych Dostawców), i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie z Usług oraz Serwisów nie zyskuje żadnych praw do Zawartości Serwisu i/lub Znaków Handlowych ani ich części. W żadnych okolicznościach nie ma on prawa do wykorzystania Zawartości Serwisu i/lub Znaków Handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Rational Group.

  Ponadto Użytkownik zgadza się nie czynić niczego, co naruszałoby lub potencjalnie naruszałoby prawa, w tym prawa własności intelektualnej, posiadane przez Rational Group, Grupę powiązanych z Rational Group firm i licencjodawców (w tym Zewnętrznych Dostawców) do Oprogramowania, Znaków Handlowych lub Zawartości Serwisu. Użytkownik nie będzie też robić niczego, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji Rational Group, Grupy powiązanych z Rational Group firm, pracowników, dyrektorów, urzędników i konsultantów firmy.

 • 1.6Użytkownik zapewnia, że żadne nazwy ani obrazy używane przez niego w ramach Serwisu lub Usług (na przykład nazwa użytkownika i awatar) nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym udziela Rational Group oraz Grupie powiązanych z Rational Group firm na całym świecie nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takich nazw i obrazów w dowolnym celu związanym z Serwisami lub Usługami, z zastrzeżeniem warunków określonych w „Polityce prywatności”.

2. BRAK GWARANCJI

 • 2.1Rational Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, wyrażonej lub domniemanej, w związku z udostępnianymi Użytkownikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”) Usługami i nie zapewnia żadnej gwarancji ani oświadczeń w zakresie ich jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.

 • 2.2Niezależnie od dążeń firmy do zapewnienia Użytkownikowi usług o najwyższej jakości i bezpieczeństwie firma nie gwarantuje, że Usługi będą dostarczane w sposób niezakłócony, nieprzerwany i terminowy, będą wolne od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a Oprogramowanie i Serwisy wolne od wirusów, wad lub innych skaz.

 • 2.3Rational Group zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania Usług według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadomienia o tym Użytkowników, kiedy uzna to za konieczne, w tym (na przykład) po uzyskaniu informacji, że Użytkownik zawarł umowę o dobrowolnym wykluczeniu z gier w jakimkolwiek serwisie hazardowym, lub z powodu zarządzania Oprogramowaniem, jego konserwacji lub aktualizacji, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z dowolnych decyzji pojętych przez Rational Group w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE

 • 3.1Rational Group ma prawo do otwierania, utrzymywania i zamykania kont Użytkowników w Serwisach. Decyzja kierownictwa Rational Group w dowolnej materii dotyczącej konta Użytkownika, korzystania z Usług bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna. Założone przez Użytkownika konto będzie dalej zwane „Kontem Stars”. Konto Stars Użytkownika zapewnia mu dostęp do Serwisów udostępnianych mu na podstawie niniejszej Umowy przez Rational Group w zależności od jego położenia geograficznego. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „konta Użytkownika” lub „konta” oznaczają Konto Stars.

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz na cały okres korzystania z nich Użytkownik oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i zgadza na to, iż:

 • 4.1Korzystanie z Usług niesie ze sobą ryzyko straty pieniędzy, a Rational Group nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie straty.

 • 4.2Rational Group nie jest instytucją finansową i środki deponowane na koncie Rational Group nie są oprocentowane.

 • 4.3Korzystanie z Usług jest dobrowolne, podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

 • 4.4W zgodzie z wymogami prawnymi i w celu zapewniania Użytkownikom dostępu do oprogramowania i korzystania z niego lub usług Firmy przez dowolną z należących do niej stron internetowych Użytkownik będzie zobowiązany do dostarczenia Firmie określonych danych osobowych (włączając w to informacje związane z metodami płatności) oraz wyraża zgodę na dostęp Firmy (lub strony trzeciej działającej w imieniu Firmy) do danych na temat jego lokalizacji i wykorzystanie ich lub podobnych danych, pochodzących z jego urządzenia/komputera, do udostępniania mu Usług/oprogramowania. Użytkownik niniejszym przyznaje Firmie (lub stronie trzeciej działającej w jej imieniu) zgodę na dostęp do takich danych i wykorzystanie ich we wskazanym powyżej celu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na powyższe, nie wolno mu korzystać z oprogramowania ani usług Firmy. Rational Group będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi na Malcie oraz zasadami określonymi w Polityce prywatności.

 • 4.5Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie należnych podatków od nagród lub wygranych pieniężnych uzyskanych za sprawą korzystania z Usług.

 • 4.6Rational Group nie prowadzi dla Użytkowników doradztwa w zakresie podatków i/lub kwestii prawnych. Użytkownicy, którzy pragną uzyskać porady w tym zakresie, winni zwrócić się do odpowiednich doradców lub władz w jurysdykcji, która obejmuje ich miejsce zamieszkania lub pobytu.

 • 4.7Dostęp do usług telekomunikacyjnych i internetowych, niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, jest całkowicie poza kontrolą Rational Group i Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, spowolnienia, ograniczenia lub inne braki w tym zakresie.

 • 4.8Użytkownik ma ukończone 18 lat i nie jest aktualnie dobrowolnie wykluczony z jakiegokolwiek innego internetowego lub mobilnego serwisu hazardowego oraz poinformuje Firmę bezzwłocznie, jeśli zdecyduje się na dobrowolne wykluczenie się z jakiegokolwiek serwisu oferującego usługi hazardowe.

5. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

 • 5.1MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, programowania zwrotnego lub dezasemblowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób.

 • 5.2UŻYTEK OSOBISTY. Usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik ma prawo do stawiania zakładów wyłącznie dla własnej rozrywki. W żadnym wypadku Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze swojego „konta pieniężnego” w Rational Group dla celów innych niż korzystanie z Usług. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia Rational Group pełnych i prawdziwych informacji oraz danych, a także do uaktualniania takich danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

 • 5.3PRZELEWY PIENIĘŻNE. Dostęp do usługi przelewu środków finansowych w Rational Group możliwy jest poprzez „Lobby”, czyli główne okno programu (po kliknięciu przycisku „Kasjer”, a następnie „Przelew do gracza”). Aby dokonać przelewu, Użytkownik musi wpisać kwotę transakcji i pseudonim Stars użytkownika, do którego chce przesłać pieniądze. Użytkownik musi pamiętać o tym, iż to jego obowiązkiem jest upewnienie się przed dokonaniem przelewu, kim jest jego odbiorca. Przelewy Użytkownika podlegają ograniczeniom nakładanym indywidualnie przez Rational Group.

  Na potrzeby realizacji przelewu Rational Group może zażądać od Użytkownika, w myśl umowy licencyjnej Rational Group i zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, dostarczenia dokumentów potwierdzających dane osobowe (np. dowodu osobistego, wyciągów z konta bankowego czy rachunków za media). Procedura ta służy ochronie Użytkowników Rational Group i zapobiega wykorzystywaniu Firmy do prania brudnych pieniędzy lub innych oszustw.

  Usługa przelewu prawdziwych pieniędzy obwarowana jest ponadto następującymi warunkami:

  1. Rational Group zastrzega sobie prawo do zablokowania dowolnego zlecenia przelewu środków lub unieważnienia przelewu w przypadku podejrzenia naruszenia dowolnego z postanowień niniejszej Umowy przez jego nadawcę lub odbiorcę.
  2. Użytkownik dokonujący przelewu przyjmuje do wiadomości, iż przesyłanie środków na inne konto może mieć na celu wyłącznie umożliwienie ich odbiorcy uczestnictwa w Grach i nie może być wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu.
  3. Użytkownik otrzymujący przelew przyjmuje do wiadomości, iż przesłane środki mogą być wykorzystywane wyłącznie do uczestnictwa w Grach, a nie w jakimkolwiek innym celu.
  4. Rational Group może po czasie nałożyć na transakcję wymiany walut opłatę, którą wcześniej zniesiono.

   Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje Zasady realizacji transakcji finansowych i wymiany walut.

 • 5.4GRA W ZMOWIE. Zmowa pomiędzy Użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart w pokerze lub realizowana dowolnymi innymi sposobami jest surowo zabroniona. Rational Group zastrzega sobie, obok innych środków, prawo do ograniczania Użytkownikom możliwości zasiadania i/lub grania przy określonym stole lub w określonym turnieju, w tym do zablokowania dwóm lub więcej Użytkownikom możliwości gry przy tym samym stole lub w tym samym turnieju. Ponadto Rational Group zastrzega sobie prawo do uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym Użytkownikami) lub jakiejkolwiek próby działania w zmowie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, uprawniające Firmę do zamknięcia konta Użytkownika, gdyby podejmował on takie działania lub próby ich wykonania – bez względu na wynik takiej próby.

 • 5.5ZEWNĘTRZNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE GRACZA (EPA). Rational Group zabrania korzystania z zewnętrznych programów wspomagających gracza (External Player Assistance Programs, dalej „Programy EPA”), które zostały zaprojektowane tak, by dawać graczowi „Nieuczciwą Przewagę” nad przeciwnikami. Rational Group definiuje „zewnętrzne” jako odnoszące się do programów komputerowych (innych niż Oprogramowanie), a także do baz danych lub profili nie opierających się na określonym oprogramowaniu (np. stron internetowych czy usług subskrypcji). Rational Group definiuje „Nieuczciwą Przewagę” jako każdy przypadek, kiedy Użytkownik ma dostęp do informacji o innych graczach, poza danymi zdobytymi poprzez własne obserwacje dokonane podczas gry, lub przyczynia się do gromadzenia takich informacji. Firma sugeruje Użytkownikom zapoznanie się ze stroną FAQ – zewnętrzne narzędzia i usługi.

 • 5.6AUTOMATYCZNI GRACZE (BOTY). Korzystanie ze sztucznej inteligencji, w tym m.in. „robotów” w powiązaniu z Usługami jest surowo zabronione. Wszystkie zagrania i działania Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez gracza osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania.

 • 5.7Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Rational Group czynności mających na celu wykrycie zakazanych Programów EPA i uniemożliwienie korzystania z nich. Czynności te mogą obejmować m.in. badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem Rational Group na komputerze Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania takich czynności, w tym m.in. nie będzie korzystać z zewnętrznego oprogramowania powodującego ich omijanie, zakłócanie lub blokowanie.

 • 5.8CHIP-DUMPING (PRZEKAZYWANIE ŻETONÓW). Chip-dumping (przekazywanie żetonów) ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik celowo przegrywa rozdanie pokerowe, by w ten sposób przekazać swoje żetony innemu Użytkownikowi. Dowolny Użytkownik, który zastosuje chip-dumping lub podejmie próbę przekazania w ten sposób żetonów innemu Użytkownikowi podczas gry lub uzyskania żetonów od innego Użytkownika, może zostać na stałe wykluczony i stracić możliwość korzystania z Usług, a jego konto może zostać bezzwłocznie zamknięte. W takich okolicznościach Rational Group nie ma obowiązku zwrócić Użytkownikowi jakichkolwiek pieniędzy, które znajdują się w danym momencie na koncie Użytkownika w Rational Group.

 • 5.9NIEUCZCIWE DZIAŁANIA. W przypadku, gdy Rational Group uzna, iż w trakcie korzystania z Usług Użytkownik działał lub podjął próbę działania w sposób nielegalny, nieuczciwy, bezprawny lub niestosowny, w tym m.in. poprzez podejmowanie czynności wymienionych w punkcie 5 lub jakiekolwiek inne manipulowanie grą, lub też dokonywanie nielegalnych płatności, w tym m.in. korzystanie z kradzionej karty kredytowej lub celowe obciążanie zwrotne konta, lub pranie brudnych pieniędzy, Rational Group ma prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za właściwe, a w szczególności do:

  1. bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług;
  2. zamknięcia konta Użytkownika w Rational Group;
  3. konfiskaty pieniędzy z konta takiego Użytkownika;
  4. ujawnienia informacji o zaistniałej sytuacji (łącznie z tożsamością Użytkownika) instytucjom finansowym, odpowiednim organom i/lub osobom lub podmiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do otrzymania takich informacji;
  5. podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.
 • 5.10WYMIANA WALUT. Użytkownicy mogą na swoim PC lub Urządzeniu dokonywać za pośrednictwem Usług transakcji wymiany walut z użyciem środków trzymanych na swoim koncie Użytkownika („Funkcja Wymiany Walut”). We wszystkich transakcjach dokonanych za pomocą Funkcji Wymiany Walut stosowane będą aktualne kursy wymiany oferowane przez Rational Group dla tego typu transakcji. Będą one aktualizowane na bieżąco, więc możliwe są różnice kursowe w zależności od rodzaju transakcji i fluktuacji wartości walut. Użytkownicy przyjmują do wiadomości istnienie takich wahań kursowych i wpływu, jaki mogą one mieć na wartość posiadanych przez nich środków, przed skorzystaniem z Funkcji Wymiany Walut. Rational Group nie ponosi odpowiedzialności za zyski bądź straty poniesione przez Użytkownika korzystającego z Funkcji Wymiany Walut. Użytkownicy winni też być świadomi, że za wymianę walut dokonywaną za pośrednictwem Funkcji Wymiany Walut Rational Group pobiera opłaty, które, według własnego uznania, może znieść dla transakcji określonych typów. Rational Group może też, według własnego uznania, bez uprzedzenia usunąć lub wycofać obsługę danej waluty.

  Wykorzystywanie Funkcji Wymiany Walut i/lub konta Użytkownika w celu dokonywania spekulacji walutowych lub handlu walutami jest surowo zabronione. W celu zapewnienia uczciwości w korzystaniu z Funkcji Wymiany Walut Rational Group ma prawo, według własnego uznania:

  1. odrzucić lub cofnąć dowolne transakcje wymiany walut dokonane za pomocą Funkcji Wymiany Walut;
  2. ograniczyć liczbę walut na koncie Użytkownika oraz kwot, które mogą być przeliczane z jednej waluty na inną przez danego Użytkownika;
  3. wymagać, by środki przechowywane na koncie Użytkownika i przeliczone za pomocą Funkcji Wymiany Walut na inną walutę zostały wykorzystane w Grach, zanim będzie można je wypłacić, przelać czy też wykorzystać w jakikolwiek inny sposób;
  4. po czasie nałożyć na transakcję wymiany walut opłatę, którą wcześniej zniesiono.

   Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje Zasady realizacji transakcji finansowych i wymiany walut.

 • 5.11ZAKAZ ARBITRAŻU. Wykorzystanie przez Użytkowników Serwisów i ich systemów do ułatwienia arbitrażu poprzez transakcje Wymiany Walut jest surowo zabronione. Gdy Rational Group uzna, że Użytkownik świadomie korzystał z wyżej wymienionych systemów dla osiągnięcia korzyści finansowych poprzez arbitraż, wszelkie jego zyski ulegną przepadkowi i zostaną odjęte od salda jego konta bez ostrzeżenia lub powiadomienia.

 • 5.12Rational Group zabrania osobom przebywającym (również tymczasowo) lub zamieszkałym w określonych jurysdykcjach (włączając w to jurysdykcje, w których dane osoby winny grać zgodnie z obowiązującymi tam przepisami za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonego, licencjonowanego programu do gry) dokonywania wpłat na swoje konta lub angażowania się w Gry na Pieniądze („Zakazane Jurysdykcje”). Osoby takie mogą jednak wypłacić posiadane na koncie środki. Dla uniknięcia wątpliwości określa się, że powyższe ograniczenia dotyczące angażowania się w grę na pieniądze na terenie Zakazanych Jurysdykcji stosuje się również do mieszkańców i obywateli innych krajów, gdy znajdują się oni w Zakazanej Jurysdykcji.

  Każda próba obejścia ograniczeń w grze przez jakiekolwiek osoby znajdujące się w Zakazanej Jurysdykcji stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy. Jako próbę obejścia ograniczeń traktuje się m.in. manipulowanie danymi wykorzystywanymi przez Rational Group do identyfikacji lokalizacji graczy i dostarczanie Rational Group fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na temat miejsca stałego zamieszkania lub obecnego miejsca pobytu. Podjęcie takich prób upoważni Firmę do poczynienia takich kroków, jakie uzna ona za stosowne, a w szczególności do konfiskaty środków z konta Użytkownika.

6. POLITYKA WYPŁAT

 • 6.1Zasady i kryteria wypłacania pieniędzy z konta Użytkownika zamieszczono w Polityce wypłat. Rational Group zastrzega sobie prawo do zastosowania w dowolnym momencie dodatkowych kryteriów i warunków w zakresie oferowanych Użytkownikowi opcji wypłaty.

7. OBRAŹLIWE WYPOWIEDZI LUB TREŚCI

 • 7.1Użytkownikowi zakazuje się podczas korzystania z Usług zamieszczania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, rasistowskich, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych treści, pogróżek lub innych materiałów, których publikacja może się wiązać z naruszeniem przepisów prawa lub które powszechnie uważane są za obraźliwe, za pośrednictwem funkcji rozmów, opisanej w Regulaminie poker roomu, w awatarze lub w korespondencji skierowanej do personelu Rational Group.

8. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY

 • 8.1Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, w tym w ogólności przepisów zawartych w punkcie 10.3, w przypadku naruszenia przez Użytkownika w całości lub części postanowień niniejszej Umowy, w tym m.in. zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

  1. Użytkownik posiada więcej niż jedno aktywne konto;
  2. imię i nazwisko na koncie Użytkownika w Rational Group nie jest zgodne z danymi osobowymi na karcie kredytowej używanej do wpłat na to konto;
  3. Użytkownik dostarczył Rational Group podczas rejestracji w Usługach błędne lub nieprawdziwe dane;
  4. Użytkownik nie osiągnął wieku uprawniającego do korzystania z Usług;
  5. Użytkownik przebywa w jurysdykcji, w której korzystanie z Usług jest prawnie zabronione;
  6. Użytkownik umożliwił lub zezwolił (umyślnie lub nieumyślnie) komuś innemu na korzystanie ze swojego konta w Rational Group;
  7. Użytkownik dokonał obciążeń zwrotnych, odrzucił lub anulował jakąkolwiek płatność dokonaną przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług;
  8. Użytkownik, korzystając z Usług, dopuścił się oszustwa, włączając w to naruszenie jakichkolwiek postanowień z punktów 5 lub 10.17;
  9. Użytkownik korzysta z Serwisów, Usług lub swojego konta w Rational Group w złej wierze;
  10. Użytkownik narusza postanowienia punktu 7 poprzez wypowiedzi na czacie, które zawierają treści o charakterze erotycznym lub obraźliwym, w tym nacechowane fanatyzmem, rasizmem, nienawiścią lub wulgarne;

  Rational Group lub dowolna inna firma działająca w ramach Grupy zastrzega sobie, w nieograniczony sposób, według własnego uznania, prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej z Użytkownikiem, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług lub do jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Grupę, zamknięcia konta Użytkownika w Serwisach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Grupę, konfiskaty pieniędzy z konta Użytkownika w Serwisach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Grupę lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

 • 8.2Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Rational Group, Grupę, wspólników, dyrektorów i pracowników firmy z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom i żądaniom oraz z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

  1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
  2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich;
  3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) za jego zgodą lub bez niej.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 9.1W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, Rational Group ani żaden inny członek Grupy czy licencjodawca (z uwzględnieniem Zewnętrznych Dostawców) nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym m.in. szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli firma Rational Group dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

 • 9.2Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Rational Group lub Grupy za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

10. BEZPIECZEŃSTWO I KONTO UŻYTKOWNIKA

 • 10.1Użytkownikowi wolno posiadać tylko jedno konto w Rational Group i wyłącznie poprzez to konto może on korzystać z oferowanych Usług. Zakładanie przez Użytkownika kolejnych kont na Rational Group jest zabronione. W przypadku, gdy Rational Group dowie się o założonych przez Użytkownika dodatkowych kontach, może je zamknąć bez uprzedzenia i skonfiskować przechowywane na nich środki.

 • 10.2Każdy Użytkownik posiada dostęp do swojego konta za pośrednictwem kombinacji niepowtarzalnego pseudonimu (zwanego dalej „Pseudonimem Stars”), niepowtarzalnego i tajnego hasła (zwanego dalej „Hasłem”) oraz – opcjonalnie – innej numerycznej metody uwierzytelniania, którą wybrać może sam Użytkownik (Pseudonim Stars, Hasło i inny sposób uwierzytelniania zwane dalej będą łącznie „Identyfikatorami Logowania”). Użytkownik jest zobowiązany wybrać swój Pseudonim Stars i Hasło zgodnie z odpowiednimi zasadami.

 • 10.3Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać. Użytkownikowi nie wolno również zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług za pośrednictwem jego konta Użytkownika.

 • 10.4Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich Identyfikatorów Logowania zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego Identyfikatorów Logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

 • 10.5Jeśli Użytkownik korzysta z karty kredytowej lub debetowej, imię i nazwisko właściciela widniejące na takiej karcie MUSZĄ być takie same, jak podane przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisach. Rational Group zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, jeżeli warunek ten nie jest spełniony. W razie zablokowania przez Rational Group konta w wyżej wymienionych okolicznościach Użytkownik winien skontaktować się z obsługą klienta w sprawie szczegółów procesu weryfikacji, pisząc na właściwy z następujących adresów: support@pokerstars.eu, support@fulltilt.eu lub support@betstars.eu. Wypłaty z konta Użytkownika dokonywane przelewem bankowym lub czekiem będą wypłacane wyłącznie w przypadku zgodności danych osobowych z podanymi przy rejestracji konta Użytkownika w Serwisach.

 • 10.6AKTUALIZACJA DANYCH PŁATNOŚCI. Aktualizacja lub uzupełnienie danych płatności może być dokonane wyłącznie poprzez kontakt z obsługą klienta dostępną pod właściwym z następujących adresów: support@pokerstars.eu, support@fulltilt.eu lub support@betstars.eu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z warunkami, na których płatności są akceptowane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznawanie się z wszelkimi zmianami.

 • 10.7AKTYWACJA. W celu dokonania aktywacji konta każdy z Użytkowników może otrzymać na swój zarejestrowany adres mailowy specjalny e-mail aktywacyjny. Gdy proces aktywacji konta nie jest jeszcze zakończony, Rational Group zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkiej aktywności na koncie do czasu zweryfikowania danych.

 • 10.8Jeżeli konto Użytkownika z dodatnim saldem pozostanie nieczynne lub nieaktywne i przez okres przekraczający kolejne 30 miesięcy nie zostanie na nim dokonana żadna transakcja, Rational Group podejmie próbę skontaktowania się z takim Użytkownikiem w sprawie zwrotu środków znajdujących się na koncie. Gdyby nie było to możliwe, pozostające na koncie środki zostaną przekazane urzędowi Malta Gaming Authority.

 • 10.9Użytkownik nie może stawiać za pośrednictwem Usług kwot wyższych, niż wynosi suma pieniędzy na jego koncie.

 • 10.10Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych Rational Group. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych i nie odrzucać ani nie anulować jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Rational Group wszelkie kwoty należne z tytułu zaistnienia obciążeń zwrotnych, odrzucenia lub anulowania dokonanych przez Użytkownika płatności oraz pokryć straty poniesione z tego tytułu przez Rational Group.

 • 10.11Rational Group zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności i tożsamości Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych agencji lub serwisów kredytowych, wykorzystując dane przekazane Rational Group przez Użytkownika podczas rejestracji w Usługach. Zewnętrzne agencje i serwisy kredytowe zachowują zapis tych informacji, ale nie wykorzystują ich w żadnym innym celu.

 • 10.12Rational Group zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych systemów obsługi elektronicznych płatności oraz z usług instytucji finansowych do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika i na jego rzecz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

 • 10.13Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli jego konto jest „aktywne” (czyli Użytkownik logował się na nie w ciągu 12 ostatnich miesięcy), pieniądze zdeponowane przez niego na tym koncie będą przechowywane w jego imieniu na rachunku powierniczym i traktowane jako „Wpłaty Użytkownika”. Jeżeli konto Użytkownika jest „nieaktywne” (czyli Użytkownik nie logował się na nie w ciągu 12 ostatnich miesięcy), pieniądze zdeponowane przez niego na tym koncie przestaną być „Wpłatami Użytkownika” i nie będą przechowywane na rachunku powierniczym, tylko zostaną udostępnione do bezzwłocznego wypłacenia lub wykorzystania w ramach Usług w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, gdy Użytkownik zaloguje się na konto, a środki zostaną automatycznie przekwalifikowane na „Wpłaty Użytkownika”. Ponadto jeśli w ciągu 30 miesięcy na koncie Użytkownika nie zostanie odnotowana żadna transakcja, konto zostanie uznane za „nieczynne” zgodnie z maltańskimi przepisami „Remote Gaming Regulations” i zastosowane zostaną do niego odnośne wymagane przez prawo procedury.

 • 10.14Rational Group zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym czasie bez uprzedzenia danego Użytkownika. Środki znajdujące się na koncie Użytkownika w chwili jego zamknięcia zostaną przekazane na kartę kredytową Użytkownika lub przesłane mu czekiem.

 • 10.15Rational Group może zamknąć konto Użytkownika zgodnie z punktem 9.1.

 • 10.16Użytkownik w dowolnym momencie może zlecić zamknięcie swojego konta, kontaktując się w tym celu z właściwym działem obsługi klienta: support@pokerstars.eu, support@fulltilt.eu lub support@betstars.eu. Jeżeli Rational Group uzna ponowne otwarcie konta Użytkownika za nierozsądne, zostanie ono – wedle uznania Firmy – zamknięte na stałe.

 • 10.17Użytkownikom surowo zabrania się wykorzystywania Usług na potrzeby dokonywania jakiegokolwiek rodzaju nielegalnych przelewów środków pieniężnych. Użytkownikom nie wolno korzystać z Usług do podejmowania jakichkolwiek nielegalnych czy niezgodnych z prawem działań lub dokonywania zabronionych transakcji (w tym prania pieniędzy) w świetle praw obowiązujących w obejmującej Użytkownika jurysdykcji. Jeśli Rational Group poweźmie podejrzenie, że Użytkownik może być lub był zaangażowany w działalność nieuczciwą, nielegalną lub niewłaściwą, w tym m.in. pranie brudnych pieniędzy, lub prowadzącą do innego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, dostęp Użytkownika do Usług zostanie natychmiast zamknięty i/lub konto Użytkownika zostanie zablokowane. Jeśli konto Użytkownika zostanie zamknięte lub zablokowane w takich okolicznościach, Firma nie będzie zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek środków, które mogą się w danym momencie znajdować na koncie takiego Użytkownika. Ponadto Firma będzie uprawniona do poinformowania stosownych władz, innych dostawców usług online oraz banków, wystawców kart kredytowych, firm realizujących elektroniczne płatności oraz innych instytucji finansowych o tożsamości takiego Użytkownika oraz podejrzewanych nielegalnych, nieuczciwych i niewłaściwych działaniach, a Użytkownik będzie w pełni współpracować z Rational Group w sprawach dotyczących badania takiej działalności. Rational Gaming, jako firma zarejestrowana na Malcie, podlega również maltańskim przepisom zapobiegającym praniu pieniędzy.

 • 10.18Polityka i procedury obejmujące Użytkowników podlegających samowykluczeniu są określone na stronach PokerStars, Full Tilt i BetStars poświęconych Odpowiedzialnej Grze w Serwisach.

 • 10.19Ważna informacja dla osób, których miejscem zamieszkania lub stałego pobytu są Niemcy.

  1. Gdy klient, którego miejscem zamieszkania lub stałego pobytu jest Republika Federalna Niemiec, wygrywa zakład, rozliczenie tego zakładu zostaje następnie skorygowane przez potrącenie pięciu procent (5%) wygranej kwoty (wsteczna redukcja kursu).
  2. Gdy klient, którego miejscem zamieszkania lub stałego pobytu jest Republika Federalna Niemiec, skorzysta z opcji wypłaty zakładu przed czasem („cash out”), zgodnie z zasadami korzystania z tej opcji zawartymi w Regulaminie zakładów sportowych, a wypłacana kwota przekracza stawkę, rozliczenie tego zakładu zostaje następnie zostanie skorygowane przez potrącenie pięciu procent (5%) wygranej kwoty.

11. ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE

 • 11.1Oprogramowanie zawiera aplikacje stron trzecich, w tym program do gier kasynowych udostępniany Firmie na podstawie licencji udzielanych przez różne strony trzecie, program do zakładów bukmacherskich opracowany i licencjonowany przez Amelco UK Limited, program opracowany przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com); program ungif napisany przez Erica S. Raymonda; program PSTCollectionView napisany przez Petera Steinbergera (steipete@gmail.com) i oprogramowanie do czcionek prawnie zastrzeżone na rzecz licencjodawcy lub jego dostawców i podlegające prawom autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji („Licencjonowane Oprogramowanie”).

 • 11.2Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanego Oprogramowania podlega wszystkim warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy.

 • 11.3Licencjonowanego Oprogramowania nie wolno zmieniać, modyfikować ani wydzielać z Oprogramowania.

 • 11.4Użytkownik ograniczony jest do „użytkowania wewnętrznego” Licencjonowanego Oprogramowania, co oznacza korzystanie z niego wyłącznie w ramach zwykłych działań Użytkownika na wewnętrzny użytek firmy lub osobisty, a nie do dalszej odsprzedaży, udzielania sublicencji lub dystrybucji. „Zwykłe działania na wewnętrzny użytek firmy” oznaczają (dla Użytkownika, który jest podmiotem) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika, jego pracowników lub upoważnionych przedstawicieli w normalnej, zwykłej wewnętrznej działalności biznesowej. „Zwykłe działania na użytek osobisty” oznaczają (dla Użytkownika, który jest osobą) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika lub jego domownika do wewnętrznego użytku osobistego. Wszyscy tacy pracownicy, przedstawiciele i domownicy powinni zostać zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

 • 11.5Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach Licencjonowanego Oprogramowania, są zastrzeżone.

 • 11.6Oprogramowanie OpenSSL Toolkit, ungif, PSTCollectionView i kryptograficzne zostało dostarczone przez OpenSSL Project, Erica S. Raymonda, Petera Steinbergera i Erica Younga jako gotowy produkt (w stanie „as is”) i jakiekolwiek wyrażone lub domniemane gwarancje, w tym m.in. domniemane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, są wykluczone. W żadnym przypadku OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger ani ich współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wynikowe szkody (w tym m.in. nabywanie towarów lub usług zastępczych; utratę możliwości użytkowania, utratę danych lub zysków bądź zakłócenie działalności) niezależnie od przyczyny i zasady odpowiedzialności, czy to wynikającej z umowy, czy z całkowitej odpowiedzialności, czy z czynu niedozwolonego (m.in. zaniedbania), powstałe w dowolny sposób w związku z korzystaniem z OpenSSL Toolkit, programu ungif, PSTCollectionView oraz oprogramowania kryptograficznego, nawet jeśli zostali oni powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

12. SPORY

 • 12.1Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie historycznych zapisów każdej Gry na Wirtualne pieniądze na serwerach Rational Group. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy układem kart do gry w pokera wyświetlonym na komputerze Użytkownika a zapisem gry na serwerze Rational Group wiążący jest zapis gry przechowywany na serwerze Rational Group. Użytkownik zgadza się, że narzędzia „Instant Hand History” (Natychmiastowa Historia Rozdań) oraz „Hand Replayer” (Powtórki Rozdań) w Oprogramowaniu nie stanowią oficjalnego zapisu przebiegu rozdania.

  Jeśli użytkownik będzie niezadowolony z rozwiązania spornej kwestii przez zespół obsługi klienta, może skontaktować się z urzędem Malta Gaming Authority, wysyłając e-mail na adres support.mga@mga.org.mt. Sprawę można również zgłosić poprzez platformę internetowego rozstrzygania sporów UE. Szczegółowe informacje, wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu składania skarg, dostępne są na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ramach tego procesu konieczne będzie podanie adresu mailowego firmy – należy wtedy wpisać support@pokerstars.eu, support@betstars.eu lub support@fulltilt.eu (w zależności od serwisu, którego dotyczy skarga).

13. POPRAWKI

 • 13.1Rational Group zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Umowy lub jej części w dowolnym momencie bez powiadomienia, a wszelkie takie zmiany zaczynają obowiązywać Użytkownika po upływie 14 dni od opublikowania w Serwisach zmienionej wersji Umowy. Z tego względu zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisów w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy pozostają dalej w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisów przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

14. PRAWO WŁAŚCIWE

 • 14.1Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa Rational Group do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

15. KLAUZULA SALWATORYJNA

 • 15.1W przypadku, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

16. CESJA

 • 16.1Rational Group zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

17. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 • 17.1Żadne zrzeczenie się przez Rational Group roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez Rational Group żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub innych postanowień niniejszej Umowy.

 • 17.2Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim ani innych świadczeń na rzecz osób trzecich nie będących stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem firm wchodzących w skład Grupy lub Zewnętrznych Dostawców.

 • 17.3Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje – ani nie powinno być tak interpretowane – ustanowieniem pomiędzy Firmą a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa ani też joint venture.

 • 17.4Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy Firmą a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem.

 • 17.5Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez Rational Group w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności.

 • 17.6W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją wiążąca jest ta ostatnia.

Copyright © 2016 Rational Intellectual Holdings Limited. Wszystkie 
prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Wszystkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do oprogramowania PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

W odniesieniu do oprogramowania ungif:
Dystrybucja GIFLIB – Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.pokerstars.eu, www.betstars.eu and www.fulltilt.eu.
Z Rational Group można się kontaktować, pisząc na adresy: support@pokerstars.eu (w sprawie pokera i kasyna), support@betstars.eu (w sprawie zakładów bukmacherskich) i support@fulltilt.eu (w sprawach dotyczących marki Full Tilt).

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA – GRY NA WIRTUALNE PIENIĄDZE

1. UDZIELENIE LICENCJI

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1.1Na warunkach zawartych w niniejszej Umowie Rational Social udziela Użytkownikowi niewyłącznego, indywidualnego, niezbywalnego prawa do instalacji i korzystania z Oprogramowania na PC lub Urządzeniu dla potrzeb dostępu do serwerów Rational Social oraz brania udziału w dostępnych Grach na Wirtualne Pieniądze (dalej zwanych „Grami”) (Oprogramowanie i Gry zwane są łącznie „Usługami”).

 • 1.2Rational Social udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie do użytku prywatnego. Usługi nie są przeznaczone do użytku dla (I) osób poniżej 18 roku życia; (II) osób niepełnoletnich na mocy przepisów w swojej jurysdykcji; a także (III) osób łączących się z Serwisem z krajów, w których jest to prawnie zabronione. Rational Social nie ma możliwości sprawdzania legalności Usług w każdej jurysdykcji, zatem weryfikacja sytuacji prawnej i sprawdzenie, czy korzystanie z Usług jest legalne w danym regionie, pozostaje obowiązkiem Użytkownika.

 • 1.3Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnym momencie okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu sprawdzenia, czy z Usług nie korzystają osoby niepełnoletnie. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i zablokowania mu, czasowo lub na stałe, dostępu do Usług, jeśli odpowiedni dokument potwierdzający wiek nie zostanie dostarczony lub firma poweźmie podejrzenie, że Użytkownik jest niepełnoletni.

 • 1.4Rational Social, wraz z firmami powiązanymi oraz licencjodawcami, jest jedynym posiadaczem praw do Oprogramowania, kodu, struktury i organizacji Oprogramowania, praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej oraz innych praw. Nie zezwala się – w granicach wytyczonych przez obowiązujące przepisy – na:

  1. kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, programowanie zwrotne, dekompilację, dezasemblację, modyfikację ani tłumaczenie Oprogramowania, ani też podejmowanie jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania w celu stworzenia pochodnych produktów na jego podstawie lub w jakimkolwiek innym celu;
  2. sprzedawanie, przekazywanie, udzielanie sublicencji, przenoszenie, dystrybuowanie ani dzierżawienie Oprogramowania;
  3. udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;
  4. eksportowanie Oprogramowania do innego kraju (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej);
  5. korzystanie z Oprogramowania w sposób zabroniony przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze;

  (każdy z wymienionych powyżej przypadków traktowany będzie jako „Nielegalne Wykorzystanie”).

  Rational Social, Grupa powiązanych z Rational Social firm oraz licencjodawcy Rational Social zastrzegają sobie wszelkie prawa wyrażone bezpośrednio lub dorozumiane, które nie są wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane z Oprogramowaniem.

  Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez Nielegalne Wykorzystanie przez niego Oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Rational Social o każdym wiadomym sobie przypadku Nielegalnego Wykorzystania Oprogramowania przez dowolną osobę oraz do udzielenia Rational Social uzasadnionej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle dostarczonych przez Użytkownika informacji w tym zakresie.

 • 1.5Nazwa „Rational Social”, nazwy domen „pokerstars.eu”, „fulltilt.eu”, „fulltiltmobile.eu” i „pokerstarsmobile.eu”, a także dowolne inne znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe i/lub nazwy domen używane czasem przez Rational Social w Serwisie i/lub Oprogramowaniu (zwane dalej „Znakami Handlowymi”) są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi, nazwami firmowymi i/lub nazwami domen Rational Social i/lub Grupy powiązanych z Rational Social firm i/lub licencjodawców, a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków Handlowych. Ponadto cała zawartość stron i Serwisu, w tym między innymi Oprogramowanie, ilustracje, obrazki, elementy graficzne, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i teksty (zwane dalej „Zawartością Serwisu”), jest własnością Rational Social lub Grupy powiązanych z Rational Social firm i licencjodawców, i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie z Usług oraz Serwisu nie zyskuje żadnych praw do Zawartości Serwisu i/lub Znaków Handlowych ani ich części. W żadnych okolicznościach nie ma on prawa do wykorzystania Zawartości Serwisu i/lub Znaków Handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Rational Social.

  Ponadto Użytkownik zgadza się nie czynić niczego, co naruszałoby lub potencjalnie naruszałoby prawa, w tym prawa własności intelektualnej, posiadane przez Rational Social, Grupę powiązanych z Rational Social firm i licencjodawców do Oprogramowania, Znaków Handlowych lub Zawartości Serwisu. Użytkownik nie będzie też robić niczego, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji Rational Social, Grupy powiązanych z Rational Social firm, pracowników, dyrektorów, urzędników i konsultantów firmy.

 • 1.6Użytkownik zapewnia, że żadne nazwy ani obrazy używane przez niego w ramach Serwisu lub Usług (na przykład nazwa użytkownika i awatar) nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym udziela Rational Social oraz Grupie powiązanych z Rational Social firm na całym świecie nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takich nazw i obrazów w dowolnym celu związanym z Serwisem lub Usługami, z zastrzeżeniem warunków określonych w „Polityce prywatności”.

 • LICENCJA NA WIRTUALNE ŻETONY

  1.7Podczas korzystania z Usług można „zarabiać”, „kupować” lub „nabywać” wirtualne żetony przeznaczone do użytku w ramach Usług („Wirtualne Żetony”). Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że powyższe terminy nie są używane w sensie rzeczywistym, a tylko symbolicznym, i wyraża zgodę na to, że nie posiada żadnych tytułów ani praw do Wirtualnych Żetonów występujących w jakichkolwiek Grach bądź z nich pochodzących, zarówno „zarobionych” w Grze, jak i „kupionych” od Rational Social, ani też do żadnych innych atrybutów powiązanych z kontem lub przechowywanych w obrębie Usług. Żadna „wirtualna waluta” znajdująca się na koncie Użytkownika nie stanowi rzeczywistego salda ani nie odzwierciedla realnej wartości, a jedynie wyznacza zakres licencji Użytkownika.

 • 1.8Rational Social zabrania i nie uznaje jakichkolwiek przekazów Wirtualnych Żetonów dokonanych rzekomo poza Usługami ani realizowanych w „realnym świecie” domniemanych sprzedaży, zakupów czy podarunków obejmujących cokolwiek, co występuje w Usługach lub z nich pochodzi, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez Rational Social. W związku z powyższym nie wolno udzielać sublicencji, kupować, sprzedawać ani podejmować prób wymiany Wirtualnych Żetonów na posiadające realną wartość dobra poza Grą. Wszystkie takie przekazy lub próby ich dokonania są zakazane i nieważne, i mogą skutkować zamknięciem konta przez Rational Social. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Firma może wszcząć kroki prawne wobec Użytkownika z powodu jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez taki przekaz Wirtualnych Żetonów lub próbę jego dokonania poza Usługami.

 • 1.9Użytkownik ma możliwość wykupienia licencji na odpłatne korzystanie z Wirtualnych Żetonów, odwiedzając stronę zakupów w ramach Usług, pod warunkiem dostarczenia danych rozliczeniowych, potwierdzenia szczegółów zakupu i ponownego potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszej Umowy.

 • 1.10Po zakupieniu przez Użytkownika licencji na Wirtualne Żetony Firma może wysłać mu e-mail z potwierdzeniem danych zamówienia Wirtualnych Żetonów. Należy bezzwłocznie sprawdzić ich poprawność i zachować kopię wiadomości do wglądu w przyszłości. W razie wątpliwości należy przesłać odpowiednie dane na właściwy z następujących adresów: support@pokerstars.eu lub support@fulltilt.eu. Rational Social zachowuje zapisy transakcji, co umożliwi odpowiedzi na wszelkie dalsze pytania.

 • 1.11Dla celów zakupu licencji na korzystanie z Wirtualnych Żetonów zamówienie Użytkownika stanowi przedstawioną Firmie ofertę zakupu licencji na korzystanie z takich Wirtualnych Żetonów, która zostanie zaakceptowana przez firmę w momencie udostępnienia Wirtualnych Żetonów na koncie Użytkownika do wykorzystania w Grach na Wirtualne Pieniądze („Akceptacja”). Licencja Użytkownika na korzystanie z Wirtualnych Żetonów w Grach na Wirtualne Pieniądze to usługa dostarczana przez Rational Social, której bieg rozpoczyna się z chwilą Akceptacji przez Rational Social zakupu Użytkownika. Zakup licencji na korzystanie z Wirtualnych Żetonów nie podlega refundacji przez Rational Social.

 • 1.12Rational Social może w dowolnym momencie zmieniać ceny Usług oraz Wirtualnych Żetonów, na które udziela Użytkownikowi licencji za pośrednictwem Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Rational Social nie jest zobowiązana do zapewnienia zwrotu środków z jakiegokolwiek powodu i że Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata za niewykorzystane Wirtualne Żetony, gdy jego konto zostaje zamknięte, bez względu na to, czy zamknięcie konta było dobrowolne czy przymusowe.

 • 1.13Dla uniknięcia wątpliwości niniejszym wyjaśnia się, że zakup licencji na używanie Wirtualnych Żetonów nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych praw niż uwzględnione w licencji. Należy ponadto wyjaśnić, że zakupiona licencja może zostać przeniesiona wyłącznie wtedy, jeśli zostało to wyraźnie przewidziane w warunkach licencji, oraz że taka licencja nie może zostać odkupiona, sprzedana, przekazana, dziedziczona, dzierżawiona, wynajmowana ani w inny sposób zbyta w zamian za świadczenia posiadające wartość ekonomiczną.

2. BRAK GWARANCJI

 • 2.1Rational Social nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, wyrażonej lub domniemanej, w związku z udostępnianymi Użytkownikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”) Usługami i nie zapewnia żadnej gwarancji ani oświadczeń w zakresie ich jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.

 • 2.2Niezależnie od dążeń Firmy do zapewnienia Użytkownikowi usług o najwyższej jakości i bezpieczeństwie Firma nie gwarantuje, że Usługi będą dostarczane w sposób niezakłócony, nieprzerwany i terminowy, będą wolne od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a Oprogramowanie i Serwis wolne od wirusów, wad lub innych skaz.

 • 2.3Rational Social zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania Usług według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadomienia o tym Użytkowników, kiedy uzna to za konieczne, w tym (na przykład) po uzyskaniu informacji, że Użytkownik zawarł umowę o dobrowolnym wykluczeniu z gier w jakimkolwiek serwisie hazardowym, lub z powodu zarządzania Oprogramowaniem, jego konserwacji lub aktualizacji, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z dowolnych decyzji pojętych przez Rational Social w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE

 • 3.1Rational Social ma prawo do otwierania, utrzymywania i zamykania kont Użytkowników w Serwisie. Decyzja kierownictwa Rational Social w dowolnej materii dotyczącej konta Użytkownika, korzystania z Usług bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna.

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz na cały okres korzystania z nich Użytkownik oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i zgadza na to, iż:

 • 4.1Korzystanie z Usług jest dobrowolne, podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

 • 4.2W zgodzie z wymogami prawnymi i w celu zapewniania Użytkownikom dostępu do oprogramowania i korzystania z niego lub usług Firmy przez dowolną z należących do niej stron internetowych Użytkownik będzie zobowiązany do dostarczenia Firmie określonych danych osobowych (włączając w to informacje związane z metodami płatności) oraz wyraża zgodę na dostęp Firmy (lub strony trzeciej działającej w imieniu Firmy) do danych na temat jego lokalizacji i wykorzystanie ich lub podobnych danych, pochodzących z jego urządzenia/komputera, do udostępniania mu Usług/oprogramowania. Użytkownik niniejszym przyznaje Firmie (lub stronie trzeciej działającej w jej imieniu) zgodę na dostęp do takich danych i wykorzystanie ich we wskazanym powyżej celu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na powyższe, nie wolno mu korzystać z oprogramowania ani usług Firmy. Rational Social będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązujących na Malcie oraz zasadami określonymi w Polityce prywatności.

 • 4.3Dostęp do usług telekomunikacyjnych i internetowych, niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, jest całkowicie poza kontrolą Rational Social i Rational Social nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, spowolnienia, ograniczenia lub inne braki w tym zakresie.

 • 4.4Użytkownikowi zabrania się korzystania z Usług w jakikolwiek sposób przynoszący jakiekolwiek zyski czy korzyści finansowe lub umożliwiający ich przekaz i odbiór Użytkownikowi lub osobom trzecim (niezależnie od tego, czy występują one w imieniu Użytkownika, czy też nie). Wirtualne Żetony jako takie nie posiadają żadnej wartości i są nieprzekazywalne i niewymienialne w ramach konta Użytkownika, chyba że ma to miejsce w zgodzie z polityką przelewów. Wirtualne Żetony jako takie nie posiadają żadnej wartości i nie można ich wymienić na żadną prawdziwą walutę czy nagrodę. W związku z tym zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, leasingowania, sprzedaży, handlowania, darowania, zapisywania w testamencie oraz stosowania innych sposobów przekazania konta Użytkownika czy dowolnych Wirtualnych Żetonów z nim powiązanych osobom trzecim.

 • 4.5Użytkownik ma ukończone 18 lat i nie jest aktualnie dobrowolnie wykluczony z jakiegokolwiek innego internetowego lub mobilnego serwisu hazardowego oraz poinformuje Firmę bezzwłocznie, jeśli zdecyduje się na dobrowolne wykluczenie się z jakiegokolwiek serwisu oferującego usługi hazardowe.

5. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

 • 5.1MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, programowania zwrotnego lub dezasemblowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób.

 • 5.2UŻYTEK OSOBISTY. Usługi przeznaczone są wyłącznie do osobistego użytku i rozrywki, a nie do generowania zysków czy przynoszenia korzyści finansowych, i nie powinny być w żaden sposób wykorzystywane w takim celu. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia Rational Social pełnych i prawdziwych informacji oraz danych, a także do uaktualniania takich danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

 • 5.3GRA W ZMOWIE. Zmowa pomiędzy Użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart w pokerze lub realizowana dowolnymi innymi sposobami jest surowo zabroniona. Rational Social zastrzega sobie, obok innych środków, prawo do ograniczania Użytkownikom możliwości zasiadania i/lub grania przy określonym stole lub w określonym turnieju, w tym zablokowania dwóm lub więcej Użytkownikom możliwości gry przy tym samym stole lub w tym samym turnieju. Ponadto Rational Social zastrzega sobie prawo do uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym Użytkownikami) lub jakiejkolwiek próby działania w zmowie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, uprawniające Rational Social do zamknięcia konta Użytkownika, gdyby podejmował on takie działania lub próby ich wykonania – bez względu na wynik takiej próby.

 • 5.4ZEWNĘTRZNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE GRACZA (EPA). Rational Social zabrania korzystania z zewnętrznych programów wspomagających gracza (External Player Assistance Programs, dalej „Programy EPA”), które zostały zaprojektowane tak, by dawać graczowi „Nieuczciwą Przewagę” nad przeciwnikami. Rational Social definiuje „zewnętrzne” jako odnoszące się do programów komputerowych (innych niż Oprogramowanie), a także do baz danych i profili nie opierających się na określonym oprogramowaniu (np. stron internetowych czy usług subskrypcji). Rational Social definiuje „Nieuczciwą Przewagę” jako każdy przypadek, kiedy Użytkownik ma dostęp do informacji o innych graczach, poza danymi zdobytymi poprzez własne obserwacje dokonane podczas gry, lub przyczynia się do gromadzenia takich informacji. Firma zachęca do zapoznania się ze stroną zawierającą FAQ dla zakazanego oprogramowania.

 • 5.5AUTOMATYCZNI GRACZE (BOTY). Korzystanie ze sztucznej inteligencji, w tym m.in. „robotów” w powiązaniu z Usługami jest surowo zabronione. Wszystkie zagrania i działania Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez gracza osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania.

 • 5.6Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Rational Social czynności mających na celu wykrycie zakazanych Programów EPA i uniemożliwienie korzystania z nich. Czynności te mogą obejmować m.in. badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem Rational Social na komputerze Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania takich czynności, w tym m.in. nie będzie korzystać z zewnętrznego oprogramowania powodującego ich omijanie, zakłócanie lub blokowanie.

 • 5.7CHIP-DUMPING (PRZEKAZYWANIE ŻETONÓW). Chip-dumping (przekazywanie żetonów) ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik celowo przegrywa rozdanie pokerowe, by w ten sposób przekazać swoje Wirtualne Żetony innemu Użytkownikowi. Dowolny Użytkownik, który zastosuje chip-dumping lub podejmie próbę przekazania w ten sposób żetonów innemu Użytkownikowi podczas gry, może zostać na stałe wykluczony i stracić możliwość korzystania z Usług, a jego konto może zostać bezzwłocznie zamknięte. W takich okolicznościach Rational Social nie ma obowiązku zwrócić ani przekazać Użytkownikowi jakichkolwiek Wirtualnych Żetonów, które znajdują się w danym momencie na koncie Użytkownika w Rational Social.

 • 5.8NIEUCZCIWE DZIAŁANIA. W przypadku, gdy Rational Social uzna, iż w trakcie korzystania z Usług Użytkownik działał lub podjął próbę działania w sposób nielegalny, nieuczciwy, bezprawny lub niestosowny, w tym m.in. poprzez podejmowanie czynności wymienionych w punkcie 5 lub jakiekolwiek inne manipulowanie grą, lub też dokonywanie nielegalnych płatności, w tym m.in. korzystanie z kradzionej karty kredytowej, celowe obciążanie zwrotne konta lub pranie brudnych pieniędzy, Rational Social ma prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za właściwe, w tym m.in. do:

  1. bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług;
  2. zamknięcia konta Użytkownika w Rational Social;
  3. konfiskaty wszystkich Wirtualnych Żetonów z konta takiego Użytkownika;
  4. podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

6. OBRAŹLIWE WYPOWIEDZI LUB TREŚCI

Użytkownikowi zakazuje się podczas korzystania z Usług zamieszczania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, rasistowskich, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych treści, pogróżek lub innych materiałów, których publikacja może się wiązać z naruszeniem przepisów prawa lub które powszechnie uważane są za obraźliwe, za pośrednictwem funkcji rozmów, opisanej w Regulaminie poker roomu, w awatarze lub w korespondencji skierowanej do personelu Rational Social.

7. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY

 • 7.1Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, w przypadku naruszenia przez Użytkownika w całości lub części postanowień niniejszej Umowy, Rational Social lub dowolna inna firma z Grupy, która świadczy usługi Użytkownikowi, zastrzega sobie prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej z Użytkownikiem, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług lub do jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Grupę, zamknięcia konta Użytkownika w Serwisie lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Grupę, konfiskaty wszystkich Wirtualnych Żetonów z konta Użytkownika w Serwisie lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Grupę i/lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

 • 7.2Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Rational Social, Grupę, wspólników, dyrektorów i pracowników firmy z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom i żądaniom oraz z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

  1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
  2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich;
  3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) za jego zgodą lub bez niej.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 8.1W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, Rational Social ani żaden inny członek Grupy nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym m.in. szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli firma Rational Social dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

 • 8.2Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Rational Social lub Grupy za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

9. BEZPIECZEŃSTWO I KONTO UŻYTKOWNIKA

 • 9.1Każdy Użytkownik posiada dostęp do swojego konta za pośrednictwem kombinacji niepowtarzalnego pseudonimu (zwanego dalej „Pseudonimem Stars”), niepowtarzalnego i tajnego hasła (zwanego dalej „Hasłem”) oraz – opcjonalnie – innej numerycznej metody uwierzytelniania, którą wybrać może sam Użytkownik (Pseudonim Stars, Hasło i inny sposób uwierzytelniania zwane dalej będą łącznie „Identyfikatorami Logowania”). Użytkownik jest zobowiązany wybrać swój Pseudonim Stars i Hasło zgodnie z odpowiednimi zasadami.

 • 9.2Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać. Użytkownikowi nie wolno również zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług za pośrednictwem jego konta Użytkownika.

 • 9.3Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich Identyfikatorów Logowania zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego Identyfikatorów Logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

 • 9.4Użytkownikowi wolno posiadać tylko jedno konto w Rational Social i wyłącznie poprzez to konto może on korzystać z oferowanych Usług. Zakładanie przez Użytkownika kolejnych kont na Rational Social jest zabronione. W przypadku, gdy Rational Social dowie się o założonych przez Użytkownika dodatkowych kontach, może je zamknąć bez uprzedzenia i skonfiskować przechowywane na nich Wirtualne Żetony.

 • 9.5Użytkownik nie może stawiać za pośrednictwem Usług kwot wyższych, niż wynosi suma Wirtualnych Żetonów posiadanych na jego koncie w Rational Social.

 • 9.6Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych Rational Social. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych i nie odrzucać ani nie anulować jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Rational Social wszelkie kwoty należne z tytułu zaistnienia obciążeń zwrotnych, odrzucenia lub anulowania dokonanych przez Użytkownika płatności oraz pokryć straty poniesione z tego tytułu przez Rational Social.

 • 9.7Rational Social zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności i tożsamości Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych agencji lub serwisów kredytowych, wykorzystując dane przekazane Rational Social przez Użytkownika podczas rejestracji w Usługach. Zewnętrzne agencje i serwisy kredytowe zachowują zapis tych informacji, ale nie wykorzystują ich w żadnym innym celu.

 • 9.8Rational Social zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych systemów obsługi elektronicznych płatności i/lub z usług instytucji finansowych do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika i na jego rzecz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

10. ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE

 • 10.1Oprogramowanie zawiera (jako komponent) aplikacje stron trzecich, w tym program opracowany przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/); oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com); program ungif napisany przez Erica S. Raymonda; program PSTCollectionView napisany przez Petera Steinbergera (steipete@gmail.com) i oprogramowanie do czcionek zastrzeżone na rzecz licencjodawcy lub jego dostawców i podlegające prawom autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji.

 • 10.2Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanego Oprogramowania podlega wszystkim warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy.

 • 10.3Licencjonowanego Oprogramowania nie wolno zmieniać, modyfikować ani wydzielać z Oprogramowania.

 • 10.4Użytkownik ograniczony jest do „użytkowania wewnętrznego” Licencjonowanego Oprogramowania, co oznacza korzystanie z niego wyłącznie w ramach zwykłych działań Użytkownika na wewnętrzny użytek firmy lub osobisty, a nie do dalszej odsprzedaży, udzielania sublicencji lub dystrybucji. „Zwykłe działania na wewnętrzny użytek firmy” oznaczają (dla Użytkownika, który jest podmiotem) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika, jego pracowników lub upoważnionych przedstawicieli w normalnej, zwykłej wewnętrznej działalności biznesowej. „Zwykłe działania na użytek osobisty” oznaczają (dla Użytkownika, który jest osobą) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika lub jego domownika do wewnętrznego użytku osobistego. Wszyscy tacy pracownicy, przedstawiciele i domownicy powinni zostać zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

 • 10.5Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach Licencjonowanego Oprogramowania, są zastrzeżone.

 • 10.6Oprogramowanie OpenSSL Toolkit, ungif, PSTCollectionView i kryptograficzne zostało dostarczone przez OpenSSL Project, Erica S. Raymonda, Petera Steinbergera i Erica Younga jako gotowy produkt (w stanie „as is”) i jakiekolwiek wyrażone lub domniemane gwarancje, w tym m.in. domniemane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, są wykluczone. W żadnym przypadku OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger ani ich współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wynikowe szkody (w tym m.in. nabywanie towarów lub usług zastępczych; utratę możliwości użytkowania danych lub zysków bądź zakłócenie działalności) niezależnie od przyczyny i zasady odpowiedzialności, czy to wynikającej z umowy, czy z całkowitej odpowiedzialności, czy z czynu niedozwolonego (np. zaniedbania), powstałe w dowolny sposób w związku z korzystaniem z OpenSSL Toolkit, programu ungif, PSTCollectionView oraz oprogramowania kryptograficznego, nawet jeśli zostali oni powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

11. SPORY

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie historycznych zapisów każdej Gry na Wirtualne Pieniądze na serwerach Rational Social. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy układem kart do gry w pokera wyświetlonym na komputerze Użytkownika a zapisem gry na serwerze Rational Social wiążący jest ten ostatni. Użytkownik zgadza się, że narzędzia „Instant Hand History” (Natychmiastowa Historia Rozdań) oraz „Hand Replayer” (Powtórki Rozdań) w Oprogramowaniu nie stanowią oficjalnego zapisu przebiegu rozdania.

12. POPRAWKI

Rational Social zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Umowy lub jej części w dowolnym momencie bez powiadomienia, a wszelkie takie zmiany zaczynają obowiązywać Użytkownika po upływie 14 dni od opublikowania w Serwisie zmienionej wersji Umowy. Z tego względu zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisu w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy pozostają dalej w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

13. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa Rational Social do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

14. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

15. CESJA

Rational Social zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

16. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 • 16.1Żadne zrzeczenie się przez Rational Social roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez Rational Social żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub innych postanowień niniejszej Umowy.

 • 16.2Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim ani innych świadczeń na rzecz osób trzecich nie będących stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem firm wchodzących w skład Grupy.

 • 16.3Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje – ani nie powinno być tak interpretowane – ustanowieniem pomiędzy Firmą a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa ani też joint venture.

 • 16.4Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy Firmą a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem.

 • 16.5Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez Rational Social w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności.

 • 16.6W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją wiążąca jest ta ostatnia.

Copyright © 2016 Rational Intellectual Holdings Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Wszystkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do oprogramowania PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger steipete@gmail.com

W odniesieniu do oprogramowania ungif:
Dystrybucja GIFLIB – Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.pokerstars.eu i www.fulltilt.eu.
Kontakt z Rational Social jest możliwy poprzez adresy e-mail: support@pokerstars.eu lub support@fulltilt.eu.

Wersja nr 14.4 umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania PokerStars, BetStars i Full Tilt.
Obowiązuje od kwietnia 2016 r.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ
DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.