Brand icon pokerBrand icon casinoBrand icon sports

Regulamin giełdy zakładów

Wstęp

Stosowanie i interpretacja

Regulamin giełdy zakładów („Regulamin Giełdy”) należy rozpatrywać łącznie z ogólnym regulaminem, którego jest częścią.

Regulamin Giełdy ma zastosowanie do zakładów oferowanych i stawianych na Giełdzie Zakładów. Regulamin Giełdy nie obejmuje zakładów oferowanych i stawianych w serwisie bukmacherskim. Regulamin Giełdy składa się z następujących części:

 • Wstęp (część niniejsza);
 • Regulamin Ogólny Giełdy;
 • Regulamin Dyscyplin; oraz
 • Regulamin Kategorii (dostępny na stronach poszczególnych kategorii zakładów w zakładce „Regulamin” bądź przez przycisk „Regulamin” lub „i”).

Regulamin Ogólny Giełdy ma zastosowanie do wszystkich zakładów, o ile Regulamin Kategorii lub Regulamin Dyscyplin nie stanowi inaczej. W przypadku rozbieżności między Regulaminem Dyscyplin a Regulaminem Ogólnym Giełdy nadrzędny jest Regulamin Dyscyplin. W przypadku rozbieżności między Regulaminem Kategorii a Regulaminem Ogólnym Giełdy lub Regulaminem Dyscyplin nadrzędny jest Regulamin Kategorii, o ile nie określono inaczej.

Do dyscyplin lub kategorii nie wymienionych w Regulaminie Dyscyplin zastosowanie ma Regulamin Ogólny Giełdy i Regulamin Kategorii.

Uwaga! Giełda Zakładów i serwis bukmacherski podlegają odrębnym regulaminom. Różne są zasady oferowania i rozliczania zakładów oraz zarządzania zakładami: w niektórych przypadkach zakład rozliczony w jednym z serwisów jako wygrany w drugim może być rozstrzygnięty jako przegrany. Ponadto zastosowanie mogą mieć odmienne zasady rozliczania: zakład uznany w jednym z serwisów za wygrany może zostać rozliczony w drugim jako „ex aequo” lub unieważniony. Przed postawieniem zakładu na wybranej platformie użytkownik powinien się zapoznać z obowiązującymi na niej zasadami obstawiania.

Regulamin Kategorii

Regulamin Kategorii pełni funkcję informacyjną co do sposobu zarządzania przez nas daną kategorią zakładów. Może on również zawierać zasady rozliczeń, jednak zawsze należy rozpatrywać go w połączeniu w Regulaminem Ogólnym Giełdy i Regulaminem Dyscyplin. W Regulaminie Kategorii znajdować się będzie zazwyczaj odnośnik do Regulaminu Ogólnego Giełdy.

Niezależnie od podanych w Regulaminie Kategorii informacji o sposobie zarządzania daną kategorią zakładów zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, według własnego uznania, dowolnej kategorii w dowolnej chwili, w tym m.in. w celu przeprowadzenia koniecznych działań administracyjnych i/lub działań wymaganych do zapewnienia ochrony klientom.

Po opublikowaniu danej kategorii zakładów jej regulamin nie będzie modyfikowany w inny sposób niż na potrzeby poprawek oczywistych błędów i/lub uściślenia już podanych informacji.

Odpowiedzialność klienta

Klient powinien zapoznać się ze wszystkimi zapisami Regulaminu Giełdy obejmującymi kategorię zakładów, z której chce skorzystać. Klient nie powinien polegać wyłącznie na lekturze Regulaminu Kategorii, ponieważ z reguły nie zawiera on wszystkich odnośnych zasad.

Szczegółowe zasady korzystania z Giełdy Zakładów

Postępowanie klienta

Klient zobowiązuje się postępować w dobrej wierze w stosunku do pozostałych stron zakładu postawionego na Giełdzie Zakładów. Pozostałe strony zakładu będą mogły wyegzekwować od klienta ten obowiązek. W szczególności klient zobowiązuje się nie stawiać zakładów naruszających jakiekolwiek regulaminy i zasady dotyczące danej dyscypliny lub zasady postępowania obowiązujące klienta.

Działanie Giełdy Zakładów

Operator Giełdy Zakładów zapewnia platformę, za której pośrednictwem klienci mogą zawierać wzajemne zakłady w dostępnych kategoriach. W przypadku zakładów zawartych na Giełdzie między klientami (a także osobami, które nie są klientami PokerStars) firma PokerStars występuje nie jako strona, a jako pośrednik.

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania oferty zakładu klienta na Giełdzie Zakładów bez wcześniejszego powiadomienia.

Klient nie może wyznaczać osób, które miałyby być stronami jakichkolwiek jego ofert zakładów.

Nie gwarantujemy, że każda oferta zakładu wyświetlona w serwisie będzie dostępna do przyjęcia przez klienta. Całość lub część oferty zakładu wyświetlonej jako dostępna na Giełdzie Zakładów po danym kursie może zostać anulowana przez jedną lub więcej stron, zanim przyjęcie zakładu przez klienta zostanie przetworzone przez system. W takich przypadkach wycofanie oferty zakładu ma pierwszeństwo przed zarejestrowaniem jej przyjęcia. Nieudana próba przyjęcia zakładu zostanie jednak opublikowana jako oferta dla innych klientów.

Zakłady klientów obstawiających na Giełdzie Zakładów mogą zostać sparowane z Betfair – firmą należącą do grupy Flutter. Takie przypadki stanowią bardzo niewielki procent operacji na Giełdzie Zakładów i zwykle zachodzą w jednej z poniższych sytuacji: 

 • Dla stymulacji aktywności w danej kategorii oraz zwiększenia sumy, jaką można postawić na zdarzenie. Może to mieć miejsce w pobocznych kategoriach (zwłaszcza przy pierwszym udostępnieniu danej kategorii zakładów) lub kategoriach dotyczących mniej popularnych wydarzeń, celem zapewnienia klientom szerszej oferty obstawiania.
 • Dla zmniejszenia zobowiązań Betfair i grupy Flutter w razie wystąpienia danego wyniku, np. bardzo prawdopodobnego rezultatu dużego wydarzenia. 

Zastosowanie lepszego kursu

Funkcja zastosowania lepszego kursu umożliwia klientom sparowanie ich zakładu po najatrakcyjniejszym kursie dostępnym na Giełdzie Zakładów.

Dzięki tej funkcji w przypadku pojawienia się lepszego kursu już po wysłaniu zlecenia zakładu zostanie on automatycznie sparowany na korzystniejszych warunkach. 

Opcja zastosowania lepszego kursu jest automatycznie włączona dla wszystkich klientów. Korzystając z Giełdy Zakładów, klient zgadza się na domyślne włączenie tej funkcji.

Parowanie krzyżowe

W wielu kategoriach zakładów oprócz parowania zakładów „za” i „przeciwko” na ten sam typ może dojść do parowania krzyżowego między różnymi typami lub kategoriami. 

Parowanie krzyżowe między typami: Zlecony zakład może zostać sparowany z niesparowanymi kwotami z pozostałych typów w danej kategorii. Pozwala to uzyskać lepszy kurs niż przy łączeniu zakładów „za” i „przeciwko” w obrębie jednego typu. 

Parowanie krzyżowe między kategoriami zakładów: Niektóre typy w danych kategoriach odpowiadają jednej lub kilku kombinacjom zakładów z innych kategorii dotyczących tego samego wydarzenia (np. wynik meczu, handicap azjatycki, dokładny wynik czy suma goli). Zlecony zakład może zostać wtedy sparowany z niesparowanymi kwotami z typów z innej kategorii zakładów na to samo wydarzenie. Pozwala to uzyskać lepszy kurs niż przy łączeniu zakładów „za” i „przeciwko” w obrębie jednego typu.

Opłaty

Prowizja Giełdy Zakładów

Prowizja jest niewielką sumą pieniędzy pobieraną z wygranych uzyskanych w obrębie danej kategorii zakładów. Pełni ona funkcję opłaty za oferowanie usługi i prowadzenie Giełdy Zakładów. Pod uwagę brane są wszystkie zakłady klienta w danej kategorii (razem, nie oddzielnie). Prowizja jest zatem pobierana jednorazowo w kategoriach, w których klient osiągnął zysk netto (nigdy w kategoriach, w których klient zanotował przegraną lub wyszedł na zero). Procent prowizji można sprawdzić na stronie salda konta na Giełdzie Zakładów.

Opłaty Giełdy Zakładów Betfair

Posiadacze konta Betfair, czy to założonego teraz czy wcześniej, wciąż podlegają odnośnym opłatom Betfair i nie mogą się od nich uchylać. Wszelkie próby uniknięcia opłat Betfair mogą skutkować zamknięciem konta PokerStars klienta.

Opłaty giełdy zakładów PokerStars Exchange

Rezerwujemy sobie prawo do nakładania na graczy podwyższonych opłat. Będziemy się kontaktować bezpośrednio z posiadaczami kont, których to dotyczy.

Uchylanie się od opłat

Jeśli ustalimy, że jedna osoba lub grupa osób używa kilku lub więcej kont na Giełdzie Zakładów lub giełdzie zakładów prowadzonej przez firmę z grupy Flutter („Giełda Zakładów Betfair”) w celu uniknięcia lub obniżenia należnych opłat, przy ich naliczaniu możemy potraktować wszystkie te konta jako należące do jednego użytkownika. W takich sytuacjach odnośne konta zostaną powiązane i będą solidarnie odpowiedzialne za wszelkie nieuiszczone opłaty.

Giełda zakładów – regulamin ogólny

Przyjmowanie zakładów

Zakład jest zawarty, kiedy gracz otrzyma potwierdzenie jego sparowania (w całości lub częściowo) i widnieje on w sekcji „Moje zakłady na giełdzie”, wraz z przyporządkowanym numerem. W razie wątpliwości co do ważności zakładu gracz winien sprawdzić listę swoich sparowanych i niesparowanych zakładów lub skontaktować się z obsługą klienta. 

Zatwierdzony zakład, sparowany w całości lub częściowo, pozostaje w mocy i nie można go unieważnić. Gracze ponoszą wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie poprawności stawianych zakładów. 

W żadnym wypadku nie będziemy spełniać próśb klientów o unieważnienie zakładu, niezależnie od przedstawionego powodu, jak między innymi błędny wybór kursu, stawki bądź rodzaju zakładu („za”/„przeciw”). 

W razie powstania sporu dotyczącego zatwierdzenia lub niezatwierdzenia jakiejkolwiek transakcji na koncie gracza rozstrzygający będzie zapis transakcji w bazie danych.

Anulowanie oferty zakładu

W dowolnej chwili można anulować niesparowany zakład. Dokonuje się tego na stronie danej kategorii w naszym serwisie. 

Unieważnienie jest w mocy od chwili jego potwierdzenia przez nas. Jeśli prośba anulowania zakładu nie zostanie otrzymana i przetworzona na czas, gracz przyjmuje do wiadomości, że oferta jest otwarta i możliwa do przyjęcia. 

Jeśli w czasie między wysłaniem a zaakceptowaniem prośby anulowania zakładu nastąpi jego częściowe lub całkowite sparowanie, unieważnienie może nie dojść do skutku. W takim przypadku pierwotna oferta gracza (lub jej część) pozostanie w mocy i zakład będzie zawarty. 

Korekta niesparowanego zakładu jest równoznaczna z jego anulowaniem i postawieniem nowego, z inną wartością stawki lub kursu. 

W chwili zamknięcia kategorii unieważnimy wszystkie otwarte zakłady lub oferty.

Minimalne i maksymalne stawki i kursy

Minimalna stawka na Giełdzie Zakładów wynosi 2 £/$/€/CAD. Maksymalna stawka zależna jest od kursu oraz środków w obrębie danej kategorii. Minimalny kurs wynosi 1,01, a maksymalny – 1000.

Wyniki i rozliczanie zakładów

Zasady ogólne

Zakłady w poszczególnych kategoriach będą rozliczane zgodnie z Regulaminem Kategorii i/lub Regulaminem Dyscyplin.

Jeśli Regulamin Kategorii lub Regulamin Dyscyplin nie wyszczególnia, jak i na jakiej podstawie rozliczana jest dana kategoria, zakłady będą rozstrzygane na podstawie oficjalnych wyników przedstawionych przez organizację zarządzającą zawodami, bez względu na ewentualne późniejsze dyskwalifikacje czy korekty wyników. Wyjątek stanowią zmiany ogłoszone w ciągu 24 godzin od pierwotnego rozliczenia danej kategorii w celu skorygowania błędów wynikłych z niewłaściwie podanych rezultatów.

W razie braku dostępności oficjalnych wyników zostaną one ustalone przez nas (w sposób uzasadniony) na podstawie niezależnych źródeł. W takich przypadkach, jeśli w ciągu 48 godzin od rozliczenia kategorii zakładów pojawią się w przestrzeni publicznej nowe informacje, podejmiemy (w sposób uzasadniony), jedną z poniższych decyzji:

 • Kategorie zostaną przywrócone lub rozliczone ponownie w świetle nowych informacji.
 • Przed przywróceniem lub ponownym rozliczeniem kategorii poczekamy na dalsze informacje. Z wyjątkiem sytuacji, gdy ogłosiliśmy, iż czekamy na dalsze informacje, nie zostaną uwzględnione żadne informacje, które pojawią się w przestrzeni publicznej po 48 godzinach od rozliczenia kategorii (bez względu na to, czy prowadziłyby one do zmiany wyniku).

W razie jakiejkolwiek niepewności co do wyniku lub potencjalnego wyniku zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia rozliczenia dowolnej kategorii zakładów na czas nieokreślony, do chwili wyjaśnienia niepewności w sposób zasadnie nas zadowalający. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia jakiejkolwiek kategorii zakładów, jeśli niepewność dotycząca rozliczenia nie zostanie wyjaśniona w sposób zasadnie nas zadowalający.

Ponowne rozliczenie

Zakłady są generalnie rozliczane niedługo po zakończeniu odnośnego wydarzenia. W ramach udogodnień dla klienta możemy rozliczyć (w całości lub częściowo) niektóre zakłady przed ogłoszeniem oficjalnych wyników (bądź zwiększyć dostępne saldo klienta o minimalną potencjalną wygraną z danej kategorii). Zastrzegamy sobie jednak prawo do korekty rozliczenia, jeśli:

 • oficjalny wynik różni się od tego, który został uwzględniony we wstępnym rozliczeniu; lub
 • cała kategoria zostanie ostatecznie unieważniona. 

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia niewłaściwego rozliczenia (na przykład będącego wynikiem błędu ludzkiego lub technicznego).

Ponowne rozliczenie kategorii zakładów może skutkować korektą salda klienta, uwzględniającą zmiany w rozliczeniu.

Brak uczestnictwa w zawodach, wycofanie, dyskwalifikacja

Jeśli Regulamin Kategorii zawiera informację o zasadzie zachowania ważności wszystkich zakładów niezależnie od uczestnictwa danego zespołu/zawodnika w zawodach („all-in run or not” itp.), wszystkie zakłady na zespół/zawodnika pozostaną ważne niezależnie od tego, czy zespół/zawodnik przystąpi do zawodów od początku lub w ich trakcie.

Jeżeli Regulamin Kategorii nie informuje o ważności zakładów niezależnie od uczestnictwa zespołu/zawodnika, obowiązują postanowienia Regulaminu Dyscyplin.

W przypadku, gdy dojdzie do dyskwalifikacji, wycofania lub walkoweru zespołu/zawodnika po rozpoczęciu wydarzenia, typy na zespół/zawodnika zostaną uznane za przegrane, o ile przynajmniej jeden inny zespół/zawodnik ukończył zawody. Jeśli żaden zespół/zawodnik nie ukończył rozpoczętych zawodów, zakłady będą unieważnione, o ile nie doszło już do bezwarunkowego ich rozstrzygnięcia.

Zakłady „zwycięży z [zespołem/zawodnikiem X]”

Możemy niekiedy oferować kategorie zakładów zależne od uczestnictwa danego zespołu/zawodnika. Jeśli zespół/zawodnik wymieniony w nazwie kategorii zakładów lub Regulaminie Kategorii nie weźmie udziału w turnieju lub wydarzeniu, wszystkie zakłady w tej kategorii zostaną unieważnione. Na przykład w przypadku kategorii „Zwycięży z Djokoviciem” wszystkie zakłady zostaną unieważnione, jeśli Djoković nie wystąpi w turnieju. Jeśli jednak w turnieju nie zagra jakikolwiek inny zawodnik, zakłady pozostaną w mocy.

Zespół/zawodnik zostanie uznany za takiego, który wziął udział w zawodach, jeżeli zakres jego uczestnictwa umożliwił zarejestrowanie oficjalnego wyniku lub miejsca w tabeli (również w przypadku dyskwalifikacji, ale z wyłączeniem wszelkich sytuacji, gdy zespół/zawodnik nie rozpoczął rywalizacji).

Przerwanie, anulowanie, przełożenie

Niektóre kategorie zakładów objęte są odmiennymi zasadami, które przedstawione są w Regulaminie Dyscyplin i/lub Regulaminie Kategorii. Jeśli ww. dokumenty nie zawierają postanowień dotyczących przerwania, anulowania lub przełożenia wydarzenia, zastosowanie mają poniższe zasady.

W odniesieniu do meczu, spotkania, konkursu, wyścigu itp.: jeśli wydarzenie nie zostanie dokończone w ciągu trzech dni od pierwotnie wyznaczonej daty zakończenia, wszystkie zakłady na to wydarzenie będą unieważnione, o ile nie doszło już do bezwarunkowego ich rozstrzygnięcia.

W odniesieniu do turnieju, rozgrywek itp.: Jeśli wydarzenie nie zostanie dokończone w ciągu trzech dni od pierwotnie wyznaczonej daty zakończenia, wszystkie zakłady powiązane z wydarzeniem zostaną rozliczone zgodnie z oficjalnym orzeczeniem organizacji zarządzającej zawodami, o ile decyzja taka zostanie wydana w ciągu 90 dni od pierwotnie wyznaczonej daty zakończenia. Jeśli w ww. 90-dniowym okresie takie orzeczenie nie zostanie wydane, zakłady ze wszystkich kategorii powiązanych z wydarzeniem zostaną unieważnione, o ile nie doszło już do bezwarunkowego ich rozstrzygnięcia. Zakłady podlegające unieważnieniu, które zostały już częściowo rozliczone w ramach udogodnień dla klienta, również zostaną unieważnione.

Decyzja o uznaniu kategorii zakładów za powiązaną z meczem itp. lub turniejem itp. zostanie podjęta przez nas (w sposób uzasadniony). Niezależnie od powyższego obowiązują następujące definicje poszczególnych kategorii zakładów:

 • Zwycięzca Ligi Europy = turniej;
 • Zwycięzca grupy Ligi Mistrzów = turniej;
 • Król strzelców Premier League = turniej;
 • Kto lepszy na 72 dołkach (golf) = mecz;
 • Zwycięzca Pucharu Rydera = turniej;
 • Zwycięzca turnieju golfowego = turniej;
 • Zwycięzca turnieju tenisowego = turniej;
 • Zwycięzca meczu testowego (krykiet) = mecz;
 • Zwycięzca końcowy The Ashes (krykiet) = turniej;
 • Wyścig samochodowy (np. Grand Prix) = mecz.

Zmiana miejsca

Sporty zespołowe: w przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczu już po opublikowaniu kategorii zakładów zostaną one unieważnione tylko wtedy, gdy spotkanie zostanie przeniesione na obiekt drużyny pierwotnie mającej wystąpić jako goście.

Sporty inne niż zespołowe: jeśli po opublikowaniu kategorii zakładów dojdzie do zmiany pierwotnego obiektu spotkania, wszystkie zakłady pozostaną w mocy.

W przypadku zmiany nawierzchni już po opublikowaniu zakładu (np. z trawy naturalnej na sztuczną w hokeju) wszystkie zakłady pozostaną ważne.

Okresy czasu

Niektóre kategorie zakładów dotyczą czasu, jaki upłynie do chwili danego zdarzenia (np. kiedy padnie pierwszy gol). Jeśli zdarzenie ma miejsce w doliczonym czasie gry (czyli w przedłużeniu regulaminowego), przyjmuje się, że nastąpiło ono w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. Przykład: gol zdobyty w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zostanie zarejestrowany jako strzelony w 45 minucie.

Wszystkie zakłady odnoszą się do regulaminowego czasu gry włącznie z doliczonym przez sędziego. Dogrywki i serie rzutów karnych nie są uwzględniane.

W przypadku znajdujących się w Regulaminie Giełdy odniesień do określonej „liczby dni” uwzględniany jest koniec dnia wg czasu lokalnego po upływie wyznaczonej liczby dni. Przykład: jeśli mecz piłki nożnej jest zaplanowany na 1 grudnia, zapis regulaminu uwzględniający dokończenie meczu w ciągu trzech dni oznacza, że mecz musi dobiec końca najpóźniej 4 grudnia o godz. 23:59:59.

Zarządzanie zakładami na żywo

Zasady ogólne

Regulamin Kategorii może zawierać zapis, że dana kategoria nie jest „aktywnie zarządzana”. Oznacza to, że będziemy się starali zawieszać te kategorie zakładów w chwili rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, ale nie gwarantujemy, że nastąpi to we właściwym czasie.

Nie będziemy częściowo zawieszać typów na Giełdzie Zakładów w chwili rozpoczęcia wydarzenia (choć może to mieć miejsce w serwisie bukmacherskim).

Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za zarządzanie swoimi zakładami podczas trwania wydarzenia.

W kontekście zakładów na żywo klienci muszą pamiętać, że transmisje oznaczone przez nadawców jako „na żywo” mogą być opóźnione lub prezentowane z odtworzenia. Zakres opóźnienia może być różny w zależności od systemu/wyposażenia używanego do odbierania obrazów lub danych.

Kategorie zakładów nie do kontynuacji na żywo (wszystkie dyscypliny poza wyścigami konnymi i chartów)

W przypadku wszystkich dyscyplin poza wyścigami konnymi i chartów, jeśli dana kategoria zakładów nie była zaplanowana do przejścia w tryb na żywo, ale mimo to nie została przez nas zawieszona w odpowiedniej chwili:

 • jeśli wyznaczony jest czas rozpoczęcia, wszystkie zakłady sparowane po nim zostaną unieważnione; oraz
 • jeśli nie ma wyznaczonego czasu rozpoczęcia, podejmiemy próbę jego ustalenia i wszystkie zakłady sparowane po nim zostaną unieważnione.

Kategorie zakładów nie do kontynuacji na żywo (wyścigi konne i chartów)

W przypadku wyścigów konnych i chartów, jeśli dana kategoria zakładów nie była zaplanowana do przejścia w tryb na żywo, wszystkie zakłady sparowane po oficjalnym czasie rozpoczęcia zostaną unieważnione.

Kategorie zakładów do kontynuacji na żywo

W przypadku zakładów zaplanowanych do kontynuacji na żywo będziemy się starali zmienić ich status, gdy tylko nastąpi czas rozpoczęcia wydarzenia. Powinien on być podany w Regulaminie Kategorii, jednak niezależnie od zawartych tam informacji nie gwarantujemy, że dana kategoria zakładów zostanie w chwili rozpoczęcia wydarzenia zawieszona i przełączona w tryb na żywo.

Kategorie zakładów do kontynuacji na żywo (wszystkie dyscypliny poza wyścigami konnymi i chartów)

Jeśli dana kategoria zakładów jest zaplanowana do kontynuacji na żywo i w chwili rozpoczęcia wydarzenia (i) intencjonalnie przełączymy ją w tryb na żywo lub (ii) zawiesimy kategorię i anulujemy niesparowane zakłady, wszystkie zakłady sparowane po czasie rozpoczęcia (i przed intencjonalnym przełączeniem w tryb na żywo) zostaną unieważnione. Będziemy się starali ustalić właściwy czas rozpoczęcia (lub przyjmiemy zaplanowany) i zakłady zawarte po tym czasie będą unieważnione. W przypadku wciąż trwającego wydarzenia będziemy się starali udostępnić powiązaną kategorię zakładów do obstawiania na żywo. 

Kategorie zakładów do kontynuacji na żywo (wyścigi konne i chartów)

Jeśli dana kategoria zakładów jest zaplanowana do kontynuacji na żywo, ale w chwili oficjalnego rozpoczęcia wydarzenia (i) nie przełączymy jej w tryb na żywo lub (ii) nie zawiesimy kategorii i nie anulujemy niesparowanych zakładów, wszystkie zakłady sparowane po oficjalnym czasie rozpoczęcia zostaną unieważnione.

Jeśli kategoria zakładów zaplanowana jest do przejścia w tryb na żywo, ale nie zawiesimy jej w chwili nadejścia czasu rozpoczęcia (i niesparowane zakłady nie zostaną wtedy anulowane), ale kategoria zostanie intencjonalnie przełączona w tryb na żywo w późniejszym czasie po rozpoczęciu wydarzenia, wszystkie zakłady sparowane po oficjalnym czasie rozpoczęcia pozostaną ważne, z wyjątkiem tych na australijskie wyścigi konne, w którym to przypadku wszystkie zakłady sparowane między czasem rozpoczęcia a czasem przełączenia w tryb na żywo zostaną unieważnione.

Zakłady niesparowane w chwili nadejścia czasu rozpoczęcia

Zwykły zakład na Giełdzie Zakładów jest stawiany przez wybranie kursu na dany typ na stronie kategorii zakładów. Kiedy taki zakład jest częściowo lub całkowicie niesparowany, można go normalnym trybem modyfikować lub anulować. Możliwe jest pozostawienie otwartego zakładu po rozpoczęciu wydarzenia (patrz sekcja o opcji utrzymywania zakładów poniżej).

Jeśli ze względu na brak udziału uczestnika w wydarzeniu obniżka kursu wyniesie co najmniej 2,5% dla zakładów na zwycięstwo lub co najmniej 4% dla zakładów na miejsce, niesparowane zakłady „przeciwko” na wszystkich pozostałych uczestników objętych tą kategorią zostaną unieważnione. Klient może również anulować zakład wystawiony na Giełdzie Zakładów, nawet jeśli włączył opcję jego kontynuacji na żywo.

Opcja utrzymywania zakładów

W przypadku kategorii zakładów zaplanowanych do kontynuacji na żywo w chwili rozpoczęcia wydarzenia klient może ustawić, aby niesparowany zakład nie był anulowany po przejściu kategorii w tryb na żywo. Należy w tym celu wybrać i potwierdzić opcję „Na żywo: utrzymaj” w panelu zarządzania zakładem. Zakład ten, w przeciwieństwie do pozostałych niesparowanych zakładów, nie zostanie anulowany w chwili rozpoczęcia wydarzenia.

Zgodnie z powyższym, jeśli uczestnik, który nie wystąpił w zawodach, zostanie usunięty z danej kategorii zakładów, stosujemy zasadę anulowania niesparowanych ofert „przeciwko” dotyczących wszystkich pozostałych uczestników ujętych w kategorii, o ile z powodu braku udziału uczestnika w zawodach doszło do obniżenia kursu o co najmniej 2,5% (zakłady na zwycięstwo) lub 4% (zakłady na miejsce). Nie dotyczy to jedynie przypadków późnego wycofania się z zawodów, kiedy to oferty „przeciwko” dotyczące startującego uczestnika, w których zaznaczono opcję utrzymania na żywo, nie są anulowane. Zostanie za to obniżony kurs „przeciwko” dla zakładów na miejsce, proporcjonalnie do obniżki kursu spowodowanej przez brak udziału uczestnika w zawodach. Podobnie stanie się w przypadku zakładów na zwycięzcę, o ile brak udziału danego uczestnika spowodował obniżkę kursu o co najmniej 2,5%.

Jeśli dojdzie do późnego wycofania uczestnika z zawodów, możemy nie zdążyć usunąć go z danej kategorii przed jej przełączeniem do trybu na żywo. W takich przypadkach, jeśli będziemy w stanie określić, czy wycofany został istotny uczestnik (czyli taki, którego brak udziału w zawodach powoduje obniżkę kursu o ok. 20% lub więcej w kategorii zakładów na zwycięzcę), zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszystkich zakładów „przeciwko” (zarówno w kategorii zakładów na zwycięzcę, jak i na miejsce) przed przełączeniem kategorii do trybu na żywo. Jeżeli w przypadku późnego wycofania uczestnika nie anulujemy zakładów „przeciwko” z opcją utrzymania (na przykład dlatego, że w chwili nadejścia czasu rozpoczęcia nie wiadomo, który uczestnik został wycofany), wszelkie takie zakłady postawione między czasem rozpoczęcia a przejściem do trybu na żywo zachowają pierwotny kurs. Oznacza to, że ww. zakłady „przeciwko” z opcją utrzymania nie będą podlegać obniżce kursu, która w wyniku późnego wycofania uczestnika zostanie nałożona po zakończeniu wydarzenia na zakłady sparowane w chwili rozpoczęcia wydarzenia lub wcześniej.

W wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakładów z opcją utrzymania w celu ochrony klientów. O ile nie stanowią inaczej zapisy Regulaminu Kategorii, obowiązuje jednak ogólna zasada, że zakład z opcją utrzymania nie jest anulowany, chyba że pozostaje niesparowany po zamknięciu (ostatecznym) kategorii zakładów wraz z zakończeniem wydarzenia.

Dla uniknięcia wątpliwości określa się, że jeśli na przykład w meczu piłki nożnej wystąpi istotne zdarzenie, a inne niesparowane zakłady zostaną anulowane przed powtórnym otwarciem kategorii, zakład z opcją utrzymania nie będzie anulowany.

Zakłady „kto lepszy”

Zakłady „kto lepszy” na pojedyncze wydarzenia dotyczą zespołu/zawodnika z najlepszym wynikiem, czasem lub miejscem w klasyfikacji końcowej wydarzenia w obrębie wyznaczonej pary lub grupy zespołów/zawodników. Jeśli żaden z zespołów/zawodników objętych zakładem „kto lepszy” nie ukończy zawodów lub nie uzyska oficjalnego wyniku, czasu lub miejsca w klasyfikacji końcowej, zakłady zostaną anulowane, o ile nie stanowią inaczej zapisy Regulaminu Dyscyplin i/lub Regulaminu Kategorii. Jeżeli któryś z zespołów/zawodników objętych zakładem „kto lepszy” nie ukończy zawodów lub nie uzyska oficjalnego wyniku, czasu lub miejsca w klasyfikacji końcowej, postawione na niego zakłady zostaną uznane za przegrane, o ile przynajmniej jeden z pozostałych zespołów/zawodników ukończył zawody lub uzyskał oficjalny wynik, czas lub miejsce w klasyfikacji końcowej.

Zakłady „kto lepszy” na uzyskane miejsce w turnieju lub zawodach z więcej niż jedną rundą rozliczane są z uwzględnieniem najdalszej rundy, do której zakwalifikował się dany zespół/zawodnik (niezależnie od udziału w niej) bądź najlepszego wyniku, czasu lub miejsca w finale lub tej samej rundzie turnieju/zawodów. Jeśli zespoły/zawodnicy dotrą do tej samej rundy zawodów i nie uzyskają dalszej kwalifikacji po wzięciu udziału w różnych biegach, zastosowanie będzie miała zasada „ex aequo” bez względu na miejsce zajęte w odnośnych biegach. Zakłady będą częściowo rozliczane po zakończeniu każdej rundy, a wszelkie dyskwalifikacje, kary czy korekty mające miejsce później pozostaną bez wpływu na te rozstrzygnięcia. Jeśli co najmniej jeden z zespołów/zawodników zostanie zdyskwalifikowany, na potrzeby rozliczenia przyjmuje się, że zdyskwalifikowany zespół/zawodnik osiągnął dalszy etap turnieju/zawodów od wszystkich uczestników, którzy odpadli z rywalizacji przed ww. dyskwalifikacją, a jednocześnie zakończył swój udział jako ostatni (lub ostatni ex aequo w przypadku większej liczby dyskwalifikacji) w stosunku do wszystkich uczestników, którzy w tej chwili pozostali w rywalizacji. Jako czas dyskwalifikacji przyjmuje się moment usunięcia zespołu/zawodnika z turnieju/zawodów przez organizację zarządzającą, a nie chwilę zaistnienia zdarzenia, które spowodowało dyskwalifikację.

Jeśli któryś z zespołów/zawodników nie weźmie żadnego udziału w wydarzeniu, wszystkie powiązane zakłady „kto lepszy” zostaną unieważnione.

Jeśli dojdzie do odwołania lub skrócenia turnieju/zawodów, w wyniku czego dany zespół/zawodnik nie ukończy turnieju/zawodów z jakiegokolwiek innego powodu niż wycofanie lub dyskwalifikacja, zakłady będą unieważnione, o ile nie zostały już bezwarunkowo rozstrzygnięte.

Zakłady na osiągnięcie konkretnego etapu

Przy rozliczeniach zakładów na osiągnięcie konkretnego etapu (np. awans do finału) uwzględniany będzie etap osiągnięty przez zespół/zawodnika, zgodnie z zapisami w Regulaminie Kategorii, niezależnie od tego, czy zespół/zawodnik wystąpi na tym etapie. Zakłady będą rozliczane po etapie kwalifikacji/awansu, a późniejsze dyskwalifikacje czy korekty wyników nie będą brane pod uwagę.

Zakłady „ex aequo”

O ile nie stanowią inaczej zapisy Regulaminu Dyscyplin i/lub Regulaminu Kategorii, do wydarzeń, w których doszło do wyłonienia większej niż przewidziana liczby zwycięskich typów, zastosowanie ma zasada „ex aequo”.

W przypadku każdego sparowanego zakładu na odnośny zwycięski typ kwota stawki najpierw jest zmniejszana przez pomnożenie jej przez iloraz oczekiwanych zwycięskich typów (zgodnie z zapisami Regulaminu Kategorii) i ostatecznych zwycięskich typów: stawka x (liczba oczekiwanych zwycięskich typów / liczba ostatecznych zwycięskich typów). Następnie klienci ze zwycięskim zakładem „za” otrzymują wypłatę za obniżoną stawkę (obniżona stawka x kurs), a pozostała część oryginalnej stawki jest wypłacana klientom obstawiającym „przeciwko”.

Przykład: W turnieju golfowym zwyciężył indywidualnie jeden zawodników, a siedmiu ukończyło rywalizację ex aequo na 2. miejscu. W przypadku zakładu na 5 najlepszych zawodników turnieju po rozliczeniu wypłat za zwycięzcę następuje ustalenie wygranych za czterech kolejnych zawodników w klasyfikacji. Klient A postawił 300 po kursie 4,0 na jednego z zawodników (zakład „za”), a klient B obstawił „przeciwko” temu rozstrzygnięciu. Przy rozliczeniu stawka (300) jest mnożona przez 4/7 (liczba oczekiwanych zwycięskich typów podzielona przez liczbę ostatecznych zwycięskich typów), co daje obniżoną stawkę 171,43. Pozostała część pierwotnej stawki (128,57) przekazywana jest obstawiającemu „przeciwko”. Następnie obstawiający „za” otrzymuje wypłatę w wysokości obniżona stawka x kurs (4 x 171,43 = 685,72).

Jeśli stroną zawierającą zakład z klientem jest Betfair, na potrzeby sekcji dotyczącej zasady „ex aequo” określenia „klient A”, „klient B” lub „obstawiający przeciwko” należy odpowiednio rozumieć jako „Betfair”.

Wypłata przed czasem

Opcja wypłaty przed czasem jest oferowana do różnych kategorii na Giełdzie Zakładów. To prosty sposób na zainkasowanie ustalonego zysku lub ograniczenie straty bez czekania na zakończenie wydarzenia. Jeśli gracz zdecyduje się na wypłatę przed czasem, automatycznie postawimy zakłady w danej kategorii, aby zabezpieczyć pozycję gracza.

Należy pamiętać, że usunięcie danego uczestnika zawodów z kategorii może zmienić ostateczne wyliczenie wygranej i klient może otrzymać niższą kwotę niż ta, która była wyświetlona na przycisku wypłaty przed czasem.

Po wysłaniu zlecenia wypłaty przed czasem gracz otrzyma powiadomienie, czy zostało ono przyjęte. Nie ma gwarancji przyjęcia zlecenia wypłaty przed czasem i może się ono zakończyć niepowodzeniem, jeśli na przykład dana kategoria zakładów zostanie zawieszona lub kursy się zmienią przed przetworzeniem zlecenia.

Jeśli zlecenie wypłaty przed czasem zostanie przyjęte, pojawi się odpowiedni komunikat, a zakłady (bądź ich części) zostaną rozliczone w tym samym czasie co wszystkie pozostałe zakłady z tej kategorii. Wtedy też na konto klienta zostanie przekazana należna wygrana.

Wypłata przed czasem zostanie cofnięta (a stawka będzie zwrócona), jeśli: (i) wypłata przed czasem dotyczy zakładu, którego kategoria zostanie później unieważniona (np. gdy dojdzie do przerwania wydarzenia) lub ;(ii) wypłata przed czasem dotyczy zakładu 2-torowego (remis = zwrot stawki), a wydarzenie zakończy się remisem.

W przypadku nieudanego zlecenia wypłaty przed czasem klient ujrzy komunikat z informacją i wyjaśnieniem. Może również zostać przedstawiona nowa oferta wypłaty przed czasem.

Przetworzenie zlecenia wypłaty przed czasem zakładu na żywo może potrwać dłużej z powodu opóźnienia zakładu na żywo.

Opcja może być niedostępna, jeśli suma środków w obrębie danej kategorii jest zbyt niska.

Opcja wypłaty przed czasem nie jest obecnie oferowana do wszystkich zakładów na Giełdzie Zakładów. Kategorie, w których jest ona dostępna, są oznaczone odpowiednią ikoną.

Opcja wypłaty przed czasem oferowana jest na poziomie kategorii, a nie pojedynczych zakładów. Jeśli zatem klient postawił dwa oddzielne zakłady na ten sam wynik, albo może wypłacić przed czasem oba, albo nie może żadnego (tzn. niemożliwe jest wypłacenie przed czasem tylko jednego).

Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia uprzednio przyznanej wypłaty przed czasem, jeśli dojdzie do niewłaściwego rozliczenia zakładu lub kategorii (na przykład z powodu błędu ludzkiego lub technicznego) bądź zakład/kategoria ulegnie późniejszemu unieważnieniu. Ponowne rozliczenie zakładu może skutkować korektą salda klienta, uwzględniającą zmiany w rozliczeniu.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub wyłączenia funkcji wypłaty przed czasem w dowolnym momencie.

Stawiając zakład z intencją użycia funkcji wypłaty przed czasem, należy pamiętać, że nie ma gwarancji, iż wypłata przed czasem będzie dostępna w chwili, gdy gracz zechce postawić kolejny zakład (niezależnie od tego, czy niedostępność usługi wypłaty przed czasem pozostaje pod naszą kontrolą).

Pozostałe postanowienia

Wszelkie wzmianki okresów czasu w Regulaminie Giełdy odnoszą się do strefy czasowej, w której odbywa się wydarzenie. Na przykład godzina rozpoczęcia meczu piłkarskiego podana jest w czasie lokalnym.

Wszelkie zamieszczane informacje podawane są w dobrej wierze. Nie możemy jednak wziąć odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniechania w zakresie jakichkolwiek informacji, jak m.in. kursy, uczestnicy, czasy, wyniki lub statystyki ogólne.

Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich oczywistych błędów i zobowiązujemy się podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia uczciwego i przejrzystego administrowania zakładami.

W przypadkach, gdy w dowolnej kompletnej kategorii zakładów wyświetlona jest nieprawidłowa nazwa zespołu/zawodnika (z wyjątkiem pomniejszych błędów pisowni) bądź niewłaściwa liczba zespołów, zawodników lub wyników, albo kategoria zostanie opublikowana z użyciem niepoprawnych danych (np. wynikających z zastosowania niewłaściwego algorytmu potencjalnych strat lub parowania krzyżowego), bądź zawiera oczywisty błąd (np. wynikający z niewłaściwego zastosowania narzędzia parowania krzyżowego), zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia kategorii zakładów i (działając w sposób uzasadniony) unieważnienia wszystkich sparowanych zakładów w tej kategorii.

Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy obstawiany typ jest rzeczywiście tym, który chce obstawić. Na przykład jeśli zawodnik nazywa się tak samo jak inny, nie biorący udziału w odnośnym zdarzeniu, obowiązkiem klienta jest upewnienie się, który zawodnik został przez nas ujęty w danej kategorii zakładów i czy klient stawia zakład na właściwego zawodnika.

Przy rozliczeniu dowolnej kategorii zakładów kwoty wygranych/strat i prowizji są zaokrąglane w górę lub dół do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli końcówka wynosi 0,005, zostanie zaokrąglona do 0,01.

Możemy, w dowolnej chwili i według własnego uznania, podjąć decyzję o zawieszeniu stawiania zakładów dowolnej kategorii, nawet jeśli miałoby to nastąpić wcześniej niż wg zapisów Regulaminu Giełdy. W celu zapewnienia uczciwości zakładów możemy również unieważnić niektóre zakłady w danej kategorii lub też całą kategorię zakładów.

Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnej chwili i według własnego uznania, do zawieszenia kategorii zakładów na Giełdzie Zakładów bez zawieszania odpowiadającej jej kategorii w serwisie bukmacherskim bądź do zawieszenia lub wycofania danej kategorii zakładów w serwisie bukmacherskim bez zawieszania odpowiadającej jej lub powiązanej z nią kategorii na Giełdzie Zakładów.

Klient powinien pamiętać, że jeśli postawi powiązane ze sobą lub odpowiadające sobie zakłady na Giełdzie Zakładów i w serwisie bukmacherskim (i/lub w serwisach firm trzecich), może dojść do unieważnienia zakładów na jednej platformie (zgodnie z naszym regulaminem), podczas gdy zakłady na innej pozostaną w mocy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec klienta w przypadku, gdy nastąpi korekta lub unieważnienie jednego lub więcej jego zakładów zgodnie z naszym regulaminem, nawet jeśli pozostałe z powiązanych zakładów pozostaną w mocy lub klient uzależnił postawienie zakładów na jednej platformie od wniesienia powiązanych zakładów na innej.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym momencie zmian w Regulaminie Giełdy. Każda taka zmiana staje się wiążąca i wchodzi w życie z chwilą opublikowania, a wszelkie zakłady zawarte po opublikowaniu zmian będą podlegać nowemu Regulaminowi Giełdy.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania w dowolnej chwili niesparowanych zakładów w celu ochrony klientów.

Podejrzane zakłady

Termin „podejrzane zakłady” odnosi się do sytuacji, gdy istnieją realne podstawy do stwierdzenia, że jakiś zakład lub więcej zakładów postawiono w podejrzanych okolicznościach. W szczególności chodzi tu o przypadki takie, jak:

 • Pojawienie się w krótkim okresie dużej liczby zakładów i/lub serii zakładów nietypowego rodzaju (w porównaniu z normami obstawiania) na te same zdarzenia.
 • Pojawienie się dużej liczby zakładów i/lub serii zakładów nietypowego rodzaju zawierających te same typy w sytuacji, gdy teoretyczne prawdopodobieństwo wygranej w momencie postawienia zakładów, wyliczone w oparciu o dostępne wtedy kursy, znacznie się różni od teoretycznego prawdopodobieństwa wygranej wyliczonego przy użyciu kursów startowych.
 • Podanie w wątpliwość uczciwości przebiegu jednego lub więcej wydarzeń, na przykład jeśli któryś z uczestników wydarzenia zaprezentował niespodziewaną formę i istnieją realne podstawy do założenia, że użytkownik lub ktoś z nim powiązany mógł o tym wiedzieć w momencie stawiania zakładu, a informacje te zostały zatajone przed ogółem w celu uzyskania nieuczciwej przewagi w dowolnych zakładach postawionych na to wydarzenie.
 • Wystąpienie realnych podstaw do podejrzeń, że zakład lub seria powiązanych zakładów nie zostały fizycznie postawione przez użytkownika, tylko automatycznie, w dowolny inny sposób niż stawianie każdego zakładu osobiście przez posiadacza konta i za pośrednictwem tego konta.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż użytkownik nieuczciwie wykorzystał zewnętrzne czynniki lub wpływy mające związek z jakimikolwiek obstawianymi wydarzeniami.
 • Wystąpienie realnych podstaw do podejrzeń, że użytkownik otworzył lub ma pod swoją kontrolą więcej niż jedno konto w celu zatajenia rzeczywistej wartości, natury lub rzeczywistego schematu zakładów stawianych przez użytkownika lub w jego imieniu. Dotyczy to również sytuacji, gdy dodatkowe konta są zarejestrowane na inne imiona i nazwiska.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż użytkownik działa w powiązaniu z innymi osobami lub w czyimś imieniu.
 • Wystąpienie realnych przesłanek do stwierdzenia, iż zakłady zostały postawione z miejsca lub urządzenia innego niż deklarowane.
 • Wystąpienie nietypowego schematu zakładów, postawionych w krótkim okresie przez jednego użytkownika lub kilku graczy i opiewających na łączne zobowiązanie przekraczające kwotę, jakiej spodziewalibyśmy się po podobnych zakładach w danym okresie czasu (na podstawie zarejestrowanych długoterminowych trendów).

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z wyżej wyszczególnionych sytuacji w zależności od okoliczności mogą zostać podjęte następujące działania (nie ograniczając możliwości firmy do skorzystania z innych dostępnych środków):

 • Skierowanie do użytkownika prośby o dostarczenie dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do ustalenia, czy działania użytkownika istotnie kwalifikują się jako podejrzane zakłady.
 • Zawieszenie lub wstrzymanie płatności w dowolnej kwocie (lub jej części) do czasu otrzymania od użytkownika satysfakcjonującego dowodu, że zakładu nie można uznać za zakład podejrzany. Na przykład w razie podejrzeń, że zakłady mogły zostać postawione w sposób automatyczny, firma może zażądać racjonalnego dowodu, że każdy zakład został postawiony osobiście/ręcznie przez użytkownika za pośrednictwem jego konta w naszym serwisie. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości i akceptuje fakt przyznania firmie prawa do gromadzenia i przetwarzania – według własnego uznania – wszystkich informacji powiązanych ze schematami stawiania zakładów przez użytkownika, jego danymi osobowymi, wpłatami środków oraz innych powiązanych informacji i dochodzeń/zapytań, które służą badaniu czynności wskazujących na naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zawieszenie lub wstrzymanie płatności w dowolnej kwocie (lub jej części), zwykle nie dłużej niż na 30 dni, ale w uzasadnionych przypadkach na tak długo, jak będzie to konieczne (na przykład na czas prowadzenia dochodzenia przez firmę, dowolną federację sportową, organ kontrolujący gry hazardowe, organy ścigania lub dowolną inną stronę trzecią).
 • Unieważnienie zakładu lub zakładów przed wydarzeniem. Gdy będzie to możliwe, firma poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że zakłady zostały unieważnione przed rozpoczęciem powiązanego z nimi wydarzenia.
 • Obliczenie dowolnych wygranych na podstawie kursu startowego dla typu/typów. Jeśli będzie to możliwe, firma poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że dane zakłady będą rozliczane po kursie startowym.
 • Ograniczenie wypłaty wygranych, gdyby wystąpiła niezwykła częstotliwość lub nietypowy schemat zakładów na te same typy w krótkim okresie (przy racjonalnych podstawach do podejrzeń, że zakłady takie są powiązane). W razie konieczności ograniczenia takie będą nakładane na większą liczbę kont do wysokości maksymalnej wypłaty dla indywidualnych zakładów w danej kategorii.
 • W sytuacji, gdy zaistnieją realne podstawy do założenia, że użytkownik uczestniczył w jakichkolwiek podejrzanych zakładach lub był z nimi powiązany, w celu przeprowadzenia dochodzenia firma skorzysta ze wszelkich uzasadnionych środków, włączając w to stosowane w branży praktyki służące do wykrywania działania w zmowie, podejrzanych zakładów, nadużyć i oszustw.
 • Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta w razie uzasadnionych podejrzeń co do powiązań takiego konta z jakimkolwiek z opisanych działań.
 • W przypadku uznania przez nas zakładu za nieważny lub zadeklarowania jego unieważnienia przed wydarzeniem wszystkie sumy pobrane z konta użytkownika w związku z tym zakładem zostaną zwrócone.
 • Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia od użytkownika pokrycia wszelkich strat, które wynikły – bezpośrednio lub pośrednio – ze stawiania podejrzanych zakładów. Prawo to stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich innych praw (w tym przepisów prawa precedensowego), które firma może egzekwować przeciwko użytkownikowi w świetle regulaminu serwisu lub innych przepisów.
 • Firma bez względu na okoliczności nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez użytkownika lub inną osobę w wyniku zachowań opisanych w niniejszej sekcji. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do podjęcia dowolnych innych działań w razie wystąpienia podejrzanych zakładów, ale nie jest zobowiązana do ich podjęcia.

Jak zawsze przy egzekwowaniu jakichkolwiek praw, firma czynić to będzie w sposób uczciwy wobec wszystkich użytkowników serwisu. Dokładne informacje znajdują się w punkcie 5. regulaminu.

Firma należy do IBIA (International Betting Integrity Association), organizacji non-profit monitorującej niestandardowe schematy obstawiania i możliwe przypadki manipulacji przebiegiem wydarzeń sportowych. W ramach IBIA firma jest w pełni zaangażowana w funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania, stworzonego z myślą o wykrywaniu ww. schematów.

W razie otrzymania takiego ostrzeżenia firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do:

(i) wstrzymania oferty zakładów dotyczących danego wydarzenia lub danej serii wydarzeń; oraz

(ii) opóźnienia lub wstrzymania wypłat za zakłady na dane wydarzenie lub daną serię wydarzeń, dopóki ich uczciwy przebieg nie zostanie potwierdzony przez odpowiednie federacje sportowe za pośrednictwem IBIA.

Ponadto w przypadku potwierdzenia przez IBIA, we współpracy z organizacją zarządzającą danymi rozgrywkami, aktywnej manipulacji wydarzeniem lub serią wydarzeń firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia dowolnych zakładów na odnośne wydarzenia postawionych przez osobę wskazaną przez IBIA jako posiadacz poufnych informacji związanych z zakładami lub dowolną inną osobę, co do której firma poweźmie podejrzenie, że działa wspólnie lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z ww. posiadaczem poufnych informacji.