Spelpolitik: Seminarium kring införande av spellicenssystem i Sverige

Idag torsdag hölls ett seminarium kring den nya spelrapporten som släpptes nyligen. "En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden" av David Sundén till Finansdepartementet.

Den svenska spelmarknaden är i dag strikt reglerad med exklusiva tillstånd för vissa aktörer. Överskottet från spelverksamheten ska komma allmänheten till godo. Samtidigt ökar spelandet över internet via utländskt reglerade bolag, utom räckhåll för det svenska regelverket och ambitionen att fördela överskottet.

I rapporten En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden, diskuterar ekon. dr David Sundén hur den svenska spelmarknadsregleringen kan ändras för att förbättra kontrollmöjligheterna och trygga en önskad fördelning av överskottet. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:  • Vad händer om dagens reglering inte ändras?  • Hur påverkas kontrollen och överskottet om spelmarknaden öppnas för internationell konkurrens?  • Hur kan och bör spelmarknadsregleringen ändras?

ESO_rapport.jpg


En rad människor från branschen och politiker hade bjudits in till denna eftermiddag för att lyssna till David Sundén och panelen som bestod av:

Gustaf Hoffstedt - BOS (Branchföreningen för onlinespel)
Jakob Jonsson - Sustainable Interaction (arbetar med ansvarsfullt spelande)
Hans Ljungkvist - Svensk Travsport
Thomas Mattsson - Chefredaktör Expressen
Anitra Steen - Svenska Spel

bild 2.JPG


Efter en kort presentation av Hans Lindblad kring rapporten och den inbjudna panelen fick David Sundén ordet och berättade i korthet vad boken vi hade framför oss handlade om och innefattade. Rapporten han skrivit på uppdrag av Finansdepartementet berörde visserligen mestadels den ekonomiska biten av nuvarande och framtida spelreglering men tog även upp hur den internationella konkurrensen ska hanteras. En femtedel av spelmarknaden har idag tagits av de internationella spelbolagen vilket innebär att många miljarder går förlorade varje år i skatteintäkter. Bara 2014 minskade Svenska Spel sina intäkter med 500 000 miljoner kronor.

Vad beror det på att spelarna vänder sig till internationella aktörer istället för de svenska? Svaret på frågan enligt Sundén är lätt. Idag tar de internationella bolagen mellan 5 och 10 kronor av de 100 kronor du spelar för i avgift. De svenska bolagen tar mellan 15 och 65 kronor. Med andra ord är det mycket svårt för de svenska bolagen att konkurrera vilket i förlängningen innebär att svenska staten går miste om 2,1 miljarder kronor att beskatta bolagen för eftersom de idag inte verkar under den svenska lagen eller i form av att ha en licens i Sverige.

På 10-15 år kommer de 43 procent som spelar hos de svenska bolagen att gå ner till 24 procent enligt prognosen och Sundén poängterar flera gånger hur viktigt det är att införa ett licenssystem likt det som idag finns i Danmark. Han tar upp hur det är utformat och styrkorna men även svagheterna och misstagen man gjort vilket Sverige kan lära sig av inför denna omreglering.

Vad är alternativet till att inte reglera om lagen? Att behålla monopolet? Det är att införskaffa ett reklamförbud, att köra med IP-blockering och att förbjuda penningtransaktioner till och från internationella spelbolag. Men redan idag har Sverige blivit stämda av EU-domstolen för att vi favoriserar ett bolag och borde enligt Gustaf Hoffstedt från BOS (Branschorganisationen för onlinespel) inte hälla mer bensin på elden. Det skulle göra att Sverige får ännu svårare att försvara sin position.

Om man istället väljer att införa ett licenssystem skulle detta innebära att man tillät konkurrens för vissa nätspel och att konkurrensvillkoren skulle utjämnas. Det finns redan en uppsjö länder som infört ett licenssystem och bland dessa hittar vi Danmark, Holland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien samt ett par delstater i USA. Det man väljer att titta på i boken är framförallt Danmark där licenssystemet inneburit att kontrollen av marknaden mer eller mindre fördubblats och nu är uppe i 81%. Om Sverige skulle införa samma modell som Danmark räknar man med att kontrollera 87% av marknaden vilket är bra mer än de 79% man kontrollerar idag.

Anitra Steen - Svenska Spel
Först ut att kommentera boken var Svenska Spels ordförande Anitra Steen. Steen tyckte inte att boken var trovärdig då den var så avgränsad och bland annat inte berörde folkhälsan. Dessutom tyckte hon att den saknade konsekvensbeskrivning. Hon hade hellre sett en noggrannare utredning likt den som gjordes 2008 som var mer omfattande.

Enligt Steen så är monopolet det enda sätt att skydda konsumenterna mot bedrägerier och olagligt spel då de bedriver ett sanktionssystem och en försiktighetsprincip. Allt överskott går sedan till staten, folkrörelsen och travsporten.

Enligt Steen saknas det folkligt stöd i den nuvarande regleringen. Svenska Spel har gjort flera undersökningar där de frågat privatpersoner om hur de ser på den svenska spelregleringen och många har svarat att de inte förstår hur den fungerar men ställer sig bakom den efter att ha fått den förklarad för sig.

Gustaf Hoffstedt - Branschorganisationen för onlinespel
Gustaf Hoffstedt från BOS är generalsekreterare för BOS och till skillnad från Steen tycker han att rapporten är en klok slutsats som dessutom delas av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna, A-lotterierna och ATG. De enda som är mot är Svenska Spel och flankerna i partipolitiken.

Hoffstedt poängterar att ansvarig minister idag har flaggat för en omreglering och även pekat ut i vilken riktning den ska gå. Detta kommer att ske under denna mandatperiod. Han menar också på att vi inte ens har ett monopol som det ser ut idag. Omvärldsförändringen har vridit makten ur händerna på staten även om staten tjänar mycket pengar så är deras allra främsta uppgift att skapa ett regelverk som fungerar. Idag söker spelarna sig utanför det av politikens fastställda reglemente. Den politiska spelfrågan handlar inte ens om en omreglering utan kanske snarare en påreglering med tanke på hur dåligt den fungerar idag.

Han poängterar också de internationella spelbolagens vilja att faktiskt betala för sig. Idag har vi flera spelbolag på A-listan som anses vara ryggraden bakom svenskt näringsliv och de statliga pensionsfonderna är beroende av de utländska spelbolagen. Det är så märkligt hur vi har lagar som förbjuder att de verkar i Sverige men ändå gnäller att de inte betalar någon skatt menar Hoffstedt. Tänk om man hade samma attityd mot Volvo, Swedish Match eller Atlas Copco.

Idagsläget Samtliga spelformer och framförallt de mest riskfyllda ska vara inom ett licenssystem. Med ett licenssystem skulle konsumenterna skyddas mer. Man skulle kunna införa central avstängning så om man till exempel stängde av sig själv på Unibet så blev man avstängd överallt. Bedrägerier skulle kunna förebyggas mycket mer genom att bolagen samarbetar och utväxlar information mellan sig.

Thomas Mattsson - Expressen
Näst på tur var Thomas Mattsson som är chefredaktör för Expressen. Thomas bemöter Anitra Steens påstående om att mediahusen är beroende av spelboalgens annonser och menar på att de inte är de som ger mest pengar utan det är de stora mediebolagen som gör och de ligger inte ens i Sverige.

Han tycker det är stötande hur politiken abdikerat från verkligheten då det finns en politisk majoritet och medlemmarna redan röstat med fötterna. Staten har på olika sätt försökt agera mot mediebolag och då inte bara mot annonser utan även journalistiska texter vilket bryter mot tryckfrihetsförordningen.

Att de dessutom blev kritiserade av Anitra och Svenska Spel någon stund tidigare tar han som ett påhopp. "Det är ungefär som att SAS skulle kritisera oss för att vi har reklam för Brittis Airways eller att Telia skulle bli upprörda för att vi gör reklam för andra teleoperatörer". Anitra svarar att hon bara refererar till vad Högsta Domstolen kom fram till i år som handlade om honom och hans kollega. Det var brott mot främjandeförbudet men de kunde inte dömas för att det ansågs vara diskriminerande."

Hans Ljungkvist - Svensk Travsport
Hans Ljungkvist kommer från Svensk Transport tog upp det här med monopolet när det var hans tur att ha ordet. Han menar att vi är den enda marknaden som har monopol som inte vill ha ett och han tror att det är omöjligt för staten att upprätthålla ett främjandeförbud. Monopolet går inte att förverkliga och fortsätta drivas som det gjorts i 60 år sedan ATG startades. Detta bevisas när man ser till hur stor del de oreglerade bolagen har av marknaden. Med ett licenssystem skulle alla kunna söka licens och konkurrera på lika villkor vilket inte är möjligt i dagsläget. Däremot tycker han att rapporten gör en intellektuell kullerbytta när man säger att de reglerade bolagen har en tvångströja på sig och hänvisar till att de utländska bolagen gått från 30% 2012 till 43% 2013 och nu är uppe i 47% marknadsandelar. Innan han ger över ordet betonar han hur viktigt det är att vi får till en omreglering nu och att vi inte har tid att vänta på fler utredningar.

Jakob Jonsson - Sustainable Interaction
Jakob Jonsson arbetar för Sustainable Interaction vars uppgift är att utbilda i ansvarsfullt spelande. Siffrorna visar att vi faktiskt spelar mindre om pengar idag än vad vi gjorde på 90-talet. Om vi lyckas få till ett bra licenssystem i Sverige kan vi få till ett bra spelansvar. Om intäkterna minskar så är detta bara positivt eftersom det betyder att vi då har mindre spelberoende. Den största boven i dramat enligt Jonsson är alla dessa bonusar och han vill absolut inte se det på en reglerad spelmarknad. Det främjar inte spelberoende och han saknar även det från reglerade sidor i dagsläget. Dessutom tycker Jakob att det vore bra att få igång en spelpolitik och även få igång en speljournalistik som vi inte har idag.

Summeringen av dagens timmar inne på Rosenbad visar på att de allra flesta politiker och branschfolk ställer sig positiva och bakom en omreglering av marknaden. Endast ett fåtal partier och Svenska Spel är de som är negativa i frågan och vill ha kvar ett monopol. En reglerad marknad skulle i förlängningen öka konsumenttryggheten och behöver inte betyda att folkhälsan skulle riskeras då systemet skulle innefatta samma saker som idag krävs av Svenska Spel.

Arkiv