Home Games - Regler & villkor

POKERSTARS HOME GAMES - REGLER OCH ANVÄNDARVILLKOR

Dessa regler och användarvillkor ("Avtalet") listar de villkor som gäller vid användande av PokerStars tjänst för onlinepoker kallad Home Games ("Home Games") och ska läsas av dig innan du använder Home Games. Var god notera att Avtalet utgör en juridiskt bindande överenskommelse mellan dig och Rational Entertainment Enterprises Limited (häri refererat till som "PokerStars", "oss" eller "vi"). Vi äger och driver webbplatsen med adress www.PokerStars ("Webbplatsen") där Home Games finns tillgängligt. Utöver reglerna och villkoren i detta Avtal, se även våra Användarvillkor, vår Sekretesspolicy, våra PokerreglerRegler och villkor för pengatransaktioner och valutaomvandling och våra Regler och villkor för VIP Club samt andra regler, policys och villkor relaterade till de spel och kampanjer som finns tillgängliga på Webbplatsen och som anslås på Webbplatsen från tid till annan, som införlivas häri genom hänvisning, tillsammans med sådana andra policys som vi kan meddela dig om från tid till annan. Om du har ingått avtal med en affiliate till PokerStars eller ett företag tillhörande vår företagssgrupp enligt vilket du marknadsför Webbplatsen till användare av din hemsida ("Affiliate-avtal"), ska även detta Affiliate-avtal införlivas häri genom hänvisning.

Var god notera att Home Games är utformat för att efterlikna den pokerupplevelse du skulle kunna ha hemma med dina vänner. Det är därför troligt att du kommer att spela pokerspel med människor du känner, varav vissa eller samtliga kommer att spela från samma fysiska plats. Eftersom PokerStars inte kan verifiera lagligheten i Home Games i varje jurisdiktion, är det ditt ansvar att kontollera att det är lagligt för dig att spela Home Games innan du gör det. 
Observera att PokerStars inte bär något som helst ansvarar för Home Games användare som bryter mot detta Avtal eller annan policy eller regel som anges av PokerStars i samband med Home Games.

I och med att PokerStars tillåter dig att använda Home Games, godkänner du genom att klicka på knappen "Jag godkänner" som en del av programinstallationen samt genom att använda Home Games, de regler och villkor som ingår i detta Avtal, inkl. ansvarsbegränsning såsom anges ovan, våra Användarvillkor, vår Sekretesspolicy, våra Pokerregler samt våra Regler och villkor för pengatransaktioner och valutaomvandling samt Regler och villkor för VIP Club då dessa kan komma att uppdateras eller ändras från tid till annan i enlighet med villkoren nedan och däri.
PokerStars Home Games ger dig möjlighet att bjuda in dina vänner till att spela home games tillsammans oavsett var ni befinner er i världen. Essensen i Home Games är att du kan välja att tävla i kontantspel och turneringar i en enorm mängd pokervarianter, och uppleva bekvämligheten, spänningen och glädjen i att spela home games online med människor du känner. Ditt användande av Home Games ska bidra till och ske i linje med essensen i Home Games. Spelardata, ranking, klubbstatistik och många andra spelresult ("Dataverktyg") tillhandahålls via Home Games, alla med enda syfte att höja din sociala och tävlingsmässiga upplevelse bland dina vänner eller nära medlemmar. Inget av Dataverktygen eller någon information som utvinns av Dataverktygen får användas eller tillhandahållas till någon Klubbmanager, Medlem eller annan tredje part för ekonomisk vinning. PokerStars förbehåller sig enväldig rätt att, om det upptäcker eller misstänker missbruk av essensen i Home Games eller att något Dataverktyg, eller information som utvinns av Dataverktyg, används av dig eller har använts av dig för ekonomisk vinning, att stänga av dig från användande av Home Games och/eller att stänga associerad Klubb när som helst.

1. Definitioner och tolkning

 1. Definerade termer som används i Användarvillkoren ska ha samma betydelse i detta Avtal.

 2. Följande ord och fraser som används i Avtalet ska ha följande betydelse (såvida inte sammanhanget tydligt kräver annorlunda):

  1. "Administratör" betyder Klubbmanager eller en medlem som har givits rätten att anordna och ställa in HG-spel, konfigurera parametrar i HG-spel, schemalägga starttider i HG-spel, och på annat sätt agera administrativt i samband med HG-spel;
  2. "Klubb" betyder en pokerklubb skapad av en användare i Home Games;
  3. "Klubbmanager" betyder en användare som har skapat en Klubb;
  4. "HG-spel" betyder ett pokerspel online i Home Games;
  5. "HG-turnering" betyder ett HG-spel i form av en turnering; och
  6. "Medlem" betyder en användare som är medlem i en Klubb och som inte är Klubbens manager.
 3. För Användarvillkoren gäller att:

  1. du är en Användare;
  2. Home Games är ett Spel;
  3. programvaran som utvecklats av PokerStars för Home Games utgör en del av Programvaran;
  4. ordens grafiska återgivning samt logotyp för "HOME GAMES" är varumärkesskyddade; och
  5. alla inloggningsuppifter för Home Games, inkluderat kontonummer, Klubbens ID, Användarnamn, inbjudningskoder och lösenord för Home Games är Inloggningsuppgifter.
 4. En fras som inleds med "inklusive", "inkluderar", "inkludera", "bland annat" eller "till exempel", samt vedertagna förkortningar av dessa, ska betyda "inklusive men ej begränsat till" och ska ej begränsa betydelsen av ord som föregår sådan fras.

 5. Betydelsen av ord i singular ska inkludera ord i plural och vice versa, och betydelsen av ord som betecknar kön ska inkludera alla kön.

 6. Hänvisning till en "Paragraf" är en hänvisning till en paragraf i detta Avtal.

2. Övergripande rätt

 1. PokerStars behåller den övergripande rätten att:

  1. öppna, upprätthålla och stänga Klubbar;
  2. bevilja, upprätthålla eller ta bort statusen Klubbmanager;
  3. bevilja, upprätthålla eller ta bort statusen Medlem; och
  4. bevilja, upprätthålla eller ta bort statusen Administratör.
 2. PokerStars beslut i alla ärenden som rör en Klubb, eller ditt användande av Home Games (inkl. din Klubb och medlemsstatus) är slutgiltiga, och kan ej granskas eller överklagas.

3. KLUBBMANAGERS SKYLDIGHETER

 1. Om du är en Klubbmanager måste du läsa och efterfölja alla förklaringar, instruktioner och riktlinjer angående Home Games som tillhandahålls på Webbplatsen från tid till annan.

 2. En Klubbmanager är en ambassadör för PokerStars och måste sprida en bra bild av PokerStars och Home Games, både till medlemmar och allmänheten. Du får inte handla på ett sätt som vi anser kan miskreditera eller missgynna PokerStars eller de företag som ingår i dess företagsgrupp.

 3. Om du är Klubbmanager godkänner du dessutom att du ska:

  1. driva Klubben ansvarsfullt och ärligt;
  2. utan att begränsa dina skyldigheter enligt Användarvillkoren, skydda ditt Användarkonto och tillgång till Klubbens ledningsfunktioner från otillåtet användande (vi rekommenderar starkt att du använder vår RSA-dosa);
  3. bidra med support för Medlemmar i Klubbrelaterade ärenden (ej inkluderat tvist mellan Medlemmar), och göra allt du rimligen kan för att lösa sådana problem (med hjälp av PokerStars kundtjänst om så är nödvändigt);
  4. vara den första kontaktpersonen i alla Klubbrelaterade tvister mellan Medlemmar och göra allt du rimligen kan för att lösa sådana tvister utan inblandning av PokerStars;
  5. behandla Medlemmar rättvist och respektfullt;
  6. respektera Medlemmars integritet och behandla deras uppgifter i enlighet med vår Sekretesspolicy och Dataskyddslagen 2002;
  7. visa omdöme vid användande av funktionen som blockerar Medlemmar och inte blockera Medlemmar utan att överväga Klubbens bästa;
  8. för varje Klubb där du är Klubbmanager, nominera en Medlem till efterträdare om du skulle lämna Klubben eller på annat sätt inte kunna utföra dina åtaganden som Klubbmanager;
  9. omedelbart meddela oss vid vetskap eller misstanke om bedrägeri, chipdumpning, collusion, pengatvätt eller annat beteende som är illegalt eller förbjudet av oss (såsom anges i detta Avtal, Användarvillkoren, eller på annat sätt via Webbplatsen) som du upptäcker genom din Klubb; och
  10. följa alla rimliga anvisningar du mottar från PokerStars angående din Klubbs, din och (om detta ligger inom din kontroll) dina Medlemmars användande av Home Games.
 4. Vid grundande av Klubben måste Klubbens manager välja namn och logo för Klubben. Efter godkännande kan inte Klubbens namn ändras såvida det inte senare framgår att namnet inte följer Paragraf 3.5.

 5. Utöver Paragraf 3.4 får Klubbens manager inte välja Klubbnamn, logotyp eller bild som:

  1. är stötande, olaglig, obscen, oanständig, förolämpande, pornografisk, skadande, kränkande, hotfull, kan uppfattas rasistisk eller är hädande;
  2. inkräktar på upphovsrätt eller annan rätt som innehas av PokerStars eller tredje part eller bryter mot någon lag;
  3. innehåller URL av något slag;
  4. innehåller någon annans användarnamn (på ett negativt sätt);
  5. innehåller namnet på någon professionell pokerspelare eller annan känd person (om detta inte också är ditt eget namn eller sådan person är Klubbmanager eller Medlem i din Klubb);
  6. innehåller särskilda tecken; eller
  7. innehåller namnet på, eller marknadsför tjänster för, en konkurrent till PokerStars.
 6. Utan att inskränka Paragrafer 3.4 och 3.5 ovan, ska alla Klubbnamn och logotyper granskas och godkännas av PokerStars. PokerStars förbehåller sig rätten att enväldigt avslå Klubbens namn, logotyp eller bild när som helst utan att behöva ange orsak till sådant avslag.

 7. Klubbens manager får inte ägna sig åt spamming eller andra påstridiga metoder för att locka medlemmar. Varje Klubbmanager ansvarar själv för innehållet i den e-post han skickar.

 8. Klubbens manager får inte ta ut någon avgift för medlemskap i Klubben.

4. MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

 1. Om du är Medlem godkänner du att:

  1. agera ansvarsfullt och ärligt som Medlem;
  2. behandla andra Medlemmar rättvist och respektfullt;
  3. respektera andra Medlemmars integritet och behandla deras personliga uppgifter i enlighet med vår Sekretesspolicy och Dataskyddslagen 2002;
  4. skydda ditt Användarkonto och tillgång till ledningsfunktioner i Klubben från otillåtet användande (vi rekommenderar starkt att du använder vår RSA-dosa);
  5. göra Klubbens manager till din första kontaktperson i alla fall av Klubbrelaterade frågor, problem och tvister;
  6. omedelbart meddela oss vid vetskap eller misstanke om bedrägeri, chipdumpning, collusion, pengatvätt eller annat beteende som är illegalt eller förbjudet av oss (såsom anges i detta Avtal, Användarvillkoren, eller på annat sätt via Webbplatsen) som du upptäcker genom din Klubb; och
  7. inte handla på ett sätt som vi anser kan miskreditera eller missgynna PokerStars eller de företag som ingår i dess företagsgrupp.
 2. Om du som Medlem bjuder in andra personer till din Klubb, får du inte ägna dig åt spamming eller andra påstridiga metoder för att locka medlemmar, som t.ex. ej efterfrågad annonsering inom andra Klubbar. Varje Medlem ansvarar själv för innehållet i den e-post han skickar.

5. AFFILIATES

 1. Om du är en part i ett Affiliate-avtal, är du bunden till följande regler och villkor i ditt användande av Home Games (Termer med versaler som används i denna Paragraf 5 och som inte definieras någon annanstans i detta Avtal ska ha den betydelse de får i Affiliate-avtalet):

 2. Du beviljas härmed rätten att marknadsföra Home Games genom att placera Marknadsföringskoder och/eller Länkar på din Webbplats som en del av marknadsföringen av Webbplatsen i enlighet med din senast uppdaterade version av Affiliate-avtalet. Klubb som skapas till följd av otillåten marknadsföring eller kampanj bedriven av dig, kan omedelbart stängas av PokerStars.

 3. Du tillåts bjuda in användare på din Webbplats, även via e-post, till att bli Klubbmanager och i sådan inbjudan inkludera din Marknadsföringskod och/eller Länk MEN det är strängt förbjudet för tredje part, inkluderat, men ej begränsat till, användare på din Webbplats, Klubbmanager eller Medlem, att bjuda in potentiella Medlemmar till en Klubb genom att använda Länk och/eller Marknadsföringskod som tillhandahålls dig i enlighet med Affiliate-avtalet.

 4. Det är strängt förbjudet för dig att inkludera Marknadsföringskod och/eller Länk som tillhandahålls dig i enlighet med Affiliate-avtalet, eller något annat incitament överhuvudtaget, i inbjudan som skickas till tredje part, inkluderat, men ej begränsat till, användare på din Webbplats, om att bli Medlem i en Klubb som skapats av dig.

 5. Du tillåts inte be någon tredje part, inkluderat, men ej begränsat till, användare på din Webbplats, att bjuda in potentiella Medlemmar till en Klubb genom användande av Länk och/eller Marknadsföringskod som tillhandahållits dig genom Affiliate-avtalet.

 6. Du får inte erbjuda eller tillhandahålla (eller medverka till att någon tredje part erbjuder eller tillhandahåller) incitament i någon som helst form (uttryckligt eller underförstått, ekonomiskt eller annat) via e-post, publicering på Webbplats eller något annat media (online eller offline) till tredje part genom ditt användande av Home Games inkluderat delning av Provision som tjänas av dig genom ditt användande av Home Games i enlighet med detta Avtal.

 7. Du förbjuds från att använda Home Games på ett sätt som missbrukar produkten (inkluderat användning för ökad Provision eller Avgift som annars betalas till dig).

 8. Om du anses ha brutit mot denna Paragraf 5 eller vidtagit åtgärder för att kringå förbuden häri, förbehåller vi oss enväldig rätt att vidta alla åtgärder vi anser lämpliga, inkluderat nedstängning av Klubb och/eller avslutande av Affiliate-avtal.

 9. Din rätt att använda Home Games såsom beviljas genom denna Paragraf 5 kan enväldigt återkallas av PokerStars när som helst och lyder under alla ytterligare villkor och/eller begränsningar som PokerStars från tid till annan kan anslå i enväldighet, bl.a. begränsning av antal eller procent Medlemmar som länkas till dig via Tracker i någon Klubb.

6. REKLAM

 1. Du får inte använda Home Games för att marknadsföra någon tjänst eller produkt för någon annan än PokerStars eller dess företagsgrupp (genom att t.ex. länka till webbplatser tillhörande tredje part eller visa reklam för tredje part), eller på något sätt uppmuntra Medlemmar att spela onlinepoker på webbplatser som tillhör konkurrenter till PokerStars.

 2. Du får i inte publicera länkar på eller på annat sätt länka från Webbplatsen eller del av denna (inkl. de delar av Webbplatsen som har anknytning till din Klubb) till tredje parts webbplats som annonserar en konkurrent till PokerStars, som antyder anknytning till eller godkännande eller stödjande av Klubben å PokerStars vägnar, eller som bryter mot någon del av detta Avtal eller Användarvillkoren.

 3. Du får länka till Webbplatsen från en webbsida som tillhör dig, eller i ett e-postmeddelande som du skickar, förutsatt att (i) du gör det på ett sätt som är rättvisande och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det, och (ii) du inte antyder något samröre, godkännande, eller sponsring från vår sida där så inte existerar. Du får inte länka till någon del av vår Webbplats utom hemsidan såvida du inte har fått vårt skriftliga godkännande i förväg. Din rättighet att länka enligt denna Paragraf 6.3 kan ej licensieras, tilldelas eller på något sätt överföras av dig. Vi förbehåller oss rätten att återkalla rättigheten att länka när som helst utan förvarning.

7. EKONOMISK VINNING

 1. Home Games är endast avsett för personlig underhållning (vare sig du är Manager eller Medlem) och får inte på något sätt användas för att skapa ekonomisk vinning eller ekonomisk fördel gentemot andra användare i Home Games. Förbjudet i Home Games är bl.a. följande:

  1. att skapa ett tredje parts konto eller tillämpa annan metod eller annat system, online eller offline, för att fördela tillgångar till någon person baserat på resultat i spel eller turnering i Home Games; 
  2. utkräva eller motta en avgift från en Medlem för medlemskap i en klubb; eller
  3. i enlighet med Paragraf 6.1 eller 6.2, erhålla pengar eller annan form av kompensation från reklamintäkter.

8. SEKRETESS OCH INTEGRITET

 1. Du uppmärksammar och godkänner att ett HG-spel troligtvis innehåller spelare som känner varandra, och vissa av eller alla dessa spelare kan spela ett HG-spel från samma fysiska plats. Genom att godkänna detta Avtal, bekräftar du att det är lagligt för dig att delta i Home Games i din jurisdiktion.

 2. Användarnamnet på ditt spelarkonto hos PokerStars identifierar dig även som Klubbmanager eller Medlem, och visas för Klubbens manager och Medlemmar i lobbyn för Home Games, Klubbens lobby och (om Klubbens manager väljer att lista Klubben) offentliga listor över Klubbar. Därför kommer spelare som känner dig genom Home Games och/eller din Klubb även att känna till Användarnamnet på ditt spelkonto hos PokerStars. Om du inte godkänner detta ska du inte använda Home Games. Användare får inte ha fler än ett Användarnamn.

 3. PokerStars kan granska Klubbars chattlogg i vilket syfte som helst, bl.a. för att kontrollera uppfyllande av detta Avtal och Användarvillkoren.

 4. Dina personuppgifter kan delas med tredje part om vi misstänker att du är inblandad i Bedrägeri (såsom definieras i Paragraf 10.1 nedan). All delning av sådan information följer dock vår Sekretesspolicy.

 5. Du godkänner att ta emot e-post från oss relaterad till dina aktiviteter i Klubben, bl.a. schema för HG-spel, resultat och ställning. Du kan när som helst välja att inte motta sådan e-post på klubbasis. Var god notera att, om du inte väljer bort en viss Klubbs e-post, kommer du att få sådan e-post även om du har valt bort kampanjutskick och annan e-post relaterad till Webbplatsen.

9. RÖSTCHATT

 1. Klubbens Manager kan tillåta röstchatt för sin klubb i HG-spel, förutsatt att villkoren i detta Avtal följs.

 2. Du uppmärksammar att PokerStars inte övervakar röstchatt mellan användare i Home Games och om du väljer att använda röstchatt i HG-spel så sker det på egen risk.

 3. Att använda röstchatt för skadande eller kränkande beteende, t.ex. collusion, bedrägeri, spam, och/eller trakasseri, är strängt förbjudet.

 4. Att använda röstchatt för annonsera för konkurrenter till PokerStars eller i annat kommersiellt syfte som inte har godkänts av PokerStars är strängt förbjudet.

 5. Brott mot dessa regler ska omedelbart rapporteras till PokerStars support (homegames@pokerstars.eu).

 6. Om PokerStars upptäcker att en Medlem, Manager eller Klubb bryter mot reglerna för röstchatt i denna Paragraf 9, förbehåller vi oss rätten att stänga av en specific Medlem, Manager eller Klubb från funktionen röstchatt och/eller vidta ytterligare åtgärder (inkluderat alla åtgärder som listas i Pragraf 12 nedan).

10. SYSTEMUNDERHÅLL

 1. PokerStars kan tillfälligt stänga Home Games för att utföra nödvändigt underhåll (eller av andra skäl i enlighet med Användarvillkoren), men om möjligt kommer vi att meddela dig i förväg om sådant avbrott. Vid sådant avbrott kan det bli nödvändigt att ställa in schemalagda HG-spel. Klubbens manager har inget ansvar för sådana avbrott.

 2. Om du är Medlem uppmärksammar du att avbrott som beskrivs i Paragraf 9.1 ligger utom Klubbmanagerns kontroll. Trots detta ska du i första hand vända dig till Klubbens manager med frågor om avbrott.

 3. Om du är Klubbmanager godkänner du att hantera Medlemmars frågor om avbrott som beskrivs i Paragraf 9.1.

 4. Du kan avanmäla dig från en HG-turnering när som helst fram till två minuter innan schemalagd starttid. Du avsäger dig ditt inköp om du har anmält dig till en HG-turnering men inte spelar och inte avanmäler dig i tid, och PokerStars ersätter dig inte.

11. BEDRÄGERI

 1. PokerStars låter dig använda Home Games under förutsättning att du inte inte gör dig skyldig till bedrägeri eller oärligt beteende. Du intygar att du inte ska begå, tillåta, uppmuntra, bidra till eller stödja någon form av bedrägeri eller oärligt beteende eller annat beteende som är illegalt eller förbjudet av oss (enligt detta Avtal, Användarvillkoren eller på annat sätt på eller via Webbplatsen) i samband med en Klubb eller användandet av Home Games ("Bedrägeri").

 2. PokerStars ser väldigt allvarligt på Bedrägeri. Utöver de rättigheter som PokerStars besitter enligt detta Avtal, Användarvillkoren, lag eller annat, kan alla Användare inblandade i Bedrägeri komma att rapporteras till relevanta myndigheter.

 3. Klubbens manager måste inom rimliga gränser övervaka Klubbens aktiviteter för att upptäcka Bedrägeri, och rapportera till PokerStars kundtjänst (homegames@pokerstars.eu) all vetskap eller misstanke om Bedrägeri i enlighet med Paragraf 3.3(i).

 4. Utan att inskränka Paragraf 11.3, måste varje Medlem vara uppmärksam på Bedrägeri i sin Klubb och rapportera till PokerStars kundtjänst (homegames@pokerstars.eu) all vetskap eller misstanke om Bedrägeri i enlighet med Paragraf 4.1(f).

12. HÄVNING OCH AVTALSBROTT

 1. Om vi anser att du kan göra dig skyldig till brott mot någon del av detta Avtal eller Användarvillkoren, eller av annan rättmätig orsak, förbehåller sig PokerStars rätten (utan att inskränka andra rättigheter enligt detta Avtal, Användarvillkoren, lag eller annat) att omedelbart:

  1. stänga av eller förhindra din tillgång till Webbplatsen eller del av den, t.ex. Klubb som du är Klubbmanager för eller Medlem i eller Home Games i allmänhet;
  2. avbryta eller ställa in HG-spel eller andra klubbrelaterade aktiviteter;
  3. avbryta en Klubbs verksamhet; och/eller
  4. stänga en Klubb.
 2. Om du gör dig skyldig till brott mot någon del av detta Avtal eller Användarvillkoren, förbehåller sig PokerStars rätten (utan att inskränka andra rättigheter enligt detta Avtal, Användarvillkoren, lag eller annat) att omedelbart:

  1. häva detta Avtal;
  2. stänga av eller permanent förhindra din tillgång till Webbplatsen eller del av den, t.ex. Klubb som du är Klubbmanager för eller Medlem i eller Home Games i allmänhet;
  3. avbryta eller ställa in HG-spel eller andra klubbrelaterade aktiviteter;
  4. avbryta en Klubbs verksamhet eller permanent stänga en Klubb;
  5. beslagta alla pengar du har i ditt användarkonto;
  6. avsluta ditt användarkonto;
  7. vidta rättsliga åtgärder mot dig; och/eller
  8. vidta andra åtgärder som PokerStars anser lämpliga.

13. ANSVAR OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

 1. Du godkänner att ersätta, försvara och fria PokerStars och dess ägare, ledning och anställda från alla anspråk, krav, ansvar, skador, förluster, kostnader och utgifter, inkluderat rättsliga kostnader och andra kostnader, oavsett uppkomst, som kan härröra till:

  1. ditt brott eller påstådda brott mot detta Avtal, helt eller delvis;
  2. dina överträdelser eller brott eller påstådda överträdelser eller brott mot lag eller tredje parts rättigheter i samband med Home Games;
  3. Bedrägeri eller påstått Bedrägeri du varit involverad i i samband med Home Games; och
  4. ditt användande av Home Games eller annan persons användande av Home Games med dina Inloggningsuppgifter, oavsett ditt medgivande eller inte.
 2. Under inga omständigheter, inkluderat oaktsamhet, kan PokerStars hållas ansvariga för någon särskild, oförutsedd, direkt, indirekt eller påföljande skada överhuvudtaget (inkluderat förlust av affärsintäkter, störning av affärsverksamhet, förlust av affärsinformation, eller annan ekonomisk förlust) som uppstår genom eller i samband med detta Avtal, även om PokerStars i förväg har haft kännedom om risken för en sådan skada eller om sådan förlust rimligen kunnat förutses.

 3. Inget i detta Avtal ska begränsa en parts ansvar för personskada eller död orsakad av dess vårdslöshet eller för stöld eller bedrägeri av en part.

14. TOLKNINGSORDNING

 1. I samband med ditt användande av Home Games, i de fall där det förekommer en konflikt mellan tolkningen av Paragraf 6 och 7 i detta Avtal och ditt Affiliate-avtal, ska ditt Affiliate-avtal äga företräde vad gäller den konflikten.

15. TILLÄGG

 1. PokerStars förbehåller sig rätten att uppdatera eller modifiera detta Avtal eller del av det när som helst utan förvarning och du binds av ett sådant ändrat Avtal 14 dagar efter att det publicerats på Webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du besöker Webbplatsen regelbundet och kontrollerar de regler och villkor som finns i den version av Avtalet som gäller vid den tidpunkten. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen ska innebära ditt godkännande av ändringar i Avtalet.

16. DOMSRÄTT

 1. Detta Avtal och alla ärenden som rör detta ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Isle of Mans lagar. Du godkänner oåterkalleligt att, i enlighet med nedan, Isle of Mans domstolar ska ha ensam jurisdiktion vid alla anspråk, tvister eller skiljaktigheter som rör Avtalet och alla ärenden som uppstår från detta och du avsäger dig oåterkalleligt all rätt att protestera mot ett ärendes prövning i sådan domstol, eller hävda att ett ärende har prövats i ett obekvämt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna paragraf ska begränsa PokerStars rätt att vidta rättsliga åtgärder mot dig i annan domstol med lämplig jurisdiktion, och inte heller ska rättsliga åtgärder i en eller flera jurisdiktioner utgöra ett hinder för rättsliga åtgärder i en annan jurisdiktion, vare sig detta sker samtidigt eller inte, i enlighet med lag i sådan annan jurisdiktion.

17. GILTIGHET

 1. Om någon paragraf i detta Avtal är eller blir illegal, ogiltig eller inte kan genomdrivas i en jurisdiktion, ska detta inte påverka giltigheten eller möjligheten att genomdriva andra paragrafer i Avtalet i samma jurisdiktion och inte heller påverka giltigheten eller möjligheten att genomdriva samma eller andra paragrafer i Avtalet i annan jurisdiktion. Om en paragraf inte kan tillämpas men skulle kunna tillämpas om en någon del togs bort eller ändrades, ska paragrafen i fråga gälla med sådan modifikation som krävs för att göra den giltig.

18. ÖVERLÅTELSE

 1. PokerStars förbehåller sig rätten att överföra detta Avtal, helt eller delvis, när som helst utan förvarning. Du har inte rätt att överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter i detta Avtal.

19. ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Underlåtelse (uttrycklig eller underförstådd) av PokerStars vid brott mot någon paragraf i detta Avtal (inkl. underlåtelse av PokerStars att kräva strikt och ordagrannt utförande av eller lydnad inför någon del av detta Avtal) ska på inget sätt tolkas som underlåtelse vid efterföljande brott mot samma paragraf eller underlåtelse vid något brott mot annan paragraf i detta Avtal.

 2. Med undantag för PokerStars företagsgrupp, ska inget i detta Avtal skapa eller bevilja några rättigheter eller andra förmåner till gagn för någon person som inte är en part i detta Avtal (inkl. din Klubbmanager eller andra Medlemmar i din Klubb).

 3. Inget i detta Avtal ska skapa eller anses skapa anställning, partnerskap, agentur, överenskommelse, affärsrelation eller gemensamt företag mellan dig och oss.

 4. Detta Avtal och de dokument det hänvisar till utgör hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och oss med anknytning till Home Games och äger företräde mot alla tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan dig och oss med anknytning till Home Games.

 5. Du måste uppge fullständig och sanningsenlig information i alla uppgifter som efterfrågas av PokerStars i samband med ditt användande av Home Games och, om du är Klubbmanager, dina Medlemmars användande av Home Games, hela tiden i enlighet med vår Sekretesspolicy.

 6. Den engelskspråkiga versionen av detta Avtal ska äga företräde i händelse av oöverensstämmelse mellan översatta versioner av detta Avtal.

Hur man spelar poker

How to Play Poker

Du hittar pokerregler, nybörjartips och avancerad strategi i PokerStars sektion Hur man spelar.

Spel om pengar

Chip Stack

Gör din första insättning och börja spela på PokerStars. Insättningarna är snabba och säkra.

Kundtjänst

Support

Vår kundtjänst finns till hands dygnet runt för att hjälpa dig, och de kan svara på allt som inte listas bland vanliga frågor.