Terms and Conditions

Följande är regler ("Regler") för kampanjen "Instant Rewards” (Kampanjen"), som organiseras av operatören ("PokerStars" / "vi" / "vår"/ "oss") av webbplatsen www.pokerstars.se och dess affilierade webbplatser ("Webbplatsen") och av PokerStars GUI programvara ("Klienten"). 

Alla deltagare ("Deltagare" / "du" / "din") som önskar delta i Kampanjen godkänner härmed: (i) dessa Regler, (ii) de regler och villkor som styr användandet av Webbplatsen vilka hittas på www.pokerstars.se/poker/room/tos/ ("Regler och Villkor"), och (iii) turneringsreglerna som styr deltagande i turneringar på Webbplatsen ("Turneringsregler"), vilka hittas på www.pokerstars.se/poker/tournaments/rules/, och godkänner att vara villkorslöst bunden av alla dessa vid deltagande i denna Kampanj.

1. Information om Kampanjen

1.1 Denna Kampanj pågår 16 september 2013 t.o.m. 31 december 2014 ("Kampanjperioden").

1.2 För att delta i Kampanjen och få en Belöning, måste du först ha fått en personlig inbjudan från PokerStars via antingen e-post, push-meddelande eller meddelande i klienten eller appen. Inbjudna som önskar delta måste göra en kvalificerande insättning på minst $30 (eller motsvarande i annan valuta) till sitt PokerStarskonto, inom 7 dagar från inbjudan, och använda PokerStars bonuskod “REWARD”. Efter denna kvalificerande insättning, deltar Deltagaren i Kampanjen och är garanterad att få en av följande Belöningar:

  1. Pengar direkt i beloppet $5, $10, $20 eller $50. Denna Belöning krediteras Deltagarens konto för direkt användning.
  2. En turneringsbiljett i värdet $5.50, $11, $22 eller $55. Denna biljett kan användas för spel i valfri flerbordsturnering på PokerStars med ett inköp motsvarande biljettens värde.

2. Giltighet

2.1 Alla Deltagare måste vara minst 18 år samt myndiga enligt lag i den jurisdiktion de vistas i för att delta i Kampanjen. Du kan när som helst bli ombedd att tillhandahålla PokerStars eller tredje part med intyg på ålder och/eller identitet och du måste, på begäran, kunna  uppvisa giltigt pass eller annan giltig fotolegitimation för att, till PokerStars belåtenhet, styrka din ålder och/eller identitet. En Deltagare som inte, till PokerStars belåtenhet, kan tillhandahålla sådan dokumentation, kommer automatiskt att stängas av från Kampanjen och kan även förlora alla privilegier, priser och tillgångar som Deltagaren har erhållit i samband med Kampanjen, utan någon ersättning.

2.2 En Deltagare måste vara den person vars namn finns på PokerStarskontot på Webbplatsen (“Spelarkonto”) som registrerade sig för att delta i Kampanjen och samma person måste också vara den som deltar i Kampanjen.  Genom att delta i denna Kampanj, bekräftar du inför PokerStars att namn och adress som finns registrerat på ditt Spelarkonto är korrekt och uppdaterat.  Om du inte, till PokerStars belåtenhet, kan tillhandahålla giltig dokumentation som bekräftar ditt namn och din adress, kommer du att stängas av eller diskvalificeras från Kampanjen. 

2.3 Anställda och släktingar till anställda hos PokerStars eller någon med anknytning till PokerStars får inte delta i Kampanjen. Termen 'släkting' ska här betyda make/maka, partner, förälder, barn eller syskon och 'anhörig' ska bl.a. inkludera boende i samma hushåll.

2.4 Denna kampanj är öppen endast för spelare på PokerStars.eu som har fått en personlig inbjudan från PokerStars. Spelare i USA blir inte inbjudna och tillåts inte delta.

3. Deltagares uppförande

3.1 Du får bara ha ett Spelarkonto hos PokerStars och du måste använda det Spelarkontot för att delta i denna Kampanj. Du får heller inte låta någon person delta i Kampanjen med ditt Spelarkonto. 

3.2 Om PokerStars upptäcker något bedrägeri, fusk, otillåtet agerande, oärlighet eller liknande agerande rörande ditt deltagande i Kampanjen eller om du bryter mot dessa Regler, våra Regler och Villkor eller våra Turneringsregler, förbehåller sig PokerStars rätten att diskvalificera eller ogiltigförklara ditt deltagande.  Om sådant bedrägeri, fusk, otillåtet agerande, oärlighet eller liknande agerande upptäcks efter att pris har delats ut till dig, så måste du om så krävs återlämna detta (eller ge kompensation) till PokerStars om så meddelas av oss.

3.3 Under Kampanjperioden kommer strikta regler för Deltagares uppträdande att upprätthållas av PokerStars och/eller dess utsedda. PokerStars förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder vi finner lämpliga mot Deltagare som bryter mot dessa Regler, våra Regler och Villkor eller våra Turneringsregler och/eller agerar vilseledande eller oärligt i relation till Kampanjen och sådana åtgärder kan inkludera bl.a. avstängning eller diskvalificering från Kampanjen och/eller Klienten, konfiskering av priser eller belöningar som har delats ut och/eller normalt skulle ha delats ut till den Deltagaren. Beslut om vilken aktivitet eller vilket beteende som utgör brott mot dessa Regler eller Kampanjen eller vad som utgör falskhet eller oärlighet i Deltagares agerande vid deltagande i Kampanjen, ligger enbart hos PokerStars.

4.  Priser

4.1 Alla Deltagare får en garanterad Belöning värd mellan $5 och $55.

4.2 Dessa Belöningar tilldelas Deltagare slumpmässigt, men alla Deltagare är garanterade att få en Belöning. Belöningar ska delas ut i enlighet med följande Belöningsschema:

Belöningstyp Belöningsvärde Sannolikhet för utbetalning
$5 kontant $5 3 av 10 (30%)
$10 kontant $10 3 av 20 (15%)
$20 kontant $20 1 av 25 (4%)
$50 kontant $50 1 av 100 (1%)
$5,50 turneringsbiljett $5,50 3 av 10 (30%)
$11 turneringsbiljett $11 3 av 20 (15%)
$22 turneringsbiljett $22 1 av 25 (4%)
$55 turneringsbiljett $55 1 av 100 (1%)
Sannolikhet att få en Belöning 1 av 1 (100%)

4.3 För att klargöra, så kan Belöningar inte överföras, skänkas, tilldelas eller säljas till någon annan person.

4.4 För att klargöra, så är Förstapriset och/eller alla andra saker som delas ut som en del av denna Kampanj (sammantaget "Priserna") ej överförbara och kan inte skänkas, överlåtas, överföras, säljas eller bytas bort till annan person. Att inte ta emot Förstapriset eller något Pris kan resultera i att vi delar ut dessa till en tredje part.

4.5 För att klargöra, så finns det inget krav på Deltagare att satsa några pengar från sin insättning i anslutning till denna Kampanj. Insättningsbeloppet kan fritt tas ut av Deltagaren utan avdrag och utan att det påverkar deltagandet i Kampanjen.

4.6 Det kan finnas andra regler och villkor från leverantör av Förstapris och/eller Pris (“Tredje parts regler”) som du måste följa för att nyttja Förstapris/Pris och PokerStars ansvarar inte för din förmåga att följa sådanan Tredje parts regler. Du kan även behöva ingå ett separat bindande avtal med PokerStars gällande villkor för utdelning och/eller användande av någon del av Förstapris och/eller Pris. Oförmåga att följa sådana villkor kan resultera i förlust av Förstapris och/eller Pris. 

4.7 Vinnare har ingen som helst rätt att binda PokerStars till kontrakt, utgift eller kostnad utan vårt skriftliga medgivande till detta i förväg.

4.8 Inget Förstapris eller Pris ges till Deltagare som av någon anledning inte enligt lag tillåts nyttja Förstapris/Pris eller till vilken utdelning av Förstapris/Pris skulle vara olagligt.

4.9 Deltagare som mottar Förstapris/Pris i denna Kampanj ansvarar själv för alla tullar, skatter och avgifter som kan utkrävas av relevant myndighet enligt tillämplig lag i samband med mottagande av Förstapris/Pris. 

4.10 Om du har rätt till något Förstapris/Pris som en del av denna Kampanj, kommer vi att meddela dig om detta direkt och du kommer att få ditt Förstapris/Pris senast 30 (trettio) dagar efter Kampanjens slut. Notera att en del av ett Pris kan vara knutet till ett event som äger rum vid ett senare tillfälle och därför kanske du inte kan nyttja ditt Förstapris/Pris förrän då. 

4.11 Deltagare kan när som helst begära, och få ut, en lista över PokerStars användarnamn och Belöningar under Kampanjperioden. Alla Deltagare godkänner också att information om deras PokerStars användarnamn och Belöning lämnas ut efter sådan begäran.

5. Hälsa och säkerhet

5.1 Du måste följa alla hälso- och säkerhetsföreskrifter och/eller instruktioner som kan ges av PokerStars eller som du annars ska känna till rörande ditt deltagande i Kampanjen och följa tillämpbara lagar och regelverk om så krävs. Oförmåga att följa givna direktiv kan resultera i diskvalificering från Kampanjen.

5.2 Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din egen hälsa och säkerhet vid deltagande i event eller aktiviteter som utgör del av Kampanjen eller Priset. Beteende eller handling eller agerande av dig som PokerStars anser utgöra medicinsk eller säkerhetsmässig risk (bl.a. fysiskt eller psykiskt skadligt beteende) leder till omedelbar diskvalificering.

5.3 Du måste ta alla rimliga steg för att upprätthålla din säkerhet och lämpligheten i ditt deltagande i Kampanjen och uppmärksamma att deltagande i Kampanjen sker på egen risk.

5.4 Du måste meddela PokerStars om medicinska eller andra tillstånd som kan innebära att du inte är lämpad att delta i Kampanjen så snart du får kännedom om sådant tillstånd. PokerStars förbehåller sig rätten att häva din plats i Kampanjen eller utdelandet av ev. Pris till dig, utan ersättning eller skyldighet, om vi anser att du kan utsätta dig själv eller andra för risk för sjukdom eller skada eller avbrott, störning eller förkortning av Kampanjen.

6. Ansvarsbegränsning

6.1 Genom att delta i Kampanjen godkänner du härmed att hålla PokerStars, deras juridiska ombud, affiliates, dotterbolag och agenturer och dessas respektive ledning, anställda och ombud, fria från ansvar för alla kostnader, utgifter, skador, förluster, fordringar eller krav från dig (eller tredje part å dina vägnar) ("Krav"), som resultat av ditt deltagande i Kampanjen och/eller Pris som delas ut till dig och PokerStars har inget som helst ansvar i samband med sådana Krav (annat än betalning av ev. kostnad som uttryckligen ska ingå i Priset i denna Kampanj). Detta begränsar inte PokerStars ansvar gentemot dig för: (i) försummelse; (ii) dödsfall eller personskada som stammar från PokerStars eller dess anställdas försummelse; (iii) bedräglig representation; eller (iv) ansvar som inte kan avsägas eller begränsas p.g.a. tillämplig lag.

6.2 FÖRUTOM SÅSOM ANGES I PARAGRAF 7.1 OVAN, UPPMÄRKSAMMAR OCH GODKÄNNER DU ATT SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, OAVSETT HANDLINGENS FORM, VARE SIG I KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING ELLER ANNAT, INTE HÅLLA POKERSTARS ELLER DESS AFFILIATES, INKLUDERAT BL.A. DERAS RESPEKTIVE LEDNING, ANSTÄLLDA, EFTERTRÄDARE OCH OMBUD, ANSVARIGA INFÖR NÅGON PART FÖR: (i) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TYPISKA, ÅLAGDA, OFÖRUTSEDDA, PÅFÖLJANDE (INKLUDERAT BL.A. SKADOR VID ABROTT I VERKSAMHET, FÖRLUST AV VERKSAMHET OCH ANNAN INTÄKT, FÖRLUST AV PROGRAM, KOSTNAD FÖR ERSATT UTRUSTNING ELLER MJUKVARA ELLER FÖRLUST AV REGISTER, INFORMATION ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR SOM PÅ NÅGOT SÄTT STAMMAR UR DITT DELTAGANDE I KAMPANJEN (ELLER OFÖRMÅGA ATT DELTA), ÄVEN OM POKERSTARS HAR UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR; ELLER (ii) ALLA KRAV SOM KAN HÄRLEDAS TILL FEL, ÖVERSEENDEN ELLER ANDRA FELAKTIGHETER I KAMPANJEN.

6.3 PokerStars har inget ansvar inför dig att fullgöra sina skyldigheter i Kampanjen eller i anknytning till Förstapris/Pris om så inte kan göras p.g.a. omständigheter bortom PokerStars rimliga kontroll. PokerStars kan sträva efter att tillhandahålla ett alternativt Förstapris/Pris, men har ingen skyldighet att kompensera någon Deltagare om omständigheterna är såna.

6.4 Du godkänner att hålla PokerStars, deras juridiska ombud, affiliates, dotterbolag och agenturer och dessas respektive ledning och anställda fria från allt ansvar för kostnader, förluster, skador, utgifter och ersättningsskyldighet (inkluderat förlorat rykte eller goodwill samt arvoden för professionella rådgivare) som åläggs PokerStars som resultat av din oförmåga att att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa Regler, våra Regler och Villkor eller våra Turneringsregler, eller i anknytning till din oförmåga att följa instruktioner från PokerStars, eller i ärende som rör ditt deltagande i Kampanjen.

7. Övrigt

7.1 Vid tvist eller meningsskiljaktighet angående någon aspekt av denna Kampanj, bl.a. ärenden som rör utbetalning av Förstapris/Pris, Deltagares möjlighet att delta i Kampanjen, Deltagares uppträdande, dessa Regler, våra Regler och Villkor och/eller våra Turneringsregler, ligger slutgiltig beslutsrätt hos PokerStars, och beslut fattat av PokerStars är bindande och kan inte granskas eller överklagas av dig eller tredje part.

7.2 Om dessa Regler skulle fastslå att användande av en domarpanel krävs för att kunna utse en Vinnare baserat på en subjektiv analys eller tolkning, kommer vi att utse en oberoende individ till domarpanelen.

7.3 Genom att delta i Kampanjen ger du PokerStars rätten att använda ditt namn, ditt alias, din röst och din bild i marknadsföring och kampanjer i alla typer av media utan ytterligare kompensation till dig och du avsäger dig uttryckligen alla krav gentemot PokerStars i detta hänseende.

7.4 Dessa Regler, våra Regler och Villkor samt Turneringsreglerna utgör hela avtalet mellan dig och PokerStars vad avser Kampanjen och äger företräde framför alla tidigare överenskommelser (såväl muntliga som skriftliga) mellan dig och PokerStars. Förutom där så anges här, är alla villkor, garantier och representationer (uttryckta eller underförstådda i lag) undantagna. Ogiltig, illegal, eller ej genomförbar Regel eller del av Regel varken påverkar eller begränsar effekten av övriga Regler.

7.5 PokerStars förbehåller sig enväldig rätt att när som helst ändra dessa Regler, våra Regler och Villkor och/eller Turneringsregler, inkluderat rätt att ställa in, ändra eller avbryta Kampanjen om PokerStars inte tror att Kampanjen kan genomföras såsom angetts. Ev. ändringar i Kampanjen ska göras på Webbplatsen och ditt fortsatta deltagande i Kampanj ska anses utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

7.6 Dessa regler och villkor och ärenden som rör dessa ska lyda under, och tolkas i enlighet med, Maltas lagar.  Du samtycker härmed oåterkalleligt till att, i enlighet med nedan, endast Maltas domstolar äger jurisdiktion vid krav, tvist eller skiljaktighet som rör denna Kampanj och alla ärenden som uppstår från denna och du avstår oåterkalleligt från all rätt att protestera mot att process förs i dessa domstolar, eller att hävda att dessa domstolar är ett olämpligt forum, eller att dessa domstolar inte äger jurisdiktion. Inget i denna Paragraf ska begränsa PokerStars rättigheter att vidta rättsåtgärder mot dig i någon annan domstol med lämplig jurisdiktion, och ej heller ska rättsprocess i en eller flera jurisdiktioner utesluta rättsprocess i annan jurisdiktion, samtida eller ej, inom lagens gränser i sådan jurisdiktion.

Om du har några frågor om kampanjen Instant Rewards, kontakta support@pokerstars.eu.

Mobilkassan

Chip Stack

Sätt in pengar på ditt PokerStars-konto direkt från din Android eller iOS-enhet via mobilkassan. Det gör det enklare än någonsin att spela poker på mobilappen!

Välkomstbonus

First Deposit Bonus

Alla spelare som gör sin första insättning får PokerStars 100% välkomstbonus upp till $600.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million är världens största veckoturnering i onlinepoker med en garanti på $1 000 000!