SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA POKER PROMOCIJ

Spodaj so navedeni splošni pogoji in določila (v nadaljevanju "pravila"), ki veljajo za vse ponudbe, promocije in tekmovanja z nagradami (v nadaljevanju skupaj "promocije"), ki se oglašujejo ali so dostopne prek našega spletnega mesta (v nadaljevanju "spletišče") in/ali programa GUI (v nadaljevanju "igralni program"). Vse promocije organizira družba TSG Interactive Gaming Europe Limited (v nadaljevanju "mi"/"nas"/"naš"/"naša družba"), ki ima v lasti spletišče in ga upravlja. Kjer je uporabljen izraz "skupina" in kjer smisel besedila to dopušča, ta pomeni TSG Interactive Gaming Europe Limited skupaj z njenimi podružnicami in morebitnimi krovnimi družbami ter podružnicami teh krovnih družb in morebitnimi družbami, ki so povezane s skupino podjetij "The Stars Group".

Za sodelovanje v posamezni promociji se vsak udeleženec (v nadaljevanju "udeleženec"/"ti") strinja, da bo zavezan k naslednjemu (kot lahko velja): (i) tem pravilom; (ii) pogodbi za končnega uporabnika, ki ureja uporabo spletišča (v nadaljevanju "EULA"); (iii) pravilom turnirjev, ki urejajo sodelovanje na turnirjih, ki potekajo na spletišču (v nadaljevanju "pravila turnirjev"); in (iv) morebitnim posebnim pogojem in določilom posamezne promocije, ki so objavljeni na spletišču (v nadaljevanju "posebni pogoji").

1. Izpolnjevanje pogojev

1.1 Za sodelovanje v katerikoli promociji moraš: (a) prebivati ali igrati v pristojnosti, kjer sta tako tvoja igra na spletišču kot sodelovanje v promociji zakonita; in (b) imeti 18 (osemnajst) let oziroma biti polnoleten po zakonodaji države, v kateri živiš (upošteva se višja omejitev). Mi ali z naše strani pooblaščena tretja oseba lahko kadarkoli zahtevamo dokazilo o starosti in/ali identiteti, ti pa si dolžan na zahtevo predložiti veljaven potni list ali drug veljaven uradni dokument s sliko, da se preverita tvoja starost in/ali identiteta ter izpolnijo razumne zahteve naše Službe za varnost. Če ne boš predložil zahtevanih dokazil v skladu z našimi razumnimi zahtevami, boš samodejno izključen iz promocije in lahko izgubiš vse pridobljene pravice, nagrade ali sredstva brez vsakršnega nadomestila.

1.2 Vsak udeleženec v promociji mora biti ista oseba, katere ime je navedeno na igralčevem računu (v nadaljevanju "račun Stars"), prijavljenem na našem spletišču, da lahko sodeluje v promociji (če je račun Stars potreben v skladu s posebnimi pogoji). S sodelovanjem v promociji potrjuješ, da so tvoje ime, priimek, naslov in osebni podatki, prijavljeni in prikazani na tvojem računu Stars, točni in veljavni. Če ne boš predložil veljavnega dokazila o svojem imenu, naslovu ali drugih osebnih podatkih v naše razumno zadovoljstvo, boš samodejno izključen ali diskvalificiran iz promocije in lahko izgubiš vse pridobljene pravice, nagrade ali sredstva brez vsakršnega nadomestila. 

1.3 Zaposlenim v skupini, njihovim sorodnikom in vsem osebam, pridruženim ali drugače povezanim z njo, ni dovoljeno sodelovati v nobeni promociji. V ta namen izraz "sorodnik" med drugim zajema soprogo, soproga, zunajzakonskega partnerja, starše, bratranca, sestrično, otroka, brata ali sestro takega zaposlenega, izraz "povezan" pa njegovega sostanovalca ali partnerja, s katerim živi.

1.4 Kadar je osebam, ki se nahajajo v določeni pristojnosti, prepovedano sodelovati v promociji ali kadar je promocija namenjena le določeni pristojnosti, bo to navedeno v posebnih pogojih.

1.5 Da se izognemo dvomom, kjer promocija vključuje: (i) brezplačno pot do vstopa; ali (ii) zahtevo po igranju za denar za sodelovanje in v obeh primerih, če je ponujena denarna nagrada ali protivrednost v denarju, je prebivalcem držav ene od teh prepovedanih pristojnosti izrecno prepovedano sodelovati v takšni promociji.

2. Ravnanje udeležencev

2.1 Pri nas imaš lahko le en račun Stars, s katerim lahko sodeluješ v promociji. Drugim osebam ne smeš dovoliti, da sodelujejo v promociji s tvojim računom Stars.

2.2 Če odkrijemo morebitno goljufijo, prevaro, kršitev, nepošteno ali podobno dejanje v povezavi s tvojim sodelovanjem v promociji ali če prekršiš ta pravila, EULA ali pravila turnirjev, si pridržujemo absolutno pravico, da te avtomatično izločimo ali tvoje sodelovanje razveljavimo. Če se goljufija, prevara, kršitev, nepoštenost ali podobno dejanje ugotovi po tem, ko ti je bila podeljena katerakoli nagrada, nam jo boš moral na zahtevo vrniti (ali ponuditi nadomestilo) takoj, ko prejmeš naše obvestilo.

2.3 Med trajanjem posamezne promocije bo naša ekipa in/ali naši pooblaščenci uveljavili stroga pravila glede obnašanja vseh udeležencev. Pridržujemo si pravico, da proti vsakemu udeležencu, ki prekrši ta pravila, EULA, pravila turnirjev ali posebna pravila in/ali deluje prevarantsko ali nepošteno, sprejmemo ustrezne ukrepe, kot so med drugim izključitev, suspenzija ali diskvalifikacija iz promocije in/ali igralnega programa, zaseg morebitnih nagrad ali daril (kot so opredeljena v določbi 3 spodaj), ki so mu bila in/ali bi mu bila običajno podeljena. O tem, katero dejanje ali obnašanje predstavlja kršitev teh pravil ali promocije ali kaj predstavlja prevaro ali nepošteno dejanje, povezano z ravnanjem udeleženca med sodelovanjem v promociji, odločamo izključno mi na podlagi lastne presoje. Če se goljufija, prevara, kršitev, nepoštenost ali podobno dejanje ugotovi šele potem, ko ti je že bila dodeljena nagrada ali darilo, nam boš moral to na zahtevo vrniti (ali ponuditi nadomestilo) takoj, ko prejmeš naše obvestilo v zvezi s tem.

3. Nagrade/darila

3.1 Na spletišču bomo navedli tako trajanje kot zaključni dan posamezne promocije in morebitne omejitve glede števila udeležencev, ki jih bomo sprejeli pred njenim zaključkom. Te informacije bodo navedene skupaj z opisom posamezne nagrade (v nadaljevanju "nagrada") ali darila v ponudbi (v nadaljevanju "darilo"), ne bodo pa navedene v teh pravilih.

3.2 Da se izognemo dvomom, je tukaj pojasnjeno, da nagrade ali darila v ponudbi in/ali ostali izdelki, ki bodo podeljeni v sklopu promocije, niso prenosljivi in jih ni možno zamenjati za denar kakor tudi ne dati, dodeliti, prodati ali zamenjati s katerokoli drugo osebo.

3.3 Pridržujemo si pravico, da za vse nagrade ali darila ponudimo denarno nadomestilo. Izplačila denarnega nadomestila ne bo mogoče zahtevati, razen če se odločimo drugače. Denarna vrednost vsake nagrade ali darila (če se v kateri od ponujenih promocij odločimo ponuditi denarno nadomestilo) bo določena v posebnih pogojih.

3.4 Če v posebnih pogojih ni drugače določeno, bodo prejemniki nagrad/daril obveščeni v 30 (trideset) dneh od njihove osvojitve po telefonu, elektronski pošti ali prek druge oblike komunikacije, kot bo določeno v posebnih pogojih posamezne promocije. Vsak udeleženec v promociji je dolžan zagotoviti veljavnost in pravilnost kontaktnih podatkov in elektronskega naslova na svojem računu Stars. Nagrado/darilo ti bomo poslali šele potem, ko boš obveščen o osvojenih dobitkih. Nagrade/darila bodo dodana le na tvoj račun Stars ali poslana na naslov, ki je na njem prijavljen (kot velja).

3.5 Nagrade/darila je treba prevzeti v 30 (trideset) dneh od našega obvestila o osvojenih dobitkih, če ni drugače določeno. Nagrade/darila, ki ne bodo prevzeta v predvidenem času, bodo nična. V takem primeru se lahko nagrade ponovno izžrebajo in ponudijo drugemu udeležencu ali v sklopu druge promocije.

3.6 Po prejemu obvestila o osvojeni nagradi ali upravičenosti do prejema darila ti bo nagrada/darilo poslano ali dano na razpolago najkasneje 90 (devetdeset) dni po zaključku promocije. Če pa se del nagrade/darila nanaša na dogodek, ki se bo odvil ob kasnejšem datumu, bo nagrada/darilo na voljo za uporabo šele na ta datum. 

3.7 Nagrade/darila so odvisna od razpoložljivosti. Če niso razpoložljiva, si pridržujemo pravico, da ponudimo nadomestno nagrado/darilo podobne vrednosti in specifikacij.

3.8 Dobavitelj nagrade ali darila lahko določi dodatne pogoje in določila za njihov prevzem in/ali uporabo (v nadaljevanju "pravila tretje osebe"). Ne prevzemamo odgovornosti za tvoje neupoštevanje morebitnih takih pravil. Poleg tega boš morda moral z nami skleniti ločen obvezujoč dogovor glede pogojev v zvezi s podelitvijo in/ali uporabo kateregakoli dela nagrade in/ali darila. Neupoštevanje teh pogojev lahko vodi do zasega nagrade/darila.

3.9 Nagrajenci niso nikakor upravičeni ali pooblaščeni, da nas brez našega ustreznega predhodnega pisnega dovoljenja zavežejo h kakršnikoli pogodbi, izdatkom ali stroškom.

3.10 Nagrada ali darilo se ne bo podelilo udeležencu, ki:

3.10.1 iz kakršnegakoli razloga po veljavni zakonodaji ne bi smel prejeti in/ali uporabiti nagrade/darila ali če bi bila podelitev nagrade/darila takemu udeležencu nezakonita; ali

3.10.2 se je izključil iz igranja in sodelovanja pri nas ali je odjavil prejemanje sporočil o naših izdelkih ali storitvah, ki omogočajo osvojitev nagrade ali darila.

3.11 Udeleženec, ki prejme nagrado/darilo v sklopu katerekoli promocije, je sam odgovoren za plačilo vseh carin, davkov ali stroškov v zvezi s prejetjem navedene nagrade/darila ustreznemu organu, ne glede na to, ali gre za davek, ki se odbije od plačila za nagrado/darilo, ali davek od prejetja take nagrade/darila, kot to določa veljavna zakonodaja. Če smo dolžni odbiti davek od nagrade/darila, boš prejel nižji znesek od objavljene nagrade/darila. 

4. Izzivi, naloge in sestavljanke

4.1 Za merjenje napredka se morajo igralci prijaviti s pritiskom na "Začni" v oknu "Izzivi". Igre, odigrane pred prijavo, ne bodo upoštevane pri napredku.

4.2 Minimalni znesek vložka in/ali stopnja vstopnine bosta prikazana v oknu "Izzivi" in določena glede na zgodovino igranja in preference.

5. Varovanje zdravja

5.1 Upoštevati moraš vse naše zdravstvene in varnostne smernice in/ali navodila v zvezi s tvojim sodelovanjem v tej promociji, ki jih prejmeš od nas ali bi moral biti z njimi seznanjen, in spoštovati vse ustrezne zakonske in pravne zahteve. Zaradi neupoštevanja danih navodil te lahko izključimo iz promocije.

5.2 Zagotoviti moraš varovanje svojega zdravja pri udeležbi kateregakoli dogodka ali dejavnosti, ki so del promocije ali nagrade/darila. Vsako ravnanje ali dejanje, za katerega menimo, da predstavlja zdravstveno ali varnostno tveganje (med drugim vključno s kakršnimkoli neprimernim vedenjem, fizičnim ali psihičnim), bo vodilo do takojšnje izključitve.

5.3 Sprejeti moraš vse potrebne ukrepe za zagotovitev svojih varnostnih standardov in splošne ustreznosti za sodelovanje v promociji ter se zavedati, da sodeluješ v promociji na lastno odgovornost.

5.4 Obvestiti nas moraš o morebitnem zdravstvenem ali kakršnemkoli drugem stanju, ki bi lahko pomenilo, da nisi primeren za sodelovanje v promociji, takoj ko izveš zanj. Pridržujemo si pravico, da ti odvzamemo mesto v promociji ali prekličemo nagrado ali darilo (kot je primerno), in sicer brez odgovornosti ali nadomestila, če presodimo, da lahko sebe ali druge izpostaviš nevarnosti bolezni, poškodbe ali odpovedi, motnji ali omejitvi promocije.

6. Lastniške pravice

6.1 Določba 6 velja le, če se v promociji zahteva, da nam za sodelovanje v njej pošlješ v presojo vsebino, ki med drugim vključuje kratke zgodbe, članke, bloge, glasovno-vizualne posnetke, prizore in fotografije (v nadaljevanju "vsebina").

6.2 Zagotavljaš in se zavezuješ, da si lastnik celotnega gradiva in elementov vsebine, ki jo pošlješ, ter/ali da imaš pooblastilo in pisno dovoljenje za uporabo in izkoriščanje vsebine v sklopu te promocije in si pridobil vsa potrebna dovoljenja, pooblastila in privolitve za vključitev morebitnih oseb ali gradiva, ki se pojavlja v tvoji vsebini. Poleg tega potrjuješ, da nam s pošiljanjem vsebine daješ brezpogojno, nepreklicno, neizključno, brezplačno, v celoti prenosljivo in trajno dovoljenje za njeno uporabo, objavo, posredovanje ali za pooblastitev tretje osebe, da jo uporabi, objavi ali posreduje v kakršnikoli obliki in na katerikoli že obstoječi ali prihodnji platformi brez kakršnegakoli nadomestila zate ali za tretjo osebo, ki je v taki vsebini omenjena.

6.3 Zagotavljaš, da v tvoji vsebini niso prisotne, vključene ali uporabljene osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, in da ni rasistična, nespodobna, slabšalna, grozeča ali nadlegujoča, opravljiva, zavajajoča, goljufiva, nasilna do posameznikove zasebnosti, žaljiva ali obrekovalna do katerekoli osebe ter tudi drugače ne vsebuje ali dopušča česarkoli nezakonitega. Zagotavljaš, da z video gradivom, ki nam ga pošlješ, ne kršiš nobenega patenta, blagovne znamke, poslovne skrivnosti, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, lastniških pravic ali pravic do zasebnosti nobene osebe ali posameznika. Strinjaš se, da v vsebino ne boš vključil oziroma v njej uporabil ničesar: (i) kar lahko razburi ali škoduje ostalim; (ii) kar napada, nadleguje, ogroža ali ustrahuje posameznika ali skupino posameznikov na podlagi kakršnekoli klasifikacije, med drugim vključno z religijo, spolom, spolno usmerjenostjo, raso, barvo, veroizpovedjo, etnično pripadnostjo, narodnim poreklom, državljanstvom, starostjo, zakonskim stanom, vojaškim statusom ali invalidnostjo; (iii) kar bi pomenilo ali kakorkoli drugače spodbujalo kriminalno dejanje ali omogočilo civilno odgovornost; ali (iv) kar je namenjeno za komercialne namene, med drugim vključno s predložitvijo gradiva, katerega namen bi bilo zbiranje sredstev ali promoviranje, oglaševanje ali nagovarjanje na prodajo kakršnihkoli izdelkov ali storitev.

6.4 Strinjaš se, da nam vsebino pošlješ po lastni presoji in na lastno odgovornost ter da si sam v celoti odgovoren za vse elemente, ki jih vsebuje. Strinjaš se, da vsebine, ki nam jo pošlješ v sklopu promocije, nismo dolžni predhodno preveriti, spremljati, pregledati ali urediti.

6.5 Strinjaš se, da lahko mi in pooblaščene tretje osebe v našem imenu po lastni presoji zavrnemo objavo vsebine, ki nam jo pošlješ, jo odstranimo, skrajšamo, obrežemo ali uredimo (dovoliš nam tudi, da izvedemo karkoli od tega, če se nam to zdi potrebno) in da je nismo dolžni uporabiti, naložiti, objaviti in/ali prenesti na naše spletišče ali katerikoli drugi medij.

7. Omejitev odgovornosti

7.1 S sodelovanjem v katerikoli promociji soglašaš, da našo družbo, njene zakonite zastopnike, partnerje, podružnice, agencije in ustrezne uradnike, direktorje, zaposlene in agente naše skupine oprostiš, razrešiš in odvežeš vseh morebitnih izdatkov, stroškov za škodo, izgube, zahtevke, tožbe ali postopke, ki jih začneš ti (ali katerakoli tretja oseba v tvojem imenu) (v nadaljevanju "zahtevki"), in ki so posledica tvojega sodelovanja v promociji in/ali prejema morebitne nagrade/darila, pri čemer ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v zvezi z navedenimi zahtevki (razen plačilo morebitnih izdatkov in stroškov, povezanih z (morebitno) nagrado/darilom, ki je del promocije). Ta omejitev ne vključuje morebitne naše odgovornosti, ki jo imamo do tebe za: (i) malomarnost; (ii) smrt ali telesno poškodbo zaradi naše malomarnosti ali malomarnosti naših zaposlenih; (iii) goljufivega zavajanja; ali (iv) vsakršno odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti z veljavno zakonodajo.

7.2 Ob upoštevanju določbe 7.1 zgoraj potrjuješ in se strinjaš, da v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne glede na vrsto tožbe, nastale na podlagi pogodbe, nedopustnega ravnanja ali drugega pravnega temelja, nismo ne mi ne naša skupina ali naši partnerji, med drugim vključno z našimi ustreznimi uradniki, direktorji, zaposlenimi, nasledniki ali pooblaščenci tebi ali katerikoli tretji osebi odgovorni za: (i) kakršnokoli posredno, posebno, eksemplarično, kazensko, naključno, posledično (med drugim vključno s škodo za prekinitev poslovanja, izgubo poslovanja in ostalih dobičkov, izgubo programske opreme, stroški nadomestitve opreme ali programske opreme ali izgube zapisov, informacij ali podatkov) ali kakršnokoli drugo škodo, ki nastane v kakršnikoli zvezi s tvojim sodelovanjem v katerikoli promociji (ali nezmožnosti za to), čeprav smo bili opozorjeni na verjetnost nastanka takšne škode; ali (ii) kakršnegakoli zahtevka, ki ga je mogoče pripisati napaki, opustitvi ali drugim nepravilnostim v promociji.

7.3 Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v primeru neizpolnjevanja katere od naših obveznosti v zvezi s promocijo ali nagrado/darilom, če tega zaradi spleta okoliščin, ki so zunaj našega nadzora, ne moremo storiti, in čeprav si lahko prizadevamo zagotoviti nadomestno nagrado/darilo, če tega ne storimo, udeležencu v nobenem primeru nismo dolžni ponuditi nadomestila.

7.4 Strinjaš se, da boš naši družbi, njenim zakonitim zastopnikom, partnerjem, podružnicam, agencijam in ustreznim uradnikom, direktorjem in zaposlenim v naši skupini povrnil vse stroške, izgube, škode, izdatke in odgovornosti (vključno z izgubo ugleda, dobrega imena in stroški strokovnih svetovalcev), ki jih utrpimo kot posledico kršitve tvojih dolžnosti na podlagi teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev oziroma v povezavi s tvojim neupoštevanjem morebitnih navodil s strani naše ekipe ali glede tvojega sodelovanja v promociji.

8. Razno

8.1 V primeru sporov ali nesoglasij glede kateregakoli vidika promocije, med drugim vključno z vsem v zvezi s podelitvijo nagrade/daril, upravičenosti udeleženca do sodelovanja v promociji, obnašanja posameznega udeleženca, teh pravil, EULA, pravil turnirjev ali posebnih pogojev zadnja odloča naša ekipa, katere odločitev je končna in zate zavezujoča. Nanjo se ne moreš ne ti ne nobena tretja oseba pritožiti ali zahtevati ponovnega pregleda.

8.2 Če je v teh pravilih navedeno, da mora zmagovalca določiti žirija na podlagi subjektivne analize ali razlage, bomo za člana žirije določili neodvisno osebo.

8.3 Če zmagaš v katerikoli od promocij na našem spletišču, nam dovoliš in se strinjaš, da uporabimo tvoje osebne podatke (kot so med drugim tvoje ime, uporabniško ime in država izvora) za namene tvoje prepoznavnosti kot zmagovalca v skladu z vsemi morebitnimi zahtevami veljavnih zakonov. Če bi želeli, da v povezavi z udeležbo v katerikoli od promocij sodeluješ v reklamnih ali tržnih oglasih, te bomo najprej prosili za pisno soglasje.

8.4 Ta pravila, EULA, pravila turnirjev in morebitni ustrezni posebni pogoji predstavljajo celoten sporazum med tabo in nami v zvezi s posamezno promocijo, v kateri sodeluješ, in nadomeščajo vse predhodne izjave, sporazume, pogajanja ali dogovore (pisne ali ustne) med tabo in nami. Vsi pogoji, jamstva, izjave in določila, ki so izrecno ali implicitno določeni z zakonom, so v celoti izključeni, če tukaj ni drugače določeno. Neveljavnost, nezakonitost ali neizvršljivost celotnih teh pravil ali kateregakoli njihovega dela ne vpliva in ne zmanjša veljavnosti njihovih preostalih delov.

8.5 Če v času bonusa za nakazilo zahtevaš izplačilo, preden opraviš zahtevano nakazilo, ne boš upravičen do tega bonusa. Da se prepreči neupravičenost igralcev brez njihove vednosti, se ob vložitvi zahtevka za izplačilo pojavi sporočilo, ki te opozori, da boš izgubil bonus, če boš nadaljeval z zahtevkom.

8.6 Pridržujemo si pravico do zadržanja nagrad/daril, če obstaja razlog za sum, da gre za goljufivo nakazilo, ali da nakazilo ni bilo opravljeno z namenom, da se uporabi za igranje denarnih iger.

8.7 Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremenimo ta pravila, EULA, pravila turnirjev ali posebne pogoje ter prekličemo, spremenimo ali prekinemo katerokoli promocijo, če menimo, da je ni mogoče izvesti, kot je določeno. Morebitne spremembe katerekoli promocije se objavijo na spletišču. Če boš še naprej sodeloval v taki promociji, se bo štelo, da se strinjaš z vsemi predlaganimi spremembami, preoblikovanji ali prilagoditvami.

8.8 Ta pravila in vse v zvezi z njimi se ureja in razlaga v skladu z malteškim pravom. Nepreklicno se strinjaš, da so pod spodaj navedenimi pogoji sodišča na Malti izključno pristojna za reševanje morebitnih zahtevkov, sporov in razhajanj, povezanih s promocijo in vsemi zadevami v zvezi z njo ter se nepreklicno odrekaš pravicam do ugovora na tožbo, vloženo na teh sodiščih, ali do pritožbe, da je bila tožba vložena na neprimernem sodišču oziroma da ta sodišča niso pristojna. Ta določba nikakor ne omejuje naše pravice, da proti tebi začnemo sodni postopek na kateremkoli drugem pristojnem sodišču in sodni postopek, ki se sproži v katerikoli ali več pristojnostih ne izključuje (sočasnega ali nesočasnega) sodnega postopka v drugih pristojnostih v obsegu, ki je dovoljen z zakoni takšne druge pristojnosti.

Z morebitnimi vprašanji o promocijah se obrni na podporo uporabnikom.

Posodobljeno marca 2020.

Spletna Blagajna

Chip Stack

Napolni svoj PokerStars račun neposredno na tvoji Android ali iOS napravi z uporabo spletne Blagajne. Zdaj je igranje pokra v aplikaciji Mobile Poker enostavneje kot kadarkoli prej!

Bonus ob prvem nakazilu

First Deposit Bonus

Vsi igralci, ki opravijo prvo denarno nakazilo, se kvalificirajo za 100 % PokerStars bonus do 600 $.

Sunday Million

Sunday Million

Sunday Million je največji tedenski spletni poker turnir z zagotovljenim nagradnim skladom 1.000.000 $!